İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN(DAVALI) :DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VEKİLİ:AV. K1

KARŞI TARAF (DAVACI) :K2

VEKİLİ:AV. K3

İSTEMİN ÖZETİ :Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi unvanıyla çalışan davacı tarafından, 657 sayılı Kanun’un 125/B-d maddesi uyarınca kınama cezası ile tecziyesine ilişkin 25.10.2019 tarihli ve 5209 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; bir grup öğrenci ve öğretim görevlisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde fakülte binasının taşınmasına karşı yapılan basın açıklamasına katılması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 125/B-d maddesi uyarınca uyuşmazlığa konu cezanın verildiği, ilgili soruşturma raporu ve eki belgeler ile basın açıklaması paylaşımlarına ilişkin yazılı ve görsel dökümler birlikte değerlendirildiğinde, davacının Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte binasının Tınaztepe Kampüsüne taşınması yönündeki karara katılmadığını ifade etmekle birlikte, buna ilişkin gerçekleştirilen basın açıklamasında aktif olarak yer almadığı, döviz veya pankart taşımadığı, öte yandan davacının savunmasında üniversite içerisinde bulunan ve basın açıklaması yapılan alanda bulunma nedeninin basın açıklaması olmamakla birlikte buradaki öğrencilere fikren katıldığı için basın açıklaması yapılırken ortamdan uzaklaşmayarak izlediğini belirttiği, kendisi ile aynı fikirde olan öğretim görevlileri ve öğrenciler ile birlikte eleştirilerini dile getirme ya da eleştirenlere destek verme noktasında davacının eyleminin, Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile çerçevesi çizilen başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahalede bulunmayan ve içeriği itibariyle ifade özgürlüğü kapsamında olan eylemler kapsamına girdiği, kamu hizmetinin yürütülmesine engel olan ve/veya amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamalar veya haksız isnatlar içermediği, bu sebeple işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, ayrıca; Anayasa Mahkemesinde iptal davasına konu edilen 2547 sayılı Kanunun 53/1. maddesinde yer alan “657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak…” ibaresi ile 657 sayılı Kanununa yapılan atıf üzerine davacıya kınama cezası verildiği anlaşılmış olup, bahsi geçen ibare Anayasa Mahkemesinin 10/04/2019 tarih, E:2017/33, K:2019/20 sayılı kararı ile dava konusu işlemden önce iptal edildiğinden 2547 sayılı Kanunda kınama cezası verilecek fiiller arasında yer almayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-d maddesindeki “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilinden bahisle tesis edilen işlemin dayanağı yasa hükmünün Anayasaya aykırılık taşıdığı ve bu yönüyle de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 13/03/2020 gün ve E: 2019/1511, K: 2020/352sayılı kararının; bahsi geçen basın açıklaması esnasında açılan döviz ve pankartların bireysel değil toplu bir eylem şeklinde taşındığı ve davacının da bu eyleme iştirak edip aktif katılım sağladığı, hakkında yürütülen soruşturma sonucu uyuşmazlığa mevzu cezanın verildiği, herhangi bir yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptali hâlinde böyle bir durumun kesinlik kazanıp netice doğuran idarî tasarrufların geçerliliğini etkilemeyeceği ileri sürülerek, istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :İstinaf başvuru dilekçesine yanıt verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi’nceişin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf yolu ile incelenip kaldırılmaları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 2. fıkrasının göndermede bulunduğu aynı kanunun 49. maddesinin 2. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 13/03/2020 gün ve E: 2019/1511, K: 2020/352sayılı kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf aşamasına ait 30,00 TL yargılama giderinindavalı idareüzerinde bırakılmasına, yatırılan posta ücretinin kullanılmayan kısmının Mahkemesince yatırana iadesine, 10/11/2020 gününde oybirliğiyle kesinolarak karar verildi.

İzmir BİM, 5. İDD, E. 2020/778 K. 2020/1141 T. 10.11.2020