Mimarlık Asgarî Koşulları Sağlamama Yargı Kararı Davasının Özeti

Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Nisan 2017 döneminde Mimarlık Bilim Alanından yaptığı doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasında asgarî koşulları sağlamadığı gerekçesiyle doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin Doçentlik Sınav Komisyonu Kararının; jürinin hesaplamasının yanlış olduğu, müvekkilinin söz konusu eserle ödül kazandığı, itirazının gerekçesiz reddedildiği, davacının işlem sebebiyle telafisi güç zarara uğradığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Mimarlık Asgarî Koşulları Sağlamama Yargı Kararı Gerekçesi

Dosyanın incelenmesinden; davacının Nisan 2017 döneminde Mimarlık Bilim Alanından doçentlik başvurusu yaptığı, eser inceleme aşamasında asgarî koşulları sağlamadığı gerekçesiyle Doçentlik Sınav Komisyonunca davacının doçentlik başvurusunun iptaline karar verildiği, Doçentlik Sınav Komisyonu Kararının iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı görülmektedir.

Mahkememizin 11/04/2019 tarihli ara kararıyla dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, üç ayrı üniversitede mimarlık alanında profesör olarak görev yapan üç ayrı bilirkişiden rapor alınmış, bilirkişilerden birisinin; “Davacının 105,5 puan ile asgarî koşulları sağladığı, bilimsel eserlerinde nitelik sorununun bulunmadığı, davacının başarılı kabul edilmesi gerektiği” yönünde, diğer bilirkişinin; “Davacının aldığı toplam 105,5 puanla doçentlik unvanı için asgarî koşulları sağladığı, çalışmalarının nitelik ve nicelik açısından doçentlik unvanı için yeterli olduğu ve davacının eser inceleme aşamasından başarılı olduğu” yönünde, bir diğer bilirkişinin ise; “Davacının asgarî şartları ne sağladığı ne de sağlamadığı konusunda karar vermenin mümkün olmadığı, durumun belirsizlik taşıdığı, davacının doçentlik dosyasının kusurlu süreçlerle değerlendirildiği ve sonuçlandırılmasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hata yapıldığı” yönünde görüş bildirmiştir.

Bilirkişi raporları Mahkememizce hükme esas alınabilir nitelikte ve yeterlilikte görülerek taraflara tebliğ edilmiş, davacı tarafça herhangi bir itirazda bulunulmamış, davalı idare vekilinin davacının lehine olan raporlara karşı ileri sürdüğü itirazlar ise raporları kusurlandıracak nitelikte görülmeyerek itibar edilmemiştir.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle bilirkişi raporlarında yer verilen açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Mahkememizce, davacının 105,5 puan ile asgarî koşulları sağladığı, çalışmalarının nitelik ve nicelik açısından doçentlik unvanı için yeterli olduğu, eser inceleme aşamasından da başarılı olduğu kanaatine ulaşılmış ve davacının doçentlik başvurusunun iptaline ilişkin Doçentlik Sınav Komisyonu Kararı hukuka uygun görülmemiştir.

14/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.