K A R A R

Şüpheli :K1 – X1Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı – Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı – Maliye Bölümü Başkanı

Suçları :

K1’ın;

1- Mali Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan şikayetçi K2yi maddi zarara uğratmak, yayınlarının yayınlanmadığını, sağlık raporlarının usulsüz olduğunu, doktora tezinde etik ihlali olduğunu, yalan beyanda bulunduğu, devamlı suç işlediğini iddia etmek, akademik çalışmalarını ve araştırma görevlisi olarak görevine devam etmesini engellemeye çalışmak, hakkında gerçek olmayan iddialarla dilekçeler vererek disiplin cezası almasını ve ceza soruşturması açılmasını sağlamak, gizliliği esas olan tamamlanmamış soruşturmaya ilişkin konuşmalar yapmak, şikayetçinin 30.7.2012 ve 1.8.2012 tarihli dilekçeleriyle talep ettiği bilgi ve belgelerin verilmesini engellemek, “İşletmelerin Vergilendirilmesi” dersini veren kişi olarak şikayetçinin ismini ders programında yazmamak, danışmanlık görevi vermemek, şikayetçinin ismini Bölümün mail listesinden ve imza listesinden çıkarmak, senelik izin dilekçesini işleme almamak, Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında ilan edilen yardımcı doçent kadrosuna başvuru için maliye doktorası yapmış olmak özel şartını koyarak anılan kadroya başvurmasını engellemek, doktor raporuyla istirahatli olduğu sürede evine tebligat yapmak, Bölüm toplantısında azarlamak, Bölümde kalıcı olmadığını söylemek, akademik ve özel hayatını eleştiri konusu yapmak, itibarını ve onurunu zedelemek, göreviyle ilgili olmayan alanlarda çalıştırmak, psikolojik olarak baskı altına almak, yıldırmaya çalışarak şikayetçiye bezdiri (mobbing) uygulamak

suretiyle görevi kötüye kullanmak.

2- 30.7.2012 tarihinde İktisat Fakültesi Dekanlığından çıkarken şikayetçiye, öngördüğü cezanın verildiğini, ilerleyen zamanda hakkında başka disiplin soruşturmaları da açılacağını, kendisinin onayı olmaksızın Üniversitenin hiçbir bölümünde ve Anabilim Dalı Başkanı olduğu kürsüde çalışamayacağını, Aralık ayı itibarıyla görev süresini uzatmayacağını, akademik hayatını engelleyeceğini söyleyerek şikayetçiyi tehdit etmek.

3- Şüphelinin annesinin ölümü nedeniyle ödediği ölüm ilanı parasını talep eden şikayetçiye “alacağın da “tefeci faizi” ile ödecektir” şeklinde mesaj atarak, telefon konuşmasında “terbiyesiz, hayvanlık etme”, ertesi gün odasında da “terbiyesiz” diyerek hakaret etmek.

İncelenen Karar :X1 Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 1.7.2020 tarih ve 2020/8 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden :Yok.

İnceleme Nedeni :Yasa gereği kendiliğinden.

X1Üniversitesi Rektörlüğünün 27.7.2020 tarih ve 86401 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi K3’in açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçinin, şüphelilerin ve varsa suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa uygun olarak ifadelerine başvurması, suçlarla ilgili lehte ve aleyhte tüm delilleri toplaması, gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırması, şikayet dilekçesinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde edilen tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezlekede gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre, suçlarla illiyet bağı tespit edilemeyen veya eylemleri suç oluşturmayan şüpheliler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, suçlarla illiyet bağı olmayan sonradan illiyet bağı kesilen veya soruşturma şartı bulunmayan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, atılı suçları işledikleri şüphesi bulunanlar hakkında lüzum-u muhakemelerine, atılı suçları işlemedikleri kanaatine varılanlar hakkında ise men-i muhakemelerine karar verilmesi gerektiği yolunda öneri getirmesi, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmesi, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince oluşturulacak yetkili kurulun da, iddia konusu suçların şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle gerekçeleriyle birlikte şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen türlerde kararlar vermesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, söz konusu iddialarla ilgili olarak Rektör Vekilinin 17.1.2014 tarih ve 735 sayılı yazısıyla başlatılan soruşturma sonucunda verilen Rektörlükçe oluşturulan yetkisiz Kurulun 16.11.2017 tarih ve 2017/111 sayılı men-i muhakeme kararının Yasa gereği ve itirazen incelenerek Dairemizin 10.4.2018 tarih ve E:2018/284, K:2018/522 sayılı kararıyla bozulduğu, kararımızda, iddialarla ilgili soruşturmada, isnat edilen suçların ve suçlarla illiyet bağı olan şüphelilerin açık ve net bir şekilde belirlenmediği, örneğin 30.7.2012 ve 1.8.2012 tarihli dilekçelerindeki bilgi talebinin karşılanmadığı iddiasının, asılsız iddialarla hakkında disiplin cezası uygulandığı, ceza soruşturması açıldığı iddialarıyla illiyet bağı bulunan kişilerin ismen ve görev unvanlarıyla saptanmadığı, etik ihlal ve devamlı suç işlediği yolundaki iddianın iftira suçuna karşılık geldiği, bilgi edinme taleplerinin karşılanmasının ayrı bir suç olarak görevi kötüye kullanma suçu oluşturabileceği, farklı zamanlarda işlenen her bir hakaret fiilinin ayrı bir suça konu olabileceği hususlarına dikkat edilmediği, suçlar ve sorumlular yönünden anlaşılır ve açık bir ayrım yapılmaksızın, bir kısım iddialar soruşturulmaksızın bu soruşturmanın tamamlandığı, diğer taraftan, soruşturmada sadece şüphelinin ifadesinin alınmasıyla yetinildiği, başkaca bilgi, belge ve delil temin edilmediği, tanık ifadelerine başvurulmadığı, şikayetçinin 30.7.2012 tarihli dilekçesi ile soruşturmacıya sunduğu 21 sayfadan ve 41 ekten oluşan tarihsiz dilekçesinde yer alan ve iddiaların tamamının soruşturmada irdelenmediği ve araştırılmadığı, 19.4.2016 tarihli yazı ekinde Rektörlüğe sunulan tarihsiz fezlekede, şikayetçinin iddialarının bir kısmının kanıtlanmadığı, bir kısmının ise İktisat Fakültesi Dekanlığı ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ceza verilmesini gerektirecek bir durum olmadığı yolunda usule uygun olmayan bir teklif getirildiği, hangi iddiaların kanıtlanmadığı, hangi iddiaların İktisat Fakültesi Dekanlığı ile ilgili olduğu açıklanmayan bu fezlekenin belirsizlik içerdiği, ayrıca fezlekedeki öneriye rağmen İktisat Fakültesi Dekanlığı ile ilgili iddiaların ve sorumlularının tespit edilerek soruşturmaya dahil edilmedikleri, dilekçe ekindeki belgelerin değerlendirilmesi, illiyeti bulunan şüphelilerin soruşturmaya dahil edilmesi, şikayetçi ve şüpheliye tüm iddialarla ilgili ifade istem yazısı gönderilerek usulüne uygun olarak tekrar ifadelerine başvurulması, bütün iddiaların birlikte incelenmesi ve aydınlatılması gerektiği, Soruşturma Komisyonu Başkanının imzası da bulunmayan fezleke üzerine suç tarihi itibarıyla İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapan K1 hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına Rektörün başkanlığında Rektörce görevlendirilen iki Rektör yardımcısından oluşturulacak Kurulca karar verilmesi gerekirken, Üniversite Öğretim Üyelerinden oluşturulan üç kişilik yetkisiz Kurulca 16.11.2017 tarih ve 2017/111 sayılı kararın verildiğinin belirtildiği, söz konusu eksiklikler tamamlanmak suretiyle ivedilikle yeniden yapılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine yetkili kurul tarafından yeni bir karar verilmesi için dosyanın Rektörlüğe iade edildiği tespit edilmiştir.

Anılan kararımız üzerine bu dosyadaki soruşturmanın yapıldığı, ancak soruşturmada kararımızda belirttiğimiz eksikliklerin tamamının giderilmediği, isnat edilen suçların ve suçlarla illiyet bağı olan şüphelilerin açık ve net bir şekilde belirlenmediği, İktisat Fakültesi Dekanlığı ile ilgili iddiaların ayrıştırılmadığı, sorumlularının ismen ve görev unvanlarıyla belirlenerek şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmedikleri ve şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmadığı, örneğin, Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalında ilan edilen yardımcı doçent kadrosuna başvuru için Maliye doktorası yapmış olmak özel şartını koyarak şikayetçinin anılan kadroya başvurmasının engellendiği, görev yeri değişikliği, ücretsiz izin gibi taleplerinin uygun bulunmadığı, yıllık izin talebinin işleme konulmadığı, 30.7.2012 ve 1.8.2012 tarihli dilekçelerindeki bilgi talebinin karşılanmadığı, asılsız iddialarla hakkında disiplin cezası uygulandığı, ceza soruşturması açıldığı iddialarıyla illiyet bağı bulunan kişilerin ismen ve görev unvanlarıyla saptanmadığı ve şüpheli sıfatıyla soruşturma kapsamına alınmadıkları, etik ihlal ve devamlı suç işlediği yolundaki iddianın iftira suçuna karşılık geldiği, bilgi edinme taleplerinin karşılanmasının ayrı bir suç olarak görevi kötüye kullanma suçu oluşturabileceği, farklı zamanlarda işlenen her bir hakaret fiilinin ayrı bir suça konu olabileceği hususlarına dikkat edilmediği, suçlar ve sorumlular yönünden anlaşılır ve açık bir ayrım yapılmaksızın, bir kısım iddialar soruşturulmaksızın soruşturmanın tamamlandığı, diğer taraftan, şikayetçinin 30.7.2012 tarihli dilekçesi ile soruşturmacıya sunduğu tarihsiz dilekçesinde yer alan iddiaların ve söz konusu iddialarla ilgili olarak şüphelinin ayrıntılı olarak sunduğu savunmalarının irdelenmediği, şüpheli ve İktisat Fakültesi Dekanlığı ile ilgili iddialarının açık ve net olarak belirlenmediği, genel bir değerlendirme yapılarak eksik incelemeyle yapılan soruşturma sonucunda fezlekenin düzenlendiği, Yetkili Kurul tarafından da şüphelinin men-i muhakemesine karar verildiği belirlenmiştir.

Buna göre, şüphelilerle ilgili eksikliklerin giderilmesi, şikayetçinin bütün iddialarının araştırılması, iddialarla illiyet bağı bulunanların ismen ve görev unvanlarıyla saptanarak şüpheli sıfatıyla soruşturma kapsamına alınmaları, Dekanlıkla ilgili iddiaların da bu soruşturma kapsamında incelenmesi, hangi fiillerin hangi suça karşılık geldiği, bu suçla illiyet bağı bulunan şüphelilerin kimler olduğu belirtilerek her bir suç yönünden fezlekede şüphelilerin men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yönünde teklif getirilmesi, Yetkili Kurul tarafından da her bir suç bakımından bu suçla illiyet bağı olan şüpheliler hakkında men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme yolunda karar verilmesi, ayrıca bu iddialarla ilgili soruşturmanın Rektör Vekilinin 17.1.2014 tarihli talimatıyla başladığı dikkate alındığında ilk Kurul kararının 16.11.2017 tarihinde alınmasının, bu kararın Dairemizin 10.4.2018 tarihli kararıyla bozulması üzerine tekrar yapılan soruşturmanın 1.7.2020 tarihli Yetkili Kurul kararıyla sonuçlandırılmasının ciddi bir gecikme olduğu, bu nedenle kararımızda belirtilen eksiklikler giderilerek yeniden yapılacak soruşturmanın ivedilikle tamamlanması gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeye dayalı olarak düzenlenen soruşturma raporu esas alınarak verilen X1 Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 1.7.2020 tarih ve 2020/8 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, zamanaşımına sebebiyet verilmemesi, Daire kararımızın gereklerinin ivedilikle ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiğine, aksi durumda ilgililerin sorumluluğu doğuracağına dikkat edilerek söz konusu eksiklikler tamamlanmak suretiyle ivedilikle yapılacak soruşturma sonucunda yeniden düzenlenecek fezleke üzerine Yetkili Kurulca yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şikayetçiye ve şüpheli/şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra yazılı tebligat alındıları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak X1 Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 10.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 1. Daire, E. 2020/1249 K. 2020/1472 T. 10.11.2020