2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Öğrenci Disiplin İşleri” başlıklı 54/c maddesinde;

“Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma engeç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda öğrenciler hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının “en geç onbeş gün” içerisinde sonuçlanması gerekmektedir. Bu hükme rağmen, 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 1. fıkrasında;

“Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.” hükmü bulunmaktaydı.

Anılan yönetmelik maddesinde kanuna aykırı olarak; öğrencilere ilişkin disiplin soruşturmalarının “on beş günlük” süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacının gerekçeli ek süre talebi doğrultusunda soruşturmaya yetkili disiplin amirine soruşturma süresini, yine aynı yönetmelikle belirlenen 2 yıllık ceza zamanaşımı süresine kadar, sınırsız uzatma yetkisi verilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi 09/05/2016 tarihli ve 2012/9483 E., 2016/4594 K. sayılı kararı ile anılan yönetmelikteki “Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.” hükmü, normlar hiyerarşisinde bir üst normu olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Söz konusu Danıştay Kararı dolayısıyla, 09.05.2016 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında devam eden ve sonrasında açılan öğrencilere ilişkin disiplin soruşturmalarının “on beş günlük” süre içerisinde bitirmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde bitiremeyen disiplin soruşturmaları zamanaşımına uğramaktadır. Belirtilen on beş günlük zamanaşımı süresi geçmiş olmasına rağmen öğrencilere yönelik verilen disiplin cezalarının ise bahsi geçen Danıştay Kararı doğrultusunda idari yargı mercilerine dava açılarak iptal edilmesi mümkündür