Akademik KadroÖğretim Elemanlarına İdari Görev Geliştirme Ödeneği

Öğretim elemanları hakkındaki genel düzenlemeler Yüksek öğretim Personel Kanunu’nda bulunmaktadır. Kanun’un 13.maddesi “idari görev ödeneğini”, 14.maddesi ise “geliştirme ödeneğini” düzenlemektedir. Çalışma kapsamında bunların ne olduğu ve nasıl belirlendiği açıklanacaktır.

İdari Görev Ödeneği

İdari Görev Ödeneği

İdari Görev Ödeneği

İdari görev ödeneği aldığı idari görevlere bağlı olarak yüksek öğretim elemanlarına verilen ödeneği ifade eder. Yüksek öğretim Personel Kanunu’nun 13.maddesi bu konuyu şöyle düzenlemektedir:

Geliştirme Ödeneği

Geliştirme Ödeneği

Geliştirme Ödeneği

Geliştirme ödeneği de toplumsal koşullar olarak daha az gelişmiş yerlerde görev yapan yüksek öğretim elemanlarına verilen ödenektir. Diğer bir ifadeyle eğer görev yaptığınız yükseköğretim kurumu sosyoekonomik olarak diğer bölgelere göre daha az gelişmiş durumdaysa geliştirme ödeneği söz konusu olmaktadır. Yüksek öğretim Personel Kanunu’nun 14.maddesi bu hususu şu şekilde düzenlemiştir:

Mahkeme Kararları

Mahkeme Kararları

2547 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; “Meslek yüksek okulu” tanımının 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” maddesine 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile getirilmiş, Kanun koyucu tarafından bu okulların teşkilatlanma, işleyiş, organları ve bu organlara atanma şartları ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere başka bir hüküm konulmamış olması; söz konusu değişiklikten önce de meslek yüksek okullarının “Yüksek okul” tanımlaması altında teşkilatlanma, işleyiş ve atanma usulleri bakımından yüksek okulların tabi oldukları kurallara tabi olması nedenleriyle, meslek yüksek okulu müdürü ve müdür yardımcılarının 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan idari görev ödeneğinden yararlanmalarında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

….Bu itibarla, … Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarına ödenen idari görev ödeneği toplamı olan … TL’nin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından…

Yapılan incelemede, …………………Dekanlığı görevini vekaleten yürüten ……………………’na vekalet ettiği eylül, ekim ve kasım ayı için mevzuata aykırı olarak idari görev ödeneği ödendiği, ağustos ayı için herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu nedenle ağustos ayı evrakında imzası bulunması sebebiyle sorgu tebliğ edilen …………..’in oluşan kamu zararında sorumluluğunun bulunmadığı, ayrıca ……………………….’na vekalet eden ………………..’na yapılan idari görev ödemelerinin, ilgilinin kadrosunun bulunduğu …………….tarafından yapıldığı, sehven ek sorgu düzenlenerek savunmaları alınan …………………………………ile ……………………….’ın, ilgiliye kasım ayı için idari görev ödeneği ödenmesi hususunda sorumlu olmadıkları, kasım ayında sorumlu olan kişilerin eylül ile ekim ayları ödemelerinden sorumlu olan kişilerle aynı olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ……………………..görevini vekaleten yürüten ………………’na vekalet ettiği dönemde idari görev ödeneği ödenmesi ile ilgili olarak;

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca …………. tarih ve …… sayılı İlamın ….’üncü maddesine ilişkin hüküm dışı kaydının kaldırılmasına,

İlgili kişiye eylül, ekim ve kasım aylarında yapılan ödemeler sonucu oluşan ……………TL kamu zararının;

Harcama Yetkilisi (…..) ………………….ile Gerçekleştirme Görevlisi (………………) ………………..’e müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

Daire Başkanı ……………..ile ………………..’ın karşı oyları ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Yukarıda yer verilen hükümde fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yüksek öğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksek okul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtilmiş olduğundan, fakülte düzeyinde dekan dışında kalan diğer öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir.

Yukarıda yer verilen hükümde fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yüksek öğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksek okul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuvar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtilmiş olduğundan, yüksek okul müdürü dışında kalan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap