Ortodonti Bilim Alanı Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Yargı Kararında Davanın Özeti

Ekim 2019 döneminde Sağlık Bilimleri Temel Alanı, Ortodonti Bilim Alanından doçentlik başvurusunda bulunan davacı tarafından, söz konusu başvurunun Doçentlik Yönetmeliği’nin 4/3. maddesi uyarınca asgari başvuru şartlarını sağlamadığından bahisle iptaline ilişkin davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, asgari koşulları sağlamadığına yönelik tespitler yapan jüri üyesi Prof. Dr. A. E.’in gerekçelerinin yerinde olmadığı, diğer jüri üyelerinin asgari koşulu sağladığını belirttiği, asgari 100 puan şartını sağladığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Ortodonti Bilim Alanı Asgari Başvuru Şartlarını Sağlamama Yargı Kararında Gerekçe

Sonuç olarak aday, eserlerini hatalı indeks bilgileri ile beyan etmesi ve başvuru şartlarına uygun olmayan farklı bölümlerde puanlaması sebebiyle asgari başvuru şartını sağlamamıştır.” şeklinde görüşlere yer verilmek suretiyle oyçokluğuyla davacının eserlerinin asgari başvuru şartlarını taşıdığı yönünden kanaat bildirilmiştir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idare tarafından bilirkişi raporuna yapılan itiraz yerinde görülmeyerek raporun hükme esas alınabileceği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, Ekim 2019 dönemi doçentlik başvuru işlemleri sağlık bilimleri temel alanında bulunan “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” başvuru şartına ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları bölümünde “Bu maddenin 1a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla, 1a veya 1b veya 1c bentleri kapsamında en az 40 puan alınmalıdır.” şeklinde puan hesaplandığının belirtildiği görülmekle; Mahkememizin 29.09.2021 tarihli ara kararı ile; bu kapsamda başvuran adaylara söz konusu şartın 1a, 1b veya 1c bentlerinin en az birinden asgari 40 puan alınması şeklinde mi yoksa 1a, 1b ve 1c bentlerinden alınacak toplam puanın en az 40 puan olması şeklinde mi uygulandığı sorularak, bu hususu açıklığa kavuşturan birim görüşünün gönderilmesi istenilmiş olup, 11.11.2021 tarihinde dosyaya sunulan ara kararı cevabında, konunun Doçentlik Komisyonunda görüşüldüğü ve söz konusu şartın 1a, 1b ve 1c bentlerinin toplamından en az 40 puan alınması şeklinde uygulanması gerektiğine karar verildiği bildirilmiştir.

Bu durumda, dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile davacının doçentlik başvuru dosyası ve eserleri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporun birlikte değerlendirilmesinden, davacının A.4 künyeli eserinin “1a” kapsamında olduğu ve 20 puan almasının uygun olduğu, “1a” kapsamında beyan ettiği A.3 künyeli eserinin “1b” kapsamında olduğu ve 16 yerine 8 olarak puanlanması gerektiği, “1c” kapsamında beyan edilen A.8 künyeli eserin ise beyan edileceği başlık bulunmadığı ve 2,5 yerine 0 olarak puanlanması gerektiği, davacının başvuru şartlarına uygun olmayan farklı bölümlerde puanladığı eserlerinin doğru bölümde puanlanmasıyla  ‘1a’ bendi kapsamında 33,33 puan (10+3,33+20), ‘1b’ bendi kapsamında 32 puan (8+8+8+8) ve ‘1c’ bendi kapsamında 0 puan olmak üzere ‘1. Uluslararası Makale’ başlığından toplamda 65,33 puan (33,33+32+0) alması gerektiği, bununla birlikte ‘1a’ bendi kapsamındaki A.1 ve A.4 künyeli eserlerinde başlıca yazar olduğu ve bu surette 1a, 1b ve 1c bentlerinden alınacak toplam puanın en az 40 puan olması gerektiği şeklinde uygulanan “1. Uluslararası Makale” maddesinin genel şartında yer alan “Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.” şartını sağladığı, davacının beyan edilen eserleri doğru şekilde puanlandığında; 107,73 puanı doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalarından olmak üzere 115,73 puan (65,33+14,4+2,5+20+9,5+4) ile diğer koşulları da sağladığı anlaşılmakla, başvuru için gereken asgari şartları sağlayan davacının Sağlık Bilimleri Temel Alanı, Ortodonti Bilim Alanından doçentlik başvurusunun iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

…29/22/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap