Sınav sonuçlarına itiraz, diğer adıyla not tespit davası, öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları haksız notlandırma durumlarına karşı başvurabilecekleri hukuki bir yoldur. Sınav sonuçlarına itiraz, diğer adıyla not tespit davası, öğrencilerin girmiş oldukları sınavlarda aldıkları notların yanlış veya haksız bir şekilde belirlendiği iddiasıyla, bu notların iptal edilmesi ve hak ettikleri notun verilmesi talebiyle idare mahkemelerinde açılır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE NOT TESPİT DAVASI

Sınav sonuçlarına itiraz davası, öğrencilerin katıldıkları sınavlarda aldıkları notların haksız veya hatalı olduğunu düşündüklerinde, bu notların iptal edilmesi ve doğru notun verilmesi talebiyle idare mahkemelerine başvurdukları bir davadır. Not tespit davası, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin, sınav sonucunda aldıkları notun yanlış veya hukuka aykırı bir şekilde takdir edildiğini ileri sürerek, bu notun iptali ve düzeltilmesi amacıyla idare mahkemelerinde açtıkları davalardır. Not tespit davası, öğrenci notun hukuka aykırı şekilde verildiğini ve bu nedenle notun iptali gerektiğini iddia eder.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Davasının Özellikleri

 • Yetki: Bu davalar, sınavın yapıldığı eğitim kurumunun bağlı olduğu idare mahkemelerinde açılır.
 • Şekil: Dava dilekçesi, notun yanlış verildiğine dair somut ve hukuki delillerle desteklenmelidir.
 • Sebep: Öğrenci, notun verilme sürecinde hukuka aykırılıklar olduğunu ileri sürer.
 • Konu: Dava, öğrencinin sınav notunun iptal edilmesi ve doğru notun verilmesi talebiyle açılır.
 • Amaç: Hukuka aykırı şekilde verilen notun düzeltilmesi ve öğrencinin hakkının korunması amaçlanır.

İtiraz Süreci

Not tespit davası açmadan önce, öğrenci öncelikle ilgili eğitim kurumunun sınav yönetmeliğine uygun şekilde sınav sonuçlarına itiraz sürecini takip etmelidir. Her eğitim kurumu, sınav sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili kendi iç prosedürlerine sahiptir. Sınav sonuçlarına itiraz ilgili prosedürler genellikle üniversitenin veya okulun yayımladığı yönetmeliklerde belirtilmiştir.

 • Yönetmeliğin İncelenmesi: Öğrenci, sınav sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili bilgi almak için öncelikle bağlı olduğu eğitim kurumunun sınav yönetmeliğini incelemelidir.
 • Dilekçe Hazırlama: Kurumun belirlediği usule uygun bir sınav sonuçlarına itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçe, öğrenci işleri veya ilgili akademik birime teslim edilir. Bazı kurumlar sınav sonuçlarına itiraz dilekçesini kendi bilişim sistemleri üzerinden kabul ederken, bazıları yazılı sınav sonuçlarına itiraz dilekçesi usulüyle işlem yapmaktadır.
 • İtirazın Değerlendirilmesi: İlgili kurum, öğrenci tarafından yapılan sınav sonuçlarına itirazı değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda sınav sonuçlarına itirazı haklı bulunursa not düzeltilir, aksi halde sınav sonuçlarına itirazı

İtirazın Reddedilmesi Durumunda Hukuki Yol

Eğer kurum sınav sonuçlarına itirazı reddederse ve öğrenci bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, idari yargıda not tespit davası açabilir. Not tespit davası, idare mahkemelerinde açılır ve mahkemede not verme işleminin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka uygun olup olmadığı denetlenir.

Yükseköğretim Kurumlarında İtiraz Süreci

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen sınav sonuçlarına itiraz ilgili düzenlemeler, her üniversitenin kendi yönetmeliklerinde belirtilir. Yükseköğretim Kanunu‘nun 43. maddesine göre, her üniversite, kendi kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliği hazırlar ve bu yönetmelikler Resmî Gazetede yayımlanır.

 • Kurumun Yönetmeliğine Uyum: Öğrenci, bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yayımladığı yönetmeliğe uygun olarak sınav sonuçlarına itiraz sürecini yürütmelidir.
 • İtirazın Hukuka Uygunluğu: Sınav sonuçlarına itirazın reddedilmesi durumunda, öğrenci bu kararı idari mahkemeye taşıyabilir. İdare mahkemesi, sınav sonuçlarına itirazın reddi işleminin hukuka uygun olup olmadığını denetler.
 • İdari Dava Açma: Mahkemeye başvuran öğrenci, notun hukuka aykırı verildiğini ve bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini ileri sürer. Mahkeme, not verme işlemini yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları bakımından değerlendirir ve hukuka aykırılık tespit edilirse, notun iptaline karar verebilir.

Not tespit davası, öğrencilerin sınav sonuçlarında hak ettikleri notu alabilmeleri ve notlandırma işlemlerinin hukuka uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla açılır. Öğrenciler, sınav sonuçlarına itiraz süreçlerini ilgili kurumun yönetmeliklerine uygun şekilde tamamladıktan sonra, hukuka aykırılık iddiasıyla idari yargıya başvurarak not tespit davası açabilirler. Not tespit davası süreci, eğitim kurumlarının notlandırma işlemlerinde objektif ve adil davranmalarını sağlamaya yönelik önemli bir denetim mekanizmasıdır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ DAVASINDA DAVANIN TARAFLARI KİMDİR?

Sınav sonuçlarına itiraz davalarında, öğrenci veya velisi, hukuka aykırı olarak değerlendirilen notun iptali ve düzeltilmesi talebiyle idare mahkemelerine başvurur. Sınav sonuçlarına itiraz davalarında davanın doğru tarafa açılması, davanın kabul edilebilirliği ve doğru şekilde ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Davacı

Not tespit davasında davacı taraf, sınav sonucunun hukuka aykırı olduğunu düşünen ve bu nedenle menfaati ihlal edilen öğrencilerdir. İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun (İYUK) 2. maddesi uyarınca, bu not verme işleminden dolayı menfaati ihlal edilen öğrenci, davacı olabilir. Ancak, 18 yaşını doldurmamış öğrenciler dava açma ehliyetine sahip olmadıkları için not tespit davasının yasal temsilcileri (genellikle velileri) tarafından açılması gerekmektedir.

Davalı İdare

Not tespit davasında davalı, ilgili idari işlemi tesis eden idari mercidir. Bu, öğrencinin eğitim aldığı kurumun bağlı olduğu idari birim veya kurum olacaktır.

İlköğretim ve Lise Öğrencileri

İlköğretim ve lise öğrencileri tarafından açılan not tespit davasında davalı idare, öğrencinin okulu bir ilçe idaresi sınırları içerisindeyse kaymakamlık, il sınırları içerisindeyse valilik olacaktır. Bu tür davalarda hasım ehliyeti sadece kaymakamlık ve valilikler için söz konusudur.

Eğer not tespit davası milli eğitim müdürlüğü veya okula karşı açılırsa, İYUK’un 15. maddesi uyarınca mahkeme resen hasım düzeltmesi yaparak doğru idari merciyi (kaymakamlık veya valilik) davalı olarak belirleyecektir.

Üniversite Öğrencileri

Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora vb.) tarafından açılan not tespit davasında davalı idare, ilgili üniversitenin rektörlüğü olacaktır. Üniversite rektörlüğü hasım olarak gösterilmelidir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ DAVA AÇMA SÜRESİ

Not tespit davası, İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) madde 2/1-a kapsamında bir iptal davasıdır. Not tespit davasında, öğrencinin aldığı notun hukuka aykırı olduğu iddia edilerek, notun iptali ve yeniden değerlendirilmesi talep edilir. Not tespit davasında, idari işlemin unsurları olan yetki, şekil, sebep, maksat ve konu yönlerinden birinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülür.

Not tespit davasında dava açma süresi, İYUK’ta öngörülen genel dava açma süresi olan altmış (60) gündür. Bu süre, sınav sonucuna dair idari işlemin tebliğinden itibaren başlar. Tebliğ, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav panolarında ya da internette ilan edilmesi yoluyla gerçekleşir.

Uygulamada, not tespit davası genellikle çok hızlı bir şekilde açılmaktadır. Bu, öğrencilerin eğitim-öğretim yılı devam ederken haklarını koruma amacından kaynaklanmaktadır. Öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından not tespit davası açma sürecine geçerek, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramamasını hedefler.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ DAVASI AÇMA USULÜ

İdare mahkemelerinde iptal davası açma usulü, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirlenmiştir. İYUK’un 3. maddesine göre, dava açmak için idare mahkemesi başkanlığına hitaben yazılmış bir dava dilekçesi gereklidir. Bu dilekçede davacı öğrencinin adı, soyadı, adresi ve davalı idarenin adı ve adresi yer almalıdır. Ayrıca, dava konusu olan sınavın türü, sınavın açıklanma tarihi, sınav sonuçlarına itirazın olup olmadığı, alınan not ve iptalin neden istendiği de dilekçede belirtilmelidir. Dilekçeye, mümkünse idareden alınan sınav sonucu belgesi, sınav sonuçlarına itiraz başvurusu ve idarenin cevabı gibi belgeler eklenmelidir.

Dava dilekçesi, davacı tarafından doğrudan idare mahkemesine sunulabileceği gibi, eğer kişi bir ilçede bulunuyorsa, ilçedeki asliye hukuk mahkemesi aracılığıyla da idare mahkemesine gönderilebilir. Dilekçenin teslim edilmesinin ardından, mahkeme İYUK’un 14. maddesine göre ilk incelemeyi yapar. Bu ilk inceleme sonucunda, İYUK’un 15. maddesinde belirtilen kararlardan biri verilir ve ardından esas inceleme aşamasına geçilir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Not tespit davası, idareye karşı açılan davalardır. Not tespit davasında görevli mahkeme idare mahkemesidir. Not tespit davasında yetkili mahkeme ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan genel yetki kuralı gereğince, dava konusu idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ DAVASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İdari merciler tarafından tesis edilen idari işlemler, herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın doğrudan uygulanabilir ve kamu yararı gereği hukuka uygun olarak varsayılır. Bu duruma “hukuka uygunluk karinesi” denir. Dava konusu işlemler, dava sürecinde de bu karineden yararlanır ve uygulanmaya devam eder. Bu durumu engelleyebilmek için İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 27’de düzenlenen yürütmenin durdurulması müessesesi kullanılır. Yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemin hukuka uygunluk karinesinden yararlanmasını engelleyerek, işlemin dava sonuna kadar uygulanmasının önüne geçer. Çünkü idare mahkemesi tarafından hukuka aykırılığı tespit edilmedikçe, işlem hukuka uygun kabul edilir.

Ancak bazı durumlarda, idari işlem hakkında henüz karar verilmemiş olsa bile, İYUK madde 27 gereğince, işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu ve telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olabileceği görülebilir. Bu iki şartın (açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç veya imkansız zararların gerçekleşmesi) birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alınarak yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Sınav sonuçlarına itirazın iptali ve not tespit davasında yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak, kişinin iptalini talep ettiği sınav notunun hüküm ve sonuç doğurmamasını sağlar. Bu durumda, notun sonucu olan işlemlerin tesisi için yargılamanın sonu beklenir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE NOT TESPİT DAVASINDA BİLİRKİŞİ SÜRECİ

Not tespit davasında bilirkişi süreci önemlidir çünkü bilirkişinin tayin edeceği rapor direkt hükme esas alınabilecektir. Bilindiği üzere, mahkemede devam eden yargılamalarda hâkimler uzmanlık gerektiren konularda o konuda uzman ve bilgi sahibi kişilere, yani bilirkişilere danışabilir ve onların hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar verir. Bu davalarda, uzmanlık gerektiren bir alan yani bir ders, bir yetkinlik alanı veya bir disiplinden sözlü veya yazılı sınav uygulaması söz konusu olduğu için tayin edilen notun bu alanda uzman bilirkişilerce incelenmesi adaletin ve hakkaniyetin gereğidir.

Not tespit davasında bilirkişi, bilirkişi heyeti ve bilirkişi raporu oldukça önem taşımaktadır. Hâkim, sınav sonucuna itiraz edilen derste bilgi sahibi, o alanda akademik yetkinliğe sahip bir öğretim görevlisinin veya öğretmenin veya bu özelliğe sahip birden fazla kişiden seçeceği bilirkişi heyetinin sınavı incelemesi sonucunda takdim edeceği raporu hükme esas alacaktır. Bu inceleme şu şekilde işlemektedir:

 • Bilirkişi Heyetinin Oluşturulması: Yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir heyet oluşturulduktan sonra veya bir bilirkişi görevlendirildikten sonra itiraz eden öğrencinin sınav kağıdı, sınavın cevap anahtarı ve bu sınava giren en düşük ve en yüksek de dahil olmak üzere farklı notlar alan öğrencilerin kağıtları incelenmektedir.
 • Değerlendirme Süreci: Ders içeriği, sorulan sorular, cevap anahtarı ve diğer sınav kağıtları ışığında yeni bir değerlendirme yapılmaktadır. Tüm bunların sonucunda bilirkişi, yeni ve kendince olması gereken doğru not tayini konusunda görüşünü belirtmektedir.

Not tespit davasında bilirkişinin raporu gerekçeli olmak zorundadır. Ulaştığı sonuca hangi yollarla ulaştığını ve nedenlerini belirtmelidir. Bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişi, öğrencinin tayin edilenden daha düşük bir not hak ettiğini düşünebilir. Ancak, uygulamada bilirkişinin notun düşürülmesi konusunda görüş belirttiğine rastlanmamaktadır.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmek ve değerlendirilmek üzere mahkemeye sunulduğunda, bilirkişi raporunun aleyhine tanzim edildiğini düşünen taraf, tebliğden sonra 7 gün içinde bilirkişi raporuna itiraz edebilir. İtiraz reddedilebilir veya kabul edilebilir. Kabul edildiği durumda yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulup yeni bir rapor tanzim ettirilebilir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE NOT TESPİT DAVASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI

“YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: …. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi olan davacı tarafından, 2015-2016 öğretim yılı Güz yarıyılında Haçlı Seferleri Tarihi ile Bizans İmparatorluğu Tarihi I dersleri açısından mutlak sistemin yönergenin hangi maddelerine göre uygulandığı, bağıl sistem uygulanması gerektiği, durumun tekrar değerlendirilmesi yönünde yaptığı başvuruya verilen Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın …. sayılı işlemi ile ….. Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…., K:… sayılı kararda; önergenin 5. maddesinin b bendi gereğince, bağıl değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 dan az olduğundan, ….Daire Başkanlığı’nın …. sayılı dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …. Bölge İdare Mahkemesi ….. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesinde öğrenci sayısı ile ilgili düzenlemenin bulunmadığı, başka bir ifade ile sınava giren öğrenci sayısı otuzun altında olması halinde mutlak sistemin uygulanacağına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, davanın özünün de zaten olmayan bir düzenlemenin uygulanması olduğu, Muğla Üniversitesinin amacının belli sayıdaki öğrencinin sınava girmesi halinde mutlak sistemin uygulanması olsaydı, bu hususun mutlak sistemin uygulama halleri arasında sayacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında anılan derslerde başarı notunun değerlendirilmesinde mutlak sistemin uygulanmasının Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle,

 1. Temyiz isteminin reddine,
 2. …. Bölge İdare Mahkemesi ….. İdari Dava Dairesinin …. tarih ve E:…., K:…. sayılı kararının ONANMASINA,
 3. Kesin olarak, 14/12/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

(X)- Dava; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi olan davacı tarafından, 2015-2016 öğretim yılı Güz yarıyılında Haçlı Seferleri Tarihi ile Bizans İmparatorluğu Tarihi I dersleri açısından mutlak sistemin Yönergenin hangi maddelerine göre uygulandığı, bağıl sistem uygulanması gerektiği, durumun tekrar değerlendirilmesi yönünde yaptığı başvuruya verilen …. Daire Başkanlığı’nın …. sayılı işlemi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Bu itibarla; dava konusu Yönergenin 5. maddesinin (d) bendinde mutlak değerlendirme yönteminin uygulanacağına ilişkin hallerin sayıldığı ve anılan maddenin (b) bendinden öğrenci sayısının otuzdan az olması halinde de mutlak değerlendirme yönteminin uygulanacağının anlaşılmadığı görülmüş olup; bu hususlar dikkate alınmaksızın verilen davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine dair temyize konu kararda hukuki isabet bulunmadığı görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.”

“YARGILAMA SÜRECİ :Dava Konusu İstem : Dava; Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulunda … olarak görev yapan davacı tarafından, 2014 yılı performans değerlendirme notunun 3,60 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; …gerekçelerini ortaya koyacak bilgi ve belgeye dayanılmadan ve objektif esaslara aykırı olarak düzenlendiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, performans değerlendirme puanının objektif olarak verildiği, 2014 yılı performans değerlendirme puanının 3,60 (iyi) olarak verilmiş olması nedeniyle hukuka aykırı bir durum bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin incelenmesinden; Emniyet teşkilatında çalışan personelin performans değerlendirmesinde ”performans gözlem ve takip formu” ile ”performans değerlendirme formu”nun kullanıldığı, bunlardan “performans gözlem ve takip formu”; personelin performansının yıl boyu izlenmesini, performans değerlendirme formu doldurulurken değerlendirme amirlerinin değerlendirme hatalarına düşmemelerini sağlamayı amaçlayan ve değerlendirme amirinin, doğru, tarafsız, adil ve objektif bir değerlendirme yapabilmesine imkân sağlamak amacıyla, kayıt giren amirin kanaat ve algısına dayalı mütalaasını belirttiği, esas değerlendirmeye hazırlayıcı nitelikte, sadece değerlendirme amirlerinin göreceği ve bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olan form olup, personelin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri içermekte iken, “performans değerlendirme formu”nun, personelin performans değerlendirme puanını belirleyen form özelliğini taşıdığı anlaşılmaktadır.

….Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen ve söz konusu forma girilmesi gereken “kayda değer” bir performansının da bulunmadığı, ayrıca hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
 2. … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA…”

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idare mahkemesinde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idare mahkemesinde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdare Mahkemesinde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idare mahkemesindeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların hizmetlerini sunarken talep edebilecekleri asgari ücretleri belirler. Avukatlar, bu tarife doğrultusunda vekalet ücretini belirlerken bu asgari ücret tarifesini dikkate almak zorundadır. Ancak bu tarife, avukatların sundukları hizmetlerin niteliğine, süresine, zorluk derecesine ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimKonusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap