“Spor Bilimleri” bilim alanında ESCI’nin Alan İndeksi Sayılmamasından kaynaklı doçentlik başvurusu iptali ile ilgili Ankara 17. İdare Mahkemesi Kararı

ESCI’nin Alan İndeksi Sayılmaması Konusunda Davanın Özeti

Davacı tarafından, Ekim 2020 döneminde “Spor Bilimleri” bilim alanında müracaat ettiği doçentlik başvurusunun, Doçentlik Yönetmeliği’nin 6/1. maddesi uyarınca asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iptaline ilişkin Doçentlik Komisyonunun 10/06/2021 tarihli toplantısında alınan karara yapılan itirazın reddine ilişkin 12/07/2021 tarihli ve 7569 sayılı işlem ile bildirilen Doçentlik Komisyonunun 08/07/2021 tarihli toplantısında alınan kararın; bilimsel gerçeklikten ve objektiflikten uzak subjektif değerlendirmelerin yer aldığı, A4, A5, A6 numaralı eserlerin yayınlandığı dergilerin spor bilimleri ile ilgili alan endekslerinde taranan dergilerden olduğu, jüri üyelerinin değerlendirmelerinde hata yapıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

ESCI’nin Alan İndeksi Sayılmaması Konusunda Davanın Gerekçesi

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından, Ekim 2020 dönemi “Spor Bilimleri” bilim alanında doçentlik sınavına müracaat edildiği, davalı idare tarafından, davacının eser incelemesinin yapılabilmesi için beş asil iki yedek üyeden oluşan jüri heyeti belirlendiği, jüri üyelerinden Prof. Dr. Y.T. ve Prof. Dr. S.O. tarafından hazırlanan raporda, davacının asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönünde görüş bildirildiği, davacının doçentlik sınav dosyasının, doçentlik sınav komisyonunun 10/06/2021 tarihli toplantısında incelendiği, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 6/1 maddesi uyarınca asgari başvuru şartlarını sağlamadığı belirtilerek 2020  Ekim başvurusunun  iptaline karar verildiği, davacı tarafından karara 24/06/2021 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği, söz konusu itirazın doçentlik sınav komisyonunun 08/07/2021 tarihli toplantısında yeniden değerlendirildiği ve adayın A7, A9, A11 ve A12 numaralı eserleri hakkında ki itirazında haklı bulunduğu, ancak A4, A5, A6 numaralı eserleri yönünden ise, yayımlandığı dergilerin indeksleri olan Emerging Sources Citation Index (ESCI) spor bilimleri temel alanında alan indeksi olarak kabul edilmediğinden bahisle reddine karar verildiği, bu hususun 12/07/2021 tarih ve E.7569 sayılı işlem ile davacıya bildirilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığın çözümü bilimsel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, Mahkememizin 03/11/2021 tarihli ara kararıyla dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, 06/04/2022 tarihinde Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda; “Adayın A4, A5 ve A6 yayınlarının Üniversitelerarası Kurul tarafındarı doçentlik başvurularına ilişkin yapılan duyurularda yer alan olması gereken indekslerdeki dergiler olarak kabul edilen statüde olup olmadığı tarafımızca incelenmiştir.

Bahsi geçen makalelerin yayınlandığı “International Journal of Applied Exercise Physiology” , Physical Activity Review” ve Pedagogy of Physical Culture and Sparts” isimli dergilerin ESCI de taranan dergiler olduğu tespit edilmiştir. ESCI indeks kapsamında yer alan bu dergiler Isı Database/ Web of Science kapsamında Claritive Analytics’e bağlı www.webofknowledge.com’da listelenmektedir.

Bahsi geçen A4, A5 ve A6 yayınların indekslenme türü Spar Bilimleri Temel Alanı ile ilgili doçentlik başvuru şartlarından 1. Bölüm Uluslararası makale kapsamında b bendindeki “ Uluslararası alan endekslerinde* taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale ” kapsamında değerlendirilir.

ESCI indeks Spor Bilimleri Temel Alanı ile ilgili doçentlik başvuru şartlarında açıklanmış şekliyle verilen bilgide “*” işaretiyle yapılan özel açıklamada “Alan İndeksleri=Isı Database’e giren eğitim/spor bilim alanıyla ilgili indeksler” kapsamında değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Adayın A4, A5 ve A6 yayınları Spor Bilimleri Temel Alanı Başvuru Şartlarından 1. Uluslararası Makale b bendi kapsamında değerlendirilmektedir ve aday başvuru koşullarını sağlamıştır. Bilirkişiler olarak yaptığımız inceleme sonucu yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı davacının itirazında haklı olduğu düzenlediğimiz raporda açıkça belirtilmiştir.” şeklinde görüş ve kanaate yer verildiği görülmektedir.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idarenin rapora itirazı yerinde görülmemiş olup, anılan rapor Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.

 Dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda, davacının A4, A5, A6 numaralı eserlerinin yayımlandığı dergilerin indekslerinin spor bilimleri ile ilgili uluslararası alan endekslerinde taranan dergiler kapsamında olmadığından bahisle Doçentlik Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca  iptaline ilişkin Doçentlik Sınav Komisyonunun 10/06/2021 tarihli toplantısında alınan karara yapılan itirazın reddine ilişkin 12/07/2021 tarih ve 7569 sayılı işlem ile bildirilen Doçentlik Komisyonunun 08/07/2021tarihli toplantısında alınan kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

… 07/06/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap