K A R A R

Şüpheli :K2 – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (X1 Tıp Merkezi) X2 Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Suçu :Şikayetçi K5’ın 6.6.2007 tarihli ameliyatında, takip ve tedavisinde acemilik ve dikkatsizlik göstererek ve yanlış tedavi uygulayarak hatalı davranıp sol böbreğini almak, bu ameliyattan sonra 9 kez daha ameliyat olmasına, her yıl ameliyat olmak zorunda kalmasına neden olmak suretiyle adı geçeni taksirle yaralamak.

İncelenen Karar :Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarihsiz ve 2020/02 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden :Yok.

İnceleme Nedeni :Yasa gereği kendiliğinden.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün 1.9.2020 tarih ve E.9362 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilenKurul kararı, Tetkik Hakimi K1’in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçinin, şüphelilerin ve varsa suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin ifadelerine başvurması, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırması, şikayet dilekçesinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde edilen tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezlekede gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre, suçlarla illiyet bağı tespit edilemeyen veya eylemleri suç oluşturmayan şüpheliler hakkında karar verilmesine yer olmadığına, suçlarla illiyet bağı olmayan, sonradan illiyet bağı kesilen veya soruşturma şartı bulunmayan şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, atılı suçları işledikleri şüphesi bulunanlar hakkında lüzum-u muhakemelerine, atılı suçları işlemedikleri kanaatine varılanlar hakkında ise men-i muhakemelerine karar verilmesi gerektiği yolunda öneri getirmesi, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmesi, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince oluşturulacak yetkili kurulun da, iddia konusu suçların şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle gerekçeleriyle birlikte şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen türlerde kararlar vermesi gerekmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “İfade veya sorgu için çağrı” başlıklı 145 inci maddesinde ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişinin davetiye ile çağrılacağı, çağrılma nedeninin açıkça belirtileceği ve gelmezse zorla getirileceğinin yazılacağı; Kanunun “İfade ve sorgunun tarzı” başlıklı 147 nci maddesinde, şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde hangi hususlara uyulacağının düzenlendiği, buna göre, şüpheli veya sanığın kimliğinin saptanacağı, kendisine yüklenen suçun anlatılacağı, müdafi seçme hakkının bulunduğunun ve onun hukukî yardımından yararlanabileceğinin, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceğinin, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceğinin hatırlatılacağı, ayrıca ifade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılacağı, ifade veya sorgunun bir tutanağa bağlanacağı, Kanununun “Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması” başlıklı 233 üncü maddesinde, mağdur ile şikâyetçinin, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinleneceği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 14.3.2007-26.3.2007 tarihleri arasında Van Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören ve sol böbreğinde taş sebebiyle ameliyat edilen şikayetçi K5’ın 31.3.2007 tarihinde sol böbrekte kanama ve taş, sol üreterde taş tanılarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi X1 Tıp Merkezine yatışının yapıldığı, 5.4.2007, 10.4.2007 ve 10.5.2007 tarihlerinde ameliyat edildiği, daha sonra taburcu edilen hastanın kanama nedeniyle 3.6.2007 tarihinde tekrar yatışının yapıldığı, 6.6.2007 tarihinde yapılan açık ameliyatla da böbreğinin alındığı, adı geçenin 19.6.2012 tarihinde Özalp Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde, üç ay boyunca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yatarak tedavi olduğunu, 5 defa ameliyat yapılarak 2 defa taburcu edildiğini, her seferinde taburcu olduktan sonra böbreğinde kanama başladığını, 6.6.2007 tarihinde yapılan ameliyatla da böbreğinin alındığını, 2007 yılından sonra 9 kez ameliyat olduğunu, en son gittiği doktor tarafından kendisine, yılda bir ya da 6 ayda bir ameliyat olması gerektiğinin, sol böbreğinin alınmasının da doktor hatasından kaynaklandığının söylendiğini, sağlığını bozan ve böbreğini kaybetmesine neden olan sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirttiği, Van Cumhuriyet Başsavcılığının 13.11.2012 tarih ve Soruşturma No:2012/6141, K:2012/106 sayılı görevsizlik kararıyla evrakın 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca soruşturma yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği,Rektörün 21.12.2012 tarih ve 1206 sayılı yazısı ile K2 hakkında ceza soruşturması başlatıldığı görülmüştür.

Ancak konuyla ilgili soruşturmada, 2007 yılında şikayetçinin X1 Tıp Merkezindeki ameliyatlarına, takip ve tedavisine katılan, bu konuda talimat veren ve yönlendirmede bulunan tüm doktorların ismen ve görev unvanlarıyla belirlenerek şüpheli sıfatıyla soruşturma kapsamına alınmadıkları, şikayetçinin ve şüphelilerin mevzuata uygun olarak ifadelerinin alınmadığı, X1 Tıp Merkezine başvurmadan önce ve sonra Van Devlet Hastanesindeki, X1 Tıp Merkezinden sonra tedavisine devam edilen diğer hastanelerdeki hasta dosyalarının temin edilmediği, hastanın son durumunun tespiti için muayene ve tetkik yapılmadığı, diğer taraftan, K5’ın ameliyatlarında, takip ve tedavisinde tıbbi kusur, ihmal, acemilik, dikkatsizlik, eksiklik, hekim veya uygulama hatası bulunup bulunmadığı hususlarının aydınlatılması için bilirkişi raporu alınmadığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi X2 Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. K6’dan bilirkişi raporu alındığı, ancak şüpheliyle aynı Üniversitede ve Anabilim Dalında görev yapan bir öğretim üyesinden bilirkişi raporu alınmasının raporun objektifliği ve tarafsızlığı hususunda tereddüt oluşturduğu gibi söz konusu raporun en az üç öğretim üyesinden oluşturulacak bilirkişi heyetinden ortak bir rapor olarak alınması gerektiği, ayrıca tek hekimden alınan bu görüşün iddiaları aydınlatmaktan uzak olduğu, şikayetçinin iddialarını aydınlatmaya yeterli bilgi içermediği, eksik inceleme sonucu düzenlenen fezleke dikkate alınarak şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda, soruşturmada öncelikle şüphelilerle ilgili eksiklikler giderilerek isnat edilen suçla illiyet bağı olan tüm doktorların şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmeleri, şikayetçinin ve şüphelilerin Ceza Muhakemesi Kanununa göre ifadelerinin alınması, K5’a ait Van Devlet Hastanesindeki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki ve daha sonra tedavisine devam edilen hastanelerdeki kayıtlar, tıbbi bilgi ve belgeler ile hasta dosyaları eksiksiz temin edilmek, hastanın muayene ve tetkikleri yapılıp mevcut sağlık durumu saptanmak ve bütün bilgi ve belgeler gönderilmek suretiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi dışında başka bir üniversitede görevli ve bu üniversite rektörlüğünce belirlenecek ikisi X2, birisi Nefroloji uzmanı en az üç öğretim üyesinden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, şikayetçinin X1 Tıp Merkezine başvurmadan önceki ve sonraki ameliyatlarına ve tedavisine ait tüm tetkikler ve tıbbi belgeler de incelenerek, muayene ve tetkikleri yapılıp mevcut sağlık durumunun tespiti yapılmak suretiyle X1 Tıp Merkezine başvurduğunda K5’ın sağlık durumunun ne olduğu, hangi hastalığı/hastalıkları bulunduğu, Merkeze başvurduğunda sağlık durumunun teşhisinde ve tedavisinde eksiklik, hata, kusur, ihmal olup olmadığı, hastanın hangi tanılarla hangi tarihlerde hangi ameliyatları geçirdiği, hasta için konulan teşhisin, seçilen tedavi ve ameliyat yöntemlerinin tıbbi kurallara uygun düşüp düşmediği, ameliyatlarının ve tedavisinin başarılı olup olmadığı, hastanın ameliyatlarında ve müdahalelerinde böbreklerine zarar verilip verilmediği, sol böbreğinin ne zaman, hangi ameliyat ya da müdahalede, ne suretle zarar gördüğü, böbrekte fonksiyon kaybı yaşanıp yaşanmadığı, yaşanmışsa hangi oranda fonksiyon kaybı olduğu, 6.6.2007 tarihli ameliyatında sol böbreğinin alınıp alınmadığı, alınmışsa böbreğin alınmasının tıbbi zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, böbreğin alınmasının gerekip gerekmediği, hekim ya da uygulama hatası, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya acemilik sebebiyle böbreğin alınmasına neden olunup olunmadığı, böbrek kaybı sebebiyle ya da böbreğin alındığı ameliyatta hekim veya uygulama hatası gösterilmesi sebebiyle bu ameliyattan sonra şikayetçinin hangi tanılarla, hangi ameliyatları geçirdiği, her yıl ameliyat olmak zorunda kalıp kalmadığı, mevcut sağlık durumunun nasıl olduğu, tekrar ameliyat edilmesinin gerekip gerekmediği, tedavisinin devam edip etmediği, hastada kalıcı veya geçici sakatlığa neden olunup olunmadığı, X1 Tıp Merkezindeki hastayla ilgili ameliyatlarda acemilik, tedbirsizlik, dikkatsizlik, kusur, ihmal veya eksiklik bulunup bulunmadığı, hekim veya uygulama hatası gösterilip gösterilmediği, varsa bu durumdan kim veya kimlerin sorumlu olduğu hususlarını ayrıntılı olarak açıklayan bilirkişi raporu temin edilmesi suretiyle yeniden soruşturma yapılarak usulüne uygun bir soruşturma raporu düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, Rektörün 21.12.2012 tarihli talimatıyla başlayan bu soruşturmada 6.6.2020 tarihinde fezleke düzenlendiği, bu soruşturmanın yaklaşık 7.5 yıl boyunca devam ettirilerek sürüncemede bırakıldığı görülerek kararımız üzerine yeniden yapılacak soruşturmanın sürüncemede bırakılması, savsaklanması halinde bu durumun ilgililerin cezai sorumluluğunu doğuracağı açıktır.

Açıklanan nedenle eksik incelemeye dayalı olarak düzenlenen soruşturma raporu esas alınarak verilen şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun tarihsiz ve 2020/02 kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen eksiklikler ivedilikle tamamlanmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma üzerine yeniden düzenlenecek fezleke dikkate alınarak Yetkili Kurulca yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre kararın şüphelilere ve şikayetçiye mevzuatta gösterilen usule uygun olarak gerekli bildirimler yapıldıktan sonra bildirim alındıları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 21.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 1. Daire, E. 2020/1511 K. 2020/1376 T. 21.10.2020

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap