K A R A R

Şüpheliler :

1-_K1 – X1 Araştırma Görevlisi

2-_K2- AynıÜniversitede Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Hemşire

Suçları :

K2’nin;

1- Kan transfüzyonu yapılması planlanan ve B Rh (+) kan grubuna sahip olan K3 isimli hastadan cross kanı alınması gerekirken hastanın tespitinde hata yaparak adı geçenle aynı odada kalan K4 isimli hastadan kan alıp K3’ın kan grubunun A Rh (+) olarak belirlenmesine, K4’ın kan grubu olan A Rh (+) kanın da K3’a verilmesine, bu sebeple K3’ın durumunun kötüleşmesine ve ölümüne neden olmak.

K5’ın;

2- K3’a K4’a ait A Rh (+) kanın verilmesi sonucunda meydana gelen ölüm olayını yetkili mercilere bildirmemek.

Suç Tarihi :2017 Yılı.

İncelenen Karar :ŞüphelilerdenK5’ın men-i muhakemesine, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre görev yapan K2 hakkında işlem yapılamayacağına dair Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 10.9.2020 tarih ve 2 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden :Yok.

İnceleme Nedeni :Yasa gereği kendiliğinden.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün 11.11.2020 tarih ve 152839 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi K6’in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, 2 nci maddede atılı suçtan dolayı şüpheli K5 hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından,Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 10.9.2020 tarih ve 2 sayılı kararının; 2 nci maddede atılı suçtan K5’ın men-i muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağının hükme bağlandığı, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde sayılan Üniversite personeli arasında bulunmayan K2’nin, Üniversitede 4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde çalıştığı, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve Kurul kararı alınamayacağı anlaşıldığından, atılı suç nedeniyle K2 hakkında genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere dosyanın karar ekli olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 17.12.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

X – KARŞIOY

Dosyanın incelenmesinden, şüpheli K2 tarafından 8.10.2015 tarihinde K3 isimli hastadan kan transfüzyonu için cross kanı alındığının bildirildiği, A Rh (+) kanın adı geçen hastaya transfüzyonu sırasında hastanın fenalaştığı, bunun üzerine Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldığı, kan transfüzyonu sırasında hastanın fenalaştığının şüpheli K5’a bildirilmesi üzerine adı geçen tarafından alerjik reaksiyon olabileceği düşünülerek hastaya Avil Dekort yapıldığı, Yoğun Bakım Ünitesinde K3’ın kan grubunun tekrar çalışılması sonucu kan grubunun B Rh (+) olduğunun anlaşıldığı, adı geçen hastayla aynı odada kalan K4 isimli hastanın kan grubunun ise A Rh (+) olduğunun tespit edildiği, konuyla ilgili İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun 26.4.2017 tarihli raporunda, gerçekte B Rh (+) kan grubu olan K3’a A Rh (+) kanın takılması sonucunda ölüm olayının meydana geldiği, bu olayda Hemşire K2’nin kusurlu olduğu kanaatine varıldığı görülmiştür.

Konuyla ilgili soruşturmada şüpheli K5’ın alınan ifadesinde, hemşireler tarafından kendisine kan transfüzyonu sırasında hasta K3’ın fenalaştığının bildirildiği, kendisinin de alerjik reaksiyon olabileceğini düşünerek hemşirelere hastaya Avil Dekort yapılması gerektiğini söylediği, kalp ve kapak yetersizliği olan hastayı muayene ettikten sonra mevcut klinik tablosunu akciğer ödemi olarak değerlendirdiği, hastanın Anestezi Yoğun Bakım Servisine devredildikten sonra kan üzerindeki barkod ile kan istemi üzerindeki ismin aynı hastaya ait olup olmadığını kontrol ettiği, barkodların uyumlu olduğunu gördüğünden kan ile ilgili bir sorun olmadığını düşündüğü, mevcut bulgularla kişinin ölümünü doğal ölüm olarak değerlendirdiğini beyan ettiği, Yetkili Kurul tarafından da adı geçenin ifadesi dikkate alınarak men-i muhakemesine karar verilmiş ise de, hastanın kan transfüzyonu sırasında fenalaştıktan sonra durumuna acilen gerekli müdahalenin yapılıp yapılmadığı, hastanın sağlık durumunun teşhisinde, durumuna müdahalede geç kalınıp kalınmadığı, kişinin ölümünde, sağlık durumunun değerlendirilmesinde ihmal, kusur, hekim hatası veya uygulama hatası bulunup bulunmadığı hususlarında bilirkişi raporu alınmadığı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, Süleyman Demirel Üniversitesi dışında başka üniversitede görevli ve ilgili üniversite rektörlüğünce belirlenecek Kardiyoloji uzmanı en az üç öğretim üyesinden oluşan bilirkişi heyetinden, kan transfüzyonu sırasında fenalaştıktan sonra hastaya gecikmeksizin ve gerekli müdahalenin yapılıp yapılmadığı, durumunun teşhisinde ve müdahalesinde geç kalınıp kalınmadığı, durumuna yeterli ve etkili müdahalede bulunulup bulunulmadığı, hastanın sağlık durumunun teşhisinde, durumuna müdahalede ve ölümünde ihmal, kusur, hekim hatası veya uygulama hatası bulunup bulunmadığı hususlarını aydınlatan bilirkişi raporu alınması suretiyle yeniden soruşturma yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeyle yapılan soruşturmaya dayanılarak verilen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 10.9.2020 tarih ve 2 sayılı kararının; 2 nci maddede atılı suçtan K5’ın men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulması, belirtilen eksiklik giderilmek suretiyle yeniden yapılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke göz önüne alınarak Yetkili Kurulca bu kişi bakımından yeni bir karar verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

Danıştay 1. Daire, E. 2020/1841 K. 2020/1720 T. 17.12.2020