Disiplin SoruşturmasıYükseköğretim Elemanlarına Uygulanacak Disiplin Cezalarının Tekerrürü

Tekerrür kelime anlamı itibariyle “tekrarlanma” demektir. Dolayısıyla herhangi bir fiilin tekerrürü aslında o fiilin tekrarlanması anlamına gelmektedir. Hukuk alanında tekerrür birçok alanda düzenlenmişken özellikle kamu düzenini bozan faaliyetler bakımından daha büyük öneme sahiptir. Zira bu fiillerin işlenmesi yeterince zarar vericiyken, işlendiğinin tespitinden sonra tekrarının önlenememesi sorunu büyütmektedir. Dolayısıyla bu fiillerin tekrarlanması halinde yaptırımların ağırlığı artmaktadır.

Yükseköğretim Elemanlarına Uygulanacak Disiplin Cezalarının Tekerrürü

Yükseköğretim Elemanlarına Uygulanacak Disiplin Cezalarının Tekerrürü

Yükseköğretim Elemanlarına Uygulanacak Disiplin Cezalarının Tekerrürü

Bilindiği üzere yükseköğretim elemanlarına uygulanacak olan disiplin cezaları 2547 sayılı Kanun’da diğer devlet memurlarından ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu kanun disiplin cezalarını düzenlemiş olmakla birlikte bu disiplin suçlarının tekerrürü halinde nasıl bir yol izleneceğini hükme bağlamamıştır. 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği disiplin suçlarında tekerrür halini düzenlemektedir. Bu Yönetmeliğin 15.maddesi “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller ceza nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır verilir.” şeklindeki düzenlemeyle söz konusu hususu açıklığa kavuşturmaktadır. 

Buna göre disiplin cezasına sebep olmuş bir fiil veya durum disiplin cezası sicilden silinmeden tekrarlanırsa verilecek yeni disiplin cezası bir derece arttırılır. Sözgelimi usulsüz müracaat veya şikâyette bulunan bir akademisyen 2547 sayılı Kanun m.53/b-1.d uyarınca uyarma cezası alacaktır. Aynı akademisyen uyarma cezası sicilinden silinmeden önce kınama cezasını gerektiren başka bir fiil işlerse bu defa uygulanacak disiplin cezası bir derece ağır olup aylıktan veya ücretten kesme disiplin cezası uygulanacaktır.

İkinci cümlede ise aynı cezayı gerektiren fiil veya hallerin tekerrürü düzenlenmiştir. Ve bu durumlarda bir derece ağır disiplin cezası verme disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasına bırakılmıştır. Dolayısıyla bu cümledeki hükmün uygulama alanı bulması için aynı derecede disiplin cezasının üç defa tekrarı gerekmektedir.