Boşanma HukukuBoşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği sona erdiğinde edinilen malların taraflar arasında eşit bir şekilde paylaştırılması esasına dayanır. Evliyken içerisinde kazanılan varlıklar, çiftler arasında ortak değerler olarak kabul edilirken; kişisel varlıklar ise paylaşılmayan değerlerdir. Boşanma sonrasında, mal paylaşımı için mal rejimi düzenlemesi yapılır. Boşanmada mal paylaşımı hesaplamasında hata yapmamak için, sürecin hızlı ve profesyonel yönetilmesi için, süreç boyunca destek almak için Ankara boşanma avukatından yardım alınması faydalı olur.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda 01.01.2002 tarihi önemli bir tarihtir. Türk Medeni Kanunu’nun mevcut hali 01.01.2002 tarihinde yürürlüğü girdi. Mevcut kanun ile eski yürürlükteki kanun arasında boşanmada mal paylaşımı konusunda ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

01.01.2002 tarihi öncesinde yürürlükte olan kanunu göre satın alınan mallar, kayıtlı olduğu kişinin mülkiyetindedir. Çünkü bu dönemde geçerli olan medeni Kanun, evlilik birliği içinde mal ayrılığına dayanan mal rejimini kabul etmiştir. 01.01.2002 tarihinden önce satın alınan mallar boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına dahil edilmemekteydi.

01.01.2002 tarihi sonrasında yürürlükte olan mevcut medeni kanun malların edinilmiş mallara katılma ilkesine dayanan, yarı yarıya paylaşılmasını içeren mal rejimini yasal mal rejimi olarak benimsemiştir. Yani, evlilik sırasında kazanılan mallar genellikle (bazı istisnalar dışında) boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına eşler arasında yarı yarıya paylaşılacaktır.

Hem eski Kanun döneminde hem de günümüzde geçerli olan kurallara göre evlenmeden önce edinilen mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun kişisel malı sayılmakta ve mal rejimine konu edilmemektedir.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma kararı kesinleştikten sonra taraflar arasında edinilmiş malların paylaşımı yapılır. Türk Medeni Kanunu’nun 216. Maddesinde edinilmiş malın tanımı “Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.” yapılmıştır.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI KAPSAMINA GİREN MALLAR

Boşanmada Mal Paylaşımı Kapsamına Giren Mallar

Boşanmada mal paylaşımı kapsamına giren mallara Türk Medeni Kanunu’nun 219. Maddesine göre örnek verilmesi gerekirse “Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

 1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
 2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 4. Kişisel mallarının gelirleri,
 5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI KAPSAMINA GİRMEYEN MALLAR

Boşanmada Mal Paylaşımı Kapsamına Girmeyen Mallar

Boşanmada mal paylaşımı sürecinde kişisel mallar sona ermesi durumunda paylaşıma dahil edilmeyen mallardır. Türk Medeni Kanunu’nun 220 ve 221. Maddelerinde kişisel malların hangi mallar olduklarına vurgu yapılmıştır.

1. Kanuna göre

Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 3. Manevî tazminat alacakları,
 4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

2.Sözleşmeye göre

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.”

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMINDA İSPAT

Boşanmada Mal Paylaşımında İspat

Bir malın kişisel mal olduğunu iddia eden eş ispatla yükümlüdür. Türk Medeni Kanunu’nun 222. Maddesinde “Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.Boşanmada mal paylaşımı yapılırken ispat yükümlülüğüne vurgu yapmıştır. İspat konusunda hata yapmamak sürecin hızlı ve profesyonel yönetilmesi için, süreç boyunca destek almak için Ankara boşanma avukatından yardım alınması faydalı olur

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI DAVASI

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davasıyla aynı dosyada görülmemektedir. Her ne kadar boşanma davası dilekçesinde mal paylaşımına ilişkin talepler belirtilse de hâkim, mal paylaşım davasını ve boşanma davasını ayrı dosyalarda ele alır. Bu işleme ‘dosyaların tefriki’ denir; her iki dava da ayrı ayrı işlenir ve farklı esas numaraları alır.

Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davası ile aynı anda açıldığı takdirde mal paylaşımı davasının görülebilmesi için boşanma davasının sonuçlanması beklenmektedir. Yani, önce boşanma davası yargılaması yapılmakta ve boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanmaktadır. Boşanma ile eşler arasındaki mal rejimi sona erdiğinde mal rejimi de zorunlu olarak tasfiye edilmemekte, mal paylaşımı yapılabilmesi için mutlaka usulüne uygun dava açılmış olması aranmaktadır. Mal paylaşımı davası açılırken mutlaka belirsiz alacak davası olarak açılması gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 21.03.2017 tarihli 2015/25991 E., 2017/3018 K. “Davacı kadın 14.09.2015 tarihinde evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi talepli dava açmış, 10.11.2015 tarihli dilekçeyle davadan feragat etmiş, mahkemece feragat nedeniyle boşanma ve mal paylaşımı davalarının reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafça mal rejiminin tasfiyesi davasının feragat sebebiyle reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesi ile temyiz edilmiştir.

Mal rejiminin tasfiyesi davası, ancak evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesiyle görülebilir hale gelir. Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasından feragat edildiğinden, evlilik birliğinin devam ettiğinin, diğer bir deyimle eşler arasındaki mal rejiminin sona ermediğinin kabulü gerekir (TMK m. 225). O halde sonuçlanan ve kesinleşen bir boşanma kararı olmadığından tasfiye istenemez ve yapılamaz. Doğmamış bir haktan feragat mümkün değildir. Söz konusu feragat mal rejiminin tasfiyesi davası bakımından hukuki sonuç doğurmaz.

Mahkemece yapılacak iş boşanma davasının feragat sebebiyle reddedilmesinden dolayı, mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilirlik ön koşulunun gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermekten ibarettir. Bu sebeple mahkemece mal rejiminin tasfiyesi davası yönünden feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, usul ve yasaya aykırı olan hükmün açıklanan nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” kararından da anlaşılacağı üzere “Mal rejiminin tasfiyesi davası, ancak evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesiyle görülebilir hale gelir.boşanmada mal paylaşımı gerçekleşebilmesi için önce boşanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eşlerden birinin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermişse, ölenin son ikametgahı mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına yetkilidir.

Eğer evlilik mahkemenin boşanma kararıyla sona ermişse veya hala devam eden bir boşanma davası varsa, bu mahkeme mal rejiminin tasfiyesini, yani boşanma sonrası mal paylaşımını yapma yetkisine sahiptir.

Diğer tüm durumlarda, davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi boşanmada mal paylaşımı davasına yetkilidir.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı

Boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde bu dava açılmalıdır. Dava süresince eşin mal kaçırmasını önlemek amacıyla davaya konu olan mallara ihtiyati tedbir kararı konulabilmektedir.

BOŞANMADA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Boşanmada Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Boşanmada edinilmiş mallara katılma rejimi boşanmada mal paylaşımı yaparken önemli hususların başında gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 218. Maddesinde “Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.” ifadesi ile boşanmada edinilmiş mallara katılma rejimine hangi malların dahil olduğu belirtilmiştir. Türk Medeni Kanunu’ nun 219. Maddesinde edinilmiş mallar ve 220. Maddesinde ise kişisel mallar açıklanmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejimi konusunda hata yapmamak,sürecin hızlı ve profesyönel bir şekilde ilerlemesi için uzman bir boşanma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası ile 3 farklı talepte bulunulabilir.

 • Katılma Alacağı

Evlilik birliği sona erdikten sonra eşlerin boşanmada mal paylaşımı yapılırken yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu’nda yer alan edinilmiş mallara katılma rejimine göre malvarlığının yarı yarıya paylaşılması hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre katılma alacağı hesaplanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Eklenecek Değerler

Eşin malvarlığından fiilen çıkmış ancak hukuken hala malvarlığında kabul edilen varlıklar, “eklenecek değerler” olarak kabul edilir. Türk Medeni Kanunu’nun 229. Maddesinde “Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:

 1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
 2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.” eklenecek değerler belirtilmiştir.

 • Denkleştirme

Bir eşin kişisel mallarına ait borçları, evlilik birliği içinde veya dışında olsun, eşin kişisel malı ile evlilik içinde edinilmiş malı arasındaki farkları dengelemek için hesaplanır. Bu dengeleme işlemine “denkleştirme” denir. Türk Medeni Kanunu’nun 230. Maddesinde “Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

Her borç, ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç, edinilmiş mallara ilişkin sayılır.

Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır.” ifade edilerek denkleştirme hususu belirtilmiştir. 

 • Katılma Alacağı

Eklenen değerler ve denkleştirme sonucu, eşin evliyken edinilmiş tüm mallarının toplam değerinden, bu mallara dair borçlar çıkartıldıktan sonra geriye kalan değer eşler arasında “katılma alacağı” olarak kabul edilir.

 • Artık Değer

 Eşler arasında “katılma alacağı” olarak yarı yarıya paylaşılan bu değerlere “artık değer” denir. Artık değer, edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde boşanma sonrası mal paylaşımı işlemi sonucunda eşler arasında eşit olarak dağıtılan malların toplam değerini ifade eder. Bu değer, eşlerin evlilik süresince birlikte edindiği malların net değerini temsil eder ve her bir eşin payına düşen miktar eşit olur. Türk Medeni Kanunu’nun 231. Maddesinde “Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Değer eksilmesi göz önüne alınmaz.” ifade edilerek artık değer hususu belirtilmiştir.

 • Katkı Payı Alacağı

Katkı payı alacağı, evliyken edinilmiş malların paylaşımında, eşlerin kendi katkılarının dikkate alındığı bir kavramdır. Eşlerden biri, diğerine göre daha fazla katkıda bulunmuşsa, bu katkıya dayalı olarak katkı payı alacağı talep edebilir.

Katkı payı alacağı, evlilik süresince her bir eşin malvarlığına yaptığı katkıların hesaplanmasıyla ortaya çıkar. Bu katkılar, maddi katkılar (parayla yapılan harcamalar, ev kredisi ödemeleri vb.) veya gayri maddi katkılar (çocuk bakımı, ev işleri, aile işlerine katkılar gibi) olabilir. Katkı payı alacağı, eşler arasındaki ekonomik dengesizliği düzeltmeyi amaçlar.

Katkı payı alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi içinde eşlerin paylaşım oranını etkileyebilir. Eşler arasındaki katkı farkı göz önüne alınarak, paylaşım oranı yeniden hesaplanabilir ve daha adil bir sonuca ulaşılabilir. Bu nedenle, katkı payı alacağı, boşanma davalarında önemli bir konudur bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.

 • Değer Artış Payı

Değer artışı payı alacağı, özellikle taşınmaz malların satışı veya kullanılması sonucu malvarlığının değerinin artması durumunda ortaya çıkan bir kavramdır. Bu kavram, edinilmiş mallara katılma rejimi altında boşanma veya mal paylaşımı davalarında önemli bir rol oynar.

Değer artışı payı alacağı, şu temel ilkeye dayanır: Eşler arasında evlilik süresince kazanılan malların değeri arttığında, bu değer artışı, eşler arasında paylaşılmalıdır. Değer artışı payı alacağı, evlilik birliği içerisinde edinilen malın değerinin artışı üzerinden hesaplanır ve paylaşılır.

Örnek olarak, evliyken alınan bir gayrimenkulün değeri boşanma anında artmışsa, bu değer artışı payı alacağı olarak adlandırılan miktar, eşler arasında paylaşılır. Değer artışı payı alacağı, eşlerin mallarının değerlerindeki artışın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Türk Medeni Kanunu’nun 227. Maddesinde “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.

Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması hâlinde hâkim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.

Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.” ifade edilerek değer artış payının önemi vurgulanmıştır.

Boşanmada mal paylaşımı davalarında, değer artışı payı alacağına dair yasal düzenlemelere ve uygulamalara dikkat etmek önemlidir ve bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMININ HESAPLANMASI

Boşanmada Mal Paylaşımının Hesaplanması

Boşanma mal paylaşımı hesaplanırken genellikle aşağıdaki adımları takip eder:

 • Kişisel Malların Geri Alınması

Boşanma durumunda mal paylaşımı yapılırken, öncelikle her eş kendi kişisel mallarını geri alır ve bu mallar paylaşıma dahil edilmez. Türk Medeni Kanunu’nun 220 ve 221. Maddelerinde kişisel mallara vurgu yapılmıştır 

 • Edinilmiş Malların Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı hesaplanırken her eş kendi kişisel malını geri aldıktan sonra sıra evlilik süresince edinilmiş mallara gelir. Evlilik süresince edinilen “edinilmiş mallar” yarı yarıya paylaşılır. Edinilmiş mallar, evlilik birliği sırasında eşlerin birlikte edindiği veya katkıda bulunduğu malları içerir.

 • Edinilmiş Mallara eklenecek Hususlar

Mal paylaşımında, edinilmiş mallara eklenmesi gereken değerlerin belirlenmesi önemlidir. Belirli koşullarda, bazı değerler edinilmiş mallara eklenir ve paylaşılır:

Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki 1 yıl içerisinde diğer eşin rızası olmaksızın olağan hediyeler dışında karşılıksız olarak üçüncü kişilere verdiği değerler edinilmiş mallara eklenebilir. Bu, bir eşin diğer eşin rızası olmaksızın, normal hediyeler dışında, üçüncü kişilere malvarlığını aktardığı durumları içerir. Bu değerler mal paylaşımında hesaba dahil edilir.

Bir eşin diğer eşin katılma alacağını azaltmak amacıyla yaptığı devirler edinilmiş mallara eklenir. Bir eşin diğer eşin katılma alacağını azaltmak amacıyla mallarını başka birine devrettiği durumları içerir. Bu tür devirler, paylaşım hesabında değer olarak eklenir ve eşler arasında adil bir paylaşımın sağlanmasına yardımcı olur.

Bu değerler, mal paylaşımı hesaplamaları sırasında belirlenir ve paylaşıma tabi tutulur. Bu, edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde adil bir paylaşımın sağlanmasını amaçlar.

 • Denkleştirme Yapılması

Boşanmada mal paylaşımında denkleştirme, eşlerin kişisel malları ve edinilmiş mallar arasındaki dengesizliği gidermek için yapılan bir hesaplama işlemidir.

Denkleştirme işlemi, eşlerin evlilik sırasında malvarlığına yaptıkları katkıları ve bu katkıların değerini dengeler.

Denkleştirme işlemi sonucunda, her eşin kişisel malları ve edinilmiş malları arasındaki dengesizlik giderildikten sonra, paylaşım oranları yeniden belirlenebilir ve mal paylaşımı daha adil bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu sayede, eşler arasında kişisel katkı farklılıkları dikkate alınarak daha adil bir paylaşım sağlanmış olur.

 • Değer Artış Payının Hesaplanması

Değer artışı payı hesaplaması, boşanma durumunda mal paylaşımının bir bileşenidir ve genellikle gayrimenkullerin veya diğer varlıkların değerlerindeki artışın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

Bir eş, diğer eşin malının edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiçbir ücret veya makul bir karşılık almadan katkıda bulunmuşsa, malın değerindeki artışın bir kısmını almak için hakkını kullanabilir. Değer artışı hesaplanırken değer tespiti boşanma anındaki değere dayalı yapılır, ancak eğer malın değeri boşanma sırasında düşmüşse, bu durumda katkının başlangıçtaki değeri dikkate alınır.

Değer artışı payı hesaplaması, gayrimenkuller, işletmeler veya yatırımlar gibi varlıkların değerlerindeki değişikliklerin adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu, boşanma durumunda malların adil bir şekilde bölüştürülmesini sağlayan önemli bir hukuki kavramdır.

 • Artık Değer Hesaplanması

Eşlerin paylaşılacak mallarının toplam değeri, borçların çıkarılması ve katkıların eklenmesi ile belirlenir. Bu hesaplamaya eklenme ve denkleştirme de dahil edilir. Değer eksilmesi dahil edilmez. Bu artık değer, eşler arasında yarı yarıya paylaşılır. Edinilmiş mallara edinilmiş mallara eklenecek hususlar eklenir borçlar ve değer artış payı çıkartılır denkleştirme yapılır ve artık değer elde edilir. Bu artık değer, eşler arasında yarı yarıya paylaşılır.

ANLAŞMALI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı 

Anlaşmalı boşanma durumunda, eşler boşanma ve mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varır ve mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunarlar. Anlaşmalı boşanma, hukuki prosedürlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir. Mal paylaşımı da bu anlaşmalı boşanmanın bir parçası olarak düzenlenir. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolüyle isterse malları yine yarı yarıya paylaşabilir veya başka bir paylaşım oranı da belirleyebilir. Eşlerden biri anlaşmalı boşanma protokolüyle mal paylaşımına dair tüm haklarından feragat de edebilir. Bu feragat anlaşmalı boşanma protokolüne açıkça yazılmalıdır.

Eğer anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin açık bir hüküm bulunmuyorsa, taraflar, anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra başlayan 10 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde mal paylaşımı davası açabilirler.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 09.01.2018 tarihli 2016/6163 E., 2018/127 K. “Davacı … … vekili, evlilik birliği içinde edinilen taşınmaz nedeni ile mal rejiminin tasfiyesi ile, 10.000,00 TL alacağın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları, dava konusu bu hususla ilgili daha önceden … … 4. Aile Mahkemesi’nin 2015/108 E., 2015/79 K. sayılı kesinleşmiş kararı bulunduğundan kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hâkime aittir (6100 sayılı HMK m. 33). İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak isteğine ilişkindir.

Tüm dava dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; taraflar anlaşmalı olarak … … 4. Aile Mahkemesi’nin 2015/108 E., 2015/79 K. sayılı kararı ile boşandıkları, boşanma dosyasındaki protokolün 2. Bendinde “NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: … olarak davacı … davalı … …’a 30.000 TL ödeme yapacak…”, 4. bendinde ‘EŞYALAR HUSUSU: Taraflar özel ev eşyaları konusunda anlaşmışlardır.

Eşyalar davalı eşte kalacak bundan başka tarafların karşılıklı birbirinden eşyalar konusunda bir talepleri yoktur” şeklinde düzenlendiği, duruşmadaki imzalı beyanlarında “Davacının 30.000 TL ödemesini kabul ettiğini, evlilik birliği içinde edindikleri ev eşyalarını paylaştıklarını, ziynet, çeyiz ve kişisel eşyalarını aldıklarını” belirtikleri, boşanma hükmünde de “Tarafların anlaşmaları uyarınca ev eşyaları ile çeyiz, ziynet ve kişisel eşyalarını paylaşmış olduklarını belirttiklerinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,” karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasının eki niteliğinde değildir. Protokoldeki düzenleme, boşanma davasındaki taraf beyanlarından mal rejimine ilişkin açıkça bir anlaşma olduğu sonucu çıkarılamaz. O halde, mahkemece iddia ve savunma kapsamında deliller toplanıp, deliller değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.” Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımınınmal rejimine ilişkin açıkça bir anlaşma olduğu” açık bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

EVLENMEDEN ÖNCE KREDİYLE ALINAN MALLARIN PAYLAŞIMI

Evlenmeden Önce Krediyle Alınan Malların Paylaşımı

Evlenmeden önce edinilen mallar boşanmada eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına konu edilmez. Ancak evlenmeden önce kredi ile alınan malların paylaşımı, boşanma durumunda dikkate alınması gereken bir konudur. Evlilik öncesinde bir eşin kredi kullanarak satın aldığı ancak kredisi evlilik içinde ödenen mallar belli bir hesaplama tekniği ile boşanmada mal paylaşımına dahil edilir.

Evlilik süresince ödenen tüm kredi miktarı ve bu kredilerle ödenen malların kredi ile ödenen kısmı edinilmiş mallar olarak kabul edilir. Dolayısıyla, diğer eş, evlilik süresince ödenen kredi miktarı üzerinden hak talep edebilir. Kredinin hangi eş tarafından ödendiği önemli değildir.

Evlilik dönemi boyunca ödenen kredi miktarının, malların satın alındığı dönemin alış fiyatına oranı hesaplanır.

Boşanma anında kredi ile satın alınan malların güncel piyasa değeri, bilirkişi tarafından hazırlanan bir raporla tespit edilir ve eşin katılma alacağı hesaplanır.

BOŞANMADA ŞİRKET VE ŞİRKET HİSSELERİNİN PAYLAŞIMI

Boşanmada Şirket ve Şirket Hisselerinin Paylaşımı

Evlilik birliği kurulmadan önce satın alınan, kurulan şirket ya da şirket hisseleri eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına konu edilmez. Ancak, satın alınan, kurulan şirket hisselerin değeri evlilik sırasında artmışsa veya şirket kar dağıtımı yapmışsa, diğer eş bu artışın yarısını talep edebilir. Eğer şirket ya da şirket hissesi evlilik birliği içerisinde elde edilmişse bu durumda bu hisseler edinilmiş malvarlığına dahil edilir ve boşanma durumunda paylaşıma tabi tutulabilir. Ancak, bu durumda sadece hisseler değil, hisselere karşılık gelen değer (bedel) paylaşıma konu olur.

Şirket bir eş tarafında evlilik birliği içerisinde ancak 01.01.2002 tarihinden önce kurulmuşsa, satın alınmışsa şirket kuran, satın alan eşin eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına konu edilmez. Ancak 01.01.20202 tarihinden sonra şirketin elde ettiği tüm kar ve gelirlerde diğer eşin katılma alacağı mal paylaşımı yapılırken hesaba katılır.

ANKARA BOŞANMA AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Ankara Barosu’na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri Ankara Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Ankara’da bir boşanma avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir.

En İyi Ankara Boşanma Avukatları Akademik Hukuk & Danışmanlık’ta

Ankara boşanma avukatlarının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. En iyi Ankara boşanma avukatları için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara boşanma avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Kaynak:

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://karararama.yargitay.gov.tr/