Gıyabi eğitim alan müvekkilin denklik başvurusu açıköğretim olarak değerlendirilmiş ve klasik bir gıyabi eğitimden dolayı ret işlemi yapılmıştı. Söz konusu karara karşı açtığımız davada ilk derece mahkemesi ret kararı vermiş ve tarafımızca istinafa başvurulmuştu. Bölge İdare Mahkemesi kesin ve kanun yolu kapalı olarak verdiği ve tarafımıza Mayıs ayında tebliğ edilen kararda (ayrıntısı karardan anlaşılacağı üzere )aşağıdaki gerekçeyle işlemi iptal etmiştir.

“Yönetmeliğin “Tanımlar” başlığı altında açık öğretimin tanımına yer verilmekle beraber gıyabi eğitimin tanımına yer verilmediği,  uzaktan öğretim dışında devam zorunluluğu bulunmayan eğitim-öğretim sistemi kapsamında alınan eğitim sonucunda düzenlenen diplomalara denklik verilmeyeceği belirtilerek örnekleme olarak sayılan eğitim sistemleri içinde açık öğretim ve  gıyabi eğitimin ayrı ayrı sayıldığı, böylelikle açık öğretim ile gıyabi eğitimin aynı tür eğitim sistemi olmadığının da Yönetmelikte kabul edildiği, bununla birlikte  bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomalarının denklik incelemesine tabi tutulacağının belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda, davalı idarece, davacının başvuru dilekçesinde yer alan “gördüğü eğitimin, gıyabi olmakla beraber Türkiye’deki açık öğretim ile aynı olmadığı, Üniversitenin ana ve ek binalarında, öğretim üyeleri ile karşılıklı etkileşime dayalı olarak, aynı mekanda bulunmak zorunluluğu altında yürütüldüğü, sınavların örgün öğretimde olduğu gibi yapıldığı, sadece ders saatlerinin örgün öğretime göre daha kısa olduğu” şeklindeki iddialar da dikkate alınarak, davacının diploma aldığı Üniversite’den gerek davacının gördüğü gıyabi eğitimin şeklinin açıkça ortaya konulması, gerekse davacının gıyabi eğitiminin %70’ini örgün eğitim şeklinde alıp almadığı hususlarının teyit edilmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, bu yönde bir inceleme ve araştırma yapılmaksızın, salt Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen Bakü Büyükelçiliğinin 27/02/2015 tarihli ve 7540544 sayılı yazısı ekinde, davacının aldığı eğitimin gıyabi olduğunun belirtilmesi esas alınarak, davacının denklik başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”

Söz konusu kararın gerekçesinden denklik mağdurlarının yararlanması için aşağıda sunulmaktadır.

Gıyabi Ret-Mahkeme Kararı