DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMASI İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

 1- Adayın Sağlaması Gereken Genel Şartlar

Doktor öğretim üyeliğine atanmak isteyen aday öncelikle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde düzenlenen şartları sağlaması gerekmektedir:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

2) Yükseköğretim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri uyarınca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmayla ilgili ek koşullar varsa, bu koşulları sağlamış olmak,”

Bu şartlar tüm adaylar için asgari olarak belirlenmiş özel şartlar olarak aşağıda yer alan şartı da sağlamalıdır:

“Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gereklidir.” Yukarıda belirtilen şartları  eksiksiz sağlayan aday, doktor öğretim üyesi atama işlemi sürecinin süjesi olabilecektir.

2- Üniversitenin İlana Çıkması ve Başvuru

Üniversitenin kadro ilanı vermesi ile beraber atama süreci başlayacaktır. Şöyle ki ;

“Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.” Yönetmelik hükmünde de açıkça belirtildiği üzere üniversitedeki açık bulunan kadrolar, Resmi Gazete’de ve üniversitenin internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilir.

İlandaki şartları sağladığını düşünen adaylar ilana başvururlar. İlk etapta ilana başvuran adayın, ilandaki genel ya da özel şartları sağlayıp sağlamadığı üniversite tarafından denetlenir:

(1) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuranlar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe teslim eder.

(2) Fakültelerde dekan, diğer birimlerde müdür; ilan edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent kadrosunda bulunan doçenti, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde tespit eder. İlan edilen kadronun bulunduğu birimin bölüm başkanının, profesör veya doçent kadrosundaki doçent olması halinde, tespit edilecek üç profesör veya doçent kadrosundaki doçentten biri olarak belirlenmesi zorunludur.

İncelemenin sonucunda adayın başvurusu, başvuru şartlarını sağlıyor kabul edilir veya sağlamıyor ise reddedilir. Adayın başvurusunun reddedilmesi halinde, aday başvuru şartlarını sağladığını düşünüyor ise redde ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile işlemin iptali için idari yargıda dava açabilir.

3- Adayın Bilimsel Yayınlarının Değerlendirilmesi

Başvurunun kabulü halinde yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 6/2 maddesince oluşturulan jüri heyetine adayın bilimsel yayınları hakkında değerlendirme yapması için adayın bilimsel yayınları gönderilir:

(3) Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine, adaylarla ilgili bilimsel yayın ve çalışmalara ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Dosya inceleme sonuçlarının bir ay içinde gelmemesi halinde aynı usulle tespit edilen başka profesör veya doçente dosyalar incelenmesi için gönderilir”

4- Atamanın Yapılması

Atama işleminde nihai karar rektöre aittir. Rektör tüm bahsedilen aşamalarda yapılan değerlendirmeleri inceler ve aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Kadroya birden çok adayın başvurması halinde ise yönetim kurulu gerekçeli olarak adaylardan hangisinin tercih edilmesi konusundaki görüşlerini gerekçeli olarak rektöre bildirir. Dekan veya ilgili müdür de kanaat ve önerilerini rektöre sunduktan sonra rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar verir. Kadroya başvuran adaya atamasının yapılıp yapılmayacağı tebliğ edilir.

Adayın reddedilmesi ve aşamalarda herhangi bir hukuk aykırılık bulunması halinde, başvurusu reddedilen aday atama işleminin iptaline yönelik idari yargıda dava açabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap