İdare HukukuDisiplin SoruşturmasıÖğrenci Disiplin Cezaları

İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitim gören kimseler öğrenci olarak tanımlanabilir. Bu öğrenciler için ayrı düzenlemeler mevcuttur. Öğrenci disiplin cezalarına itiraz süreci, öğrenci haklarını korumak ve adil bir disiplin süreci sağlamak amacıyla belirli adımlar ve prosedürler içermektedir. Aşağıda her kademe yer alan öğrenciler için öngörülen disiplin cezaları ile bu cezaların verilmesi, itiraz ve iptal süreçlerine yer verilecektir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Öğrencileri

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Öğrencileri

Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okullarda okuyan öğrenciler anaokulu öğrencisi, 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıflarda okuyan öğrenciler anasınıfı öğrencisi, Resmî ve özel ilkokul, ortaokul ile eğitim, öğretim, yönetim ve bütçe ile ilgili iş ve işlemleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen imam-hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler ise ilköğretim öğrencisi olarak sınıflandırılır.

Bu sınıflandırmada yer alan öğrencilerin tabi olduğu düzenlemeler ile disipline ilişkin hükümler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Okul yönetimi, kurallara uyulmaması durumunda ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin karşılaşabilecekleri öğrenci disiplin cezaları işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.

Uyarma 

Öğrenci disiplin cezaları sürecinde öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Öğrenci disiplin cezalarından uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.

Veli ile görüşme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

Öğrenci disiplin cezalarından uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:

 • Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek,
 • Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,
 • Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını başka arkadaşına devretmek,
 • Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,

Kınama

Öğrenci disiplin cezalarından kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

Öğrenci disiplin cezalarından kınama yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:

 • Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak,
 • Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,
 • Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek,
 • Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak,
 • Okulda ya da okul dışında sigara içmek,
 • Resmî evrakta değişiklik yapmak,
 • Okulda kavga etmek,
 • Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak.

Okul Değiştirme

Öğrenci disiplin cezalarından okul değiştirme; öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

Öğrenci disiplin cezalarından okul değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar şunlardır:

 • Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak,
 • Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
 • Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak,
 • Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak,
 • Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek,
 • Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak,
 • Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak,
 • Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak,
 • Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Ortaöğretim Öğrencileri

Ortaöğretim Öğrencileri

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ortaöğretim öğrencisi kavramı ortaöğretim kurumlarında örgün eğitim görenler ile mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimi görenleri ifade etmektedir.

Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu liseleri, özel eğitim meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinden, oluşur.

Ortaöğretim öğrencilerinin kendilerinden beklenen davranışları sergilememeleri, Yönetmelikte disiplin yaptırımı öngörülen davranış ve fiillerde bulunmaları durumunda uygulanacak yaptırımlar şunlardır:

Kınama 

Öğrenci disiplin cezalarından kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:

 • Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,
 • Yapması gereken görevleri yapmamak,
 • Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
 • Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,
 • Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
 • Yalan söylemek,
 • Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkinliklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç katılmak veya bunlardan erken ayrılmak
 • Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü kullanmak,
 • Kaba ve saygısız davranmak,
 • Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
 • Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
 • Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,
 • Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
 • Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulundurmak,
 • Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
 • Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
 • Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak.

Öğrenci disiplin cezalarından kınama cezası yerine öğrenci ödül ve disiplin kurulunca Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından biri de verilebilir. Öğrenci ödül ve disiplin kurulu bu konuda önemli rol oynar.

Öğrenci disiplin cezalarına konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; kınama cezası okul müdürünün onayından sonra uygulanabilir. Öğrenci ödül ve disiplin kurulu bu konuda önemli rol oynar.

Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma

Öğrenci disiplin cezalarından okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır;

 • Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,
 • Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dışarıda kalmak,
 • Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
 • İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak,
 • Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
 • Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını engellemek,
 • Başkalarına hakaret etmek,
 • Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
 • Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,
 • Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
 • Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,

Öğrenci disiplin cezalarına konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün onayından sonra uygulanabilir. Öğrenci ödül ve disiplin kurulu bu konuda önemli rol oynar.

Okul Değiştirme

Öğrenci disiplin cezalarından okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır;

 • Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
 • Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek
 • Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
 • Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
 • Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
 • Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak,
 • Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
 • Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
 • Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
 • Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
 • Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
 • Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
 • Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak,
 • Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
 • Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
 • İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
 • Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
 • Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
 • Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek,
 • Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak,
 • Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,
 • Kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar vermek.

Öğrenci disiplin cezalarına konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır. İlçe öğrenci disiplin kurulu bu konuda önemli rol oynar.

Örgün Eğitim Dışına Çıkarma 

Öğrenci disiplin cezalarından örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar şunlardır;

 • Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
 • Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
 • Disiplin kurulu ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
 • Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
 • Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
 • Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
 • Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
 • Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
 • Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
 • Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
 • Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
 • Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
 • Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
 • Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.

Öğrenci disiplin cezalarına konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra; örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun, onayından sonra uygulanır. İl öğrenci disiplin kurulu bu konuda önemli rol oynar.

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

Yükseköğretim Öğrencileri

Yükseköğretim Öğrencileri

Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleri gibi Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişiler yükseköğretim öğrencilerini teşkil eder.

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek öğrenci disiplin cezalarından ile soruşturma usul ve esasları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre; yönetmelikte öngörülen öğrenci disiplin cezalarından şunlardır:

Uyarma

Öğrenci disiplin cezalarından uyarma öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini ifade eder. Öğrenci disiplin cezalarından uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 • Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
 • Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
 • Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

Kınama 

Öğrenci disiplin cezalarından kınama öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesini ifade eder.

Öğrenci disiplin cezalarından kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 • Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
 • Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
 • Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak,
 • Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
 • Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma

Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesini ifade eder.

Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 • Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
 • Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
 • Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
 • Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
 • Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
 • Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.

Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma

Öğrenciye, öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini ifade eder.

Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 • Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
 • Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
 • Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
 • Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
 • Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.

Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma

Öğrenciye, öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini ifade eder.

Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 • Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,
 • Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,
 • Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,
 • Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,
 • Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
 • Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
 • Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,
 • Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma

Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan çıkarma Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesini ifade eder.

Yükseköğretim kurumundan çıkarma yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 • Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
 • Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ

Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerine İlişkin Disiplin Soruşturması Süreci

Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerine İlişkin Disiplin Soruşturması Süreci

Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesi ile derhal başlanması gerekir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.

Disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren; şu sürelerde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Öğrenci disiplin cezalarından uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde, Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya disiplin kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Disiplin amir veya disiplin kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyacı, yetkili disiplin amir veya disiplin kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.

Disiplin Soruşturması Açmaya Yetkili Amirler Şunlardır

 • Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,
 • Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,
 • Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı müdür,
 • Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü,
 • Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri.

Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.

Öğrenci disiplin cezalarından uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.

Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.

Öğrenci disiplin cezalarından yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.

Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.

Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir.

Disiplin kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, disiplin kurulu başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve soruşturmacı disiplin kurulu üyesi oy kullanamaz.

Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.

Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.

ÖĞRENCİ DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ SÜRECİ

Disiplin Cezalarına İtiraz

Disiplin soruşturması altında olan öğrencinin, bu süreçte atacağı ilk adım savunma hakkını kullanarak disiplin soruşturmasına konu olan eylem veya fiilleri açıklayarak, cezayı gerektiren bir durum olmadığına soruşturmacıları ya da disiplin kurulunu ikna etmektir.

Bu kapsamda hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.

Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir.

Savunma hakkını kullandığı halde yapmış olduğu savunma kabul edilmeyerek, hakkında cezaya hükmedilen kimse, itiraz ve dava açma yollarına gidebilir.

ÖĞRENCİ DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

Disiplin amirleri ve disiplin kurulunca verilen öğrenci disiplin cezalarına karşı 15 gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

Öğrenci disiplin cezalarına itiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı 15 gün içinde kesin olarak karara bağlar. Öğrenci disiplin cezalarına itiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Ret halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri ret gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

Verilen öğrenci disiplin cezalarına karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

İdari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de idari hukuk alanında uzman bir Ankara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür.

Akademik Hukuk İletişimKonusunda uzman bir idari dava avukatı Ankara’dan destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Konusunda uzman  idari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap