SGK işten çıkış kodu öğrenme ya da bu kodlardan biri ile işten çıktığınızda ne olacağı sorusu sıkça merak edilmektedir. Bazen de bu SGK işten çıkış kodunun düzeltilmesi hususu gündeme gelebilmektedir. İş hukuku anlamında işçi ve işverenler arasında yapılan iş sözleşmeleri ile iş ilişkisi kurulmakta ve bu durum SGK’na bildirilmektedir. Yine aynı şekilde iş sözleşmesinin feshi veya herhangi bir şekilde sona ermesi halinde de bu durumun SGK’na bildirilmesi gerekmektedir. İşte; iş sözleşmesinin ne şekilde sona erdiğini tanımlayan kodlara SGK işten çıkış kodu denilmektedir. İşten ayrılış nedenleri SGK’nın web sitesinde tek tek sayılmaktadır. Aşağıda 5. başlıkta bu kodların hepsini ve ne anlama geldiklerini bulacaksınız.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ ÖNEMİ

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hallerinde çoğu kez işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklar çıkmakta ve bu durum yargıya taşınmaktadır. Konu yargıya taşındığında mahkemelerin yaptığı ilk iş hangi SGK işten çıkış kodu ile bildirimin yapıldığını kontrol etmek olmaktadır. Bu sebeple işverenlerce kodun SGK’ya bildirilmesi zorunludur.

Aynı zamanda SGK işten çıkış kodları ile işçiler; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp alamayacağını daha kolay bir şekilde saptayabilecektir.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİ

İşverence SGK işten çıkış kodunun hatalı olarak bildirilmesi halinde işveren tarafından hatalı kod işçi çıkış tarihinden sonraki 10 gün içerisinde düzeltilebilmektedir. Bu düzeltme e-bildirge sisteminde rahatlıkla yapılabilmektedir.

Eğer 10. günden sonra bu düzeltme yapılacaksa artık e-bildirge sisteminden değişiklik mümkün değildir. Bu tarihten sonra işveren bir dilekçe ile SGK’ya başvurmalıdır. SGK’nın kabulü halinde değişiklik gerçekleşebilecektir.

İŞÇİ İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİNİ KENDİSİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

Buna cevabımız hayır olacaktır. Şöyle ki; işten çıkış kodunun gerçeğe aykırı olduğunu düşünen işçi tarafından SGK’ya yapılan işten çıkarma kodu değişikliği başvuruları konuya ilişkin 2013/11 sayılı SGK Genelgesi gerekçe gösterilerek reddedilmektedir. SGK Genelgesinde “sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır” açıklaması yer almaktadır.

İŞTEN ÇIKIŞ KODU DEĞİŞTİRME DAVASI

Düzeltmeye ilişkin yukarıda bahsettiğimiz süreçler sonunda işçi hala işten çıkış kodunun gerçeğe aykırı olduğunu düşünüyorsa işten çıkış kodunun değiştirilmesi davası gündeme gelecektir. Bu dava bir tespit davası niteliğindedir. Bu davada husumet işverene karşı yöneltilmelidir.  SGK ya da İŞKUR’a karşı husumet yöneltilmemelidir.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI VE ANLAMLARI

Sosyal Güvenlik Kurumunun 01.04.2021. tarih 2021/9 sayılı Genelgesi ile 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere “42 – 50 arasında yer alan kodlar eklenmiştir.

1 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Deneme süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi” olarak tanımlanmıştır. Deneme süresi içinde veya sonunda işveren herhangi bir tazminat ödemeksizin ya da bildirim süresiz vermeksizin sözleşmeyi derhal feshetmektedir. Bu SGK işten çıkış kodunda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmamaktadır.

2 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” olarak tanımlanmıştır. Deneme süresi içinde veya sonunda sözleşme işçi tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilmelidir. Bu SGK işten çıkış kodunda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmamaktadır.

3 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (istifa)” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işçi tarafından istifa etmek suretiyle sona erdirilmesi halinde bildirilen SGK işten çıkış kodudur. Bu kodda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmamaktadır.

4 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep bildirmeden feshedilmektedir. Bu SGK işten çıkış kodunda işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

5 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” olarak tanımlanmıştır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Tanımda belirtilen sürenin sona ermesi ile iş sözleşmesi kendiliğinden sonra erecektir.

8 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle” olarak tanımlanmıştır. İşçi; emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılıyorsa bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

9 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Malulen emeklilik nedeniyle” olarak tanımlanmıştır. İşçi; malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılıyorsa bu kod seçilmelidir.

10 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Ölüm” olarak tanımlanmıştır. İşçinin ölümü halinde iş sözleşmesi kendiliğinden sonra erecek olup işveren tarafından bu kod seçilmelidir.

11 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “İş kazası sonucu ölüm” olarak tanımlanmıştır. İş kazası neticesinde işçinin ölümü gerçekleşmişse bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir. İşçinin ölümünün iş kazası olduğu noktasında çelişki var ise iş kazası olduğu kesinleşene kadar SGK işten çıkış kodu 10 seçilmelidir. İş kazası olduğu kesinleştiği takdirde 11 olarak düzeltilecektir.

12 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Askerlik” olarak tanımlanmıştır. İşçi askerlik hizmetini yerine getirmek üzere işten ayrılmışsa bu kod seçilmelidir.

13 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Kadın işçinin evlenmesi” olarak tanımlanmıştır. İş Kanunu, kadın işçiye evlilik sebebiyle iş akdini sona erdirme ve tazminat hakkı tanımıştır. Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle iş akdini sona erdirmiş ise bu SGK çıkış kodu seçilmelidir.

14 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu kod “Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” olarak tanımlanmıştır. Çalışanların emeklilik için; prim günü, sigortalılık süresi ve yaş olmak üzere üç şartı sağlamış olmalıdırlar. Bir çalışanın yaş dışında diğer şartları tamamladığına ilişkin yazılı belgeyi SGK’dan temin ederek, işverene sunması halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilecektir. Böyle bir durumda bu kod seçilmelidir.

15 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Toplu işçi çıkarma” olarak tanımlanmıştır. İşveren bazı usuli ve hukuki şartları yerine getirerek toplu olarak işçi çıkarabilmektedir. Bu durumda toplu çıkarma kapsamında olan işçiler için bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

16 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde işverenlerin birden fazla işyerinin olması oldukça muhtemeldir. İşte aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakil olması halinde bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

17 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşyerinin kapanması” olarak tanımlanmıştır. İşyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi sonucunda işten çıkarılan işçiler için bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

18 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşin sona ermesi” olarak tanımlanmıştır. Belirli bir işin amacının gerçekleşmesi neticesinde işin sona ermesi ile iş sözleşmesinin de sona erdirilmesi sonucu işten çıkışı yapılan işçiler için bu kod seçilmelidir.

19 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)” olarak tanımlanmıştır. Mevsimlik işler sonucu mevsim bitimi sonucu işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden mevsimde tekrar işe girişleri yapılmaktadır. Bu durumda bu kod seçilmelidir. Kodun tanımında da belirtildiği gibi takip eden mevsimde işçinin tekrar işe girişi yapılmayacaksa kod 4 olarak seçilmelidir.

20 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)” olarak tanımlanmıştır. Kampanyalı üretim yapan işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıda kalmaktadır. Bu durumda bu kod seçilmelidir. Kodun tanımında da belirtildiği gibi takip eden kampanya döneminde işçinin tekrar işe girişi yapılmayacaksa SGK işten çıkış kodu 4 olarak seçilmelidir.

21 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Statü değişikliği” olarak tanımlanmıştır. 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışan bir işçi aynı işyerine ortak olması durumda bu kişinin çıkışı yapılması gerekmektedir. Böyle bir durumda bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

22 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Diğer Nedenler” tanımlanmıştır. İşten çıkış nedeni başkaca bir SGK işten çıkış kodu ile bağdaşmayan nedenden kaynaklanıyor ise bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

Örneğin; ikale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde 22 kodu ile işten çıkarma işlemi yapılmalıdır.

23 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih” olarak tanımlanmıştır. İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıkması durumunda işçi, iş akdini feshedebilmektedir. Böyle bir durumda bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

24 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle sona erdiriliyorsa bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir. Şunu da belirtelim ki; sağlık nedeniyle fesih halinde feshe konu sağlık sorununun raporla belgelendirilmesi gerekmektedir.

25 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebepler nedeniyle işçi tarafından sonlandırılabilmektedir. Böyle bir durumda bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

26 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” olarak tanımlanmıştır. İşçinin iş sözleşmesi disiplin soruşturması neticesinde fesih ediliyor ise bu kod seçilmelidir.

27 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır. İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan engelleyen zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin tutukluluğu durumunda işveren tarafından iş sözleşmesi sonlandırılabilmektedir. Böyle bir durumda bu SGK işten çıkış kodu seçilmelidir.

28 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşveren Tarafından Sağlık Nedeni İle Fesih” olarak tanımlanmıştır. Sağlık nedenlerinin ortaya çıkması halinde, işçi gibi işveren tarafından da iş akdi sonlandırılabilir. Böyle bir durumda bu kod seçilmelidir.

30 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı olabilir. Böyle bir çalışmanın varlığı halinde vize süresi sona ermişse bu kod seçilmelidir.

Eğer vize süresinden sonra işçinin tekrar işe girişi yapılmayacaksa kod 4 olarak seçilmelidir.

31 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev Ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Fesih” olarak tanımlanmıştır. İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilebilir. Böyle bir durumda bu kod seçilmelidir.

32 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni İle Fesih” olarak tanımlanmıştır. Özelleştirilen bir işyerinde işten çıkarılan işçi için bu kod seçilmelidir.

33 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesi gazeteci tarafından, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu m.7 ile m.1 kapsamında sona erdirilmişse bu kod seçilmelidir.

34 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih” olarak tanımlanmıştır. İşyerinin bir başka işyerine devri ya da işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi sebebiyle iş akdinin feshi söz konusu ise bu kod seçilmelidir.

35 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş” olarak tanımlanmıştır. Sigortalının devlet memurluğuna geçişi halinde bu kod seçilmelidir.

36 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “KHK İle İşyerinin Kapatılması” tanımlanmıştır. 21 Temmuz 2016 tarihinde başlayan OHAL uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı KHK’larla bazı işyerleri kapatılmıştır. KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak işçiler için bu kod seçilmelidir.

37 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma” olarak tanımlanmıştır. FETÖ/PYD nedeni ile kamu görevinden çıkarılanlar için bu kod seçilmelidir.

38 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma” olarak tanımlanmıştır. Doğum nedeniyle işten ayrılan kadın çalışan için bu kod seçilmelidir.

39 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçiş” olarak tanımlanmıştır. Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak geçen işçilerin alt işveren bünyesinden çıkışı durumunda bu kod seçilmelidir.

40 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle Çıkış” olarak tanımlanmıştır. Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak atanamayan işçilerin iş akdinin sonlandırılması halinde bu kod seçilmelidir.

Buna örnek olarak; emekli olması nedeniyle kamuya işçi olarak atanamayan çalışanları verebiliriz.

41 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler” olarak tanımlanmıştır. SGK tarafından farklı gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları resen düzenlenenler için bu kod seçilmektedir.

42 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-A” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.a bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması halinde bu kod seçilmelidir.

43 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-B” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.b bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması halinde bu kod seçilmelidir.

44 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-C” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.c bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde bu kod seçilmelidir.

45 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-D” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.d bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması halinde bu kod seçilmelidir.

46 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-E” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.e bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde bu kod seçilmelidir.

47 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-F” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.f bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde bu kod seçilmelidir.

48 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-G” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.g bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde bu kod seçilmelidir.

49 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-H” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.h bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde bu kod seçilmelidir.

50 Kodu İle İşten Çıkarma

Bu Kod “4857/25-II-I” olarak tanımlanmıştır. Bu SGK işten çıkış kodu ile 4857 sayılı İş Kanunu m.25/II.ı bendine atıf yapılmaktadır. Buna göre; İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde bu kod seçilmelidir.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILAN SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)
 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)
 • Ölüm (Kod 10)
 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)
 • Askerlik (Kod 12)
 • Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istekve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
 • 6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş (Kod 35)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAN SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmedenfeshi (Kod 4)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)
 • İŞSİZLİK MAAŞINA HAK KAZANILAN SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)
 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
 • İşyerinin kapanması (Kod 17)
 • İşin sona ermesi (Kod 18)
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ilefesih (Kod 25)
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istekve kusuru dışında fesih (Kod 31)
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)
 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34
 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODU İLE ALAKALI YÜKSEK YARGI KARARLARI

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 12.05.2022 tarihli ve 2022/4983 E., 2022/5926 K. sayılı kararı

“Somut uyuşmazlıkta, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden davacının davalıya ait işyerinde iş geliştirtme mühendisi olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence keşide edilen 02.08.2019 tarihli ihbarname ile 4857 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca performans düşüklüğü gerekçesi ile feshedildiği, SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesine göre çıkış kodunun ( iş sözleşmesinin fesih şeklini belirleyen kodun) “22” olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. İlgili mevzuata göre fesih kodunun “22” olarak bildirilmesi durumunda işçinin işsizlik ödeneği alamayacağı açıktır.

Davacı vekilince dava tarihinden önce 16.09.2019 tarihinde … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak işten çıkış kodunun düzeltilmesi ve davacının işsizlik ödeneğinden faydalandırılması talep edilmesine rağmen bu talep ile ilgili işlem yapılmaması üzerine eldeki dava açılmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki işten çıkış kodunun düzeltilmesi veya tespitine ilişkin talepler yönünden Sosyal Güvenlik Kurumuna husumet yöneltilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan somut uyuşmazlıkta Mahkemece SGK Başkanlığına yöneltilen davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi isabetlidir.

Diğer taraftan açıklanan dava dosyası ile tespit davasına ilişkin kanuni düzenlemeler dikkate alındığında, davacının işten çıkış koduna yönelik tespit talebinde güncel hukuki yararı bulunmaktadır. Çünkü davacı, başka bir eda davasına gerek kalmadan tespit hükmü ile işsizlik ödeneği talebinde bulunabilecektir. Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesince davalı işveren yönünden uyuşmazlığın esasına yönelik inceleme yapılmak suretiyle hüküm kurulması gerekirken, davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi isabetsizdir.”

 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 22.06.2022 tarihli ve 2022/7128 E., 2022/8175 K. sayılı kararı

“…Somut uyuşmazlıkta, Bölge Adliye Mahkemesince başka bir davada davacı ile davalı işveren arasında davacının feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin yargılama devam ettiğinden dava tarihi itibarıyla davacının eda davası yerine, tespit davası açmasında hukuki yararı bulunmadığı belirtilmiş ise de Bölge Adliye Mahkemesince yapılan değerlendirme hatalıdır. Davacı ile davalı Şirket arasında davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağına ilişkin görülen davada çıkacak sonuç davalı işverene çıkış kodunun düzeltilmesi yükümlüğünü vermemektedir.

Böylece kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin karar verilse bile davacının mağduriyeti ve menfaati devam edecektir. Davacı ancak bu dava sonucundaki Mahkeme kararıyla bir sonuca ulaşabilecektir. Buna göre davacının tespit talepli davasında hukuki yararın bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu sebeple, davanın kabulü gerekirken hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı yokluğuna bağlı davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KONUSUNDA ANKARA İŞ AVUKATI DESTEĞİ

SGK işten çıkış kodu, kodu ile işten çıkarma

Kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama, işe iade davası, hizmet tespit davası, işsizlik ödeneği, işsizlik sigortası konularında, arabuluculuk sürecinde ve işten çıkış kodları ile ilgili uyuşmazlıklarda ankara iş hukuku avukatından hukuki destek alınması menfaatinize olacaktır. Hukuk büromuz ankara iş avukatı ekibi ile dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Akademik Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunan Ankara İş Avukatlarından destek almak için İletişim Bilgilerimiz’e tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmeden Ankara iş avukatları ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

 

KAYNAKÇA

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/jsp/nedenleryeni.html

https://karararama.yargitay.gov.tr/

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap