Tahliye taahhütnamesi örneği aşağıda sunulmakla birlikte bunun üzerinden oluşturacağınız tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi konusu bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu yazımızda ayrıca boş tahliye taahhütnamesi örneği de bulacaksınız. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun m.347 ve devamı maddelerinde Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi konusu bildirim yoluyla ve dava yoluyla olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir. İşte kiracı tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesine ilişkin düzenleme “dava yoluyla” başlığı altına yer almaktadır.

Türk Borçlar Kanunu m.352/1 hükmü; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” düzenlemesi ile kiracı tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesinin gerçekleştirilebileceğini düzenlemiştir.

Son yıllarda, yenilenen kira dönemlerinde kira artış oranlarının enflasyon karşısında düşük kalması sebebiyle kiracının tahliyesi meselesi kiraya veren tarafların en çok merak ettiği konulardandır. İşte konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıdan yazılı tahliye taahhüdü almak bu kiracının tahliyesini gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek güçlü ve kullanışlı silahlardan biridir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 7456 sayılı Kanun’un 23. Maddesi ile Geçici Madde 2 eklenmiştir. Buna göre; “Konut kiraları bakımından 2/7/2023 ilâ 1/7/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir.

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” Yani maddede geçen tarihler arasında artış oranı, TÜFE oranı daha yüksek olsa bile %25 ile sınırlı olacaktır. Söz konusu düzenleme kiracı tahliye taahhütnamesinin önemini daha da arttırmıştır.

Tahliye taahhütnamesi örneği ve tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi konusu ayrıntılarına geçmeden önce;

tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KİRACI TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiracı tahliye taahhütnamesini sadece konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından düzenlenebilmektedir. Türk Borçlar Kanunu m.352/1 hükmü uyarınca; kiracı tahliye taahhütnamesi ile kiraya verene karşı kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt etmektedir. Böylece kiraya veren; kanunda sınırlı olarak sayılı sebeplere dayanmaz zorunda kalmaksızın kira ilişkisini sona erdirebilmektedir.

Ancak; kiracının tahliyesinin gerçekleşebilmesi için tahliye taahhütnamesinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlara uygun bir tahliye taahhütnamesi düzenlenmediği takdirde bu yolla kiracının tahliyesi mümkün olmayacaktır.

KİRACI TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Kiracı tahliye taahhütnamesi verdiğinde bu taahhütnamenin geçerliliğinden söz edilebilmesi için bazı unsurların varlığı gereklidir. Bu unsurlar sağlanmadığı takdirde, tahliye taahhüdüne dayanarak kiracının tahliyesi talep edilemez. Bu sebeple tarafımızca hazırlanan tahliye taahhütnamesi örneğini incelemenizi tavsiye ederiz. Kiracı tahliye taahhütnamesi vereceği takdirde dikkat edilmesi gereken unsurlar;

 • Tahliye taahhüdü yazılı olmalı
 • Tahliye tarihi belirtilmiş olmalı
 • Tahliye taahhütnamesi kiralananın teslim edilmesinden sonra düzenlenmiş olmalı
 • Tahliye taahhütnamesi kiracı veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalı
 • Tahliye taahhütnamesi özgür irade ile verilmiş olmalı

Bu unsurları sağlamayan tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi talep edildiğinde kiracının tahliyesi gerçekleşemeyecektir. Bu sebeple aşağıda “Tahliye Taahhüdü Örneği” başlığı altında paylaştığımız tahliye taahhütnamesi örneğini incelemenizi tavsiye ederiz.

a.     Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalı

Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi; tahliye taahhüdünün açıkça yazılı olması gerektiğini öngörmektedir. O halde tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması zorundur. Sözlü tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiracının tahliyesi talep edilemez.

Kanun koyucu söz konusu madde düzenlemesinde sadece yazılı şekilden söz etmiştir. Bu durumda kiracı tahliye taahhütnamesinin adi yazılı şekilde yapılması taahhüdün geçerliliği için yeterlidir. Yani taahhütnamede kiracının imzasının el yazısıyla olması yeterlidir. Kiraya verenin imzasına gerek bulunmamaktadır. Hatta tahliye taahhütnamesi metninin bilgisayar çıktısı olması da yeterlidir.

Ancak; her ne kadar adi yazılı şekil yeterli olsa da, ispat kolaylığı sağlanması bakımından tahliye taahhüdünün noter tarafından düzenleme veya onaylama şeklinde yapılması yolu da tercih edilebilir. Bu yol tercih edildiğinde kiracı tahliye taahhütnamesinde yer alan imzasını inkar edemeyecektir.

Tahliye taahhüdünün yazılı olması şartı bizzat kiracı tarafından yerine getirilmelidir. Kiracı dışında bir başka kişi, eşi, çocukları, ana ve babası gibi yakınları tarafından verilen tahliye taahhütleri geçersizdir.

Bu hususta aşağıda “Tahliye Taahhüdü Örneği” başlığı altında paylaştığımız tahliye taahhütnamesi örneğiini incelemenizi tavsiye ederiz. Zira paylaşmış olduğumuz örneği ihtiyacınız doğrultusunda düzenleyerek kendi taslağınızı oluşturabilirsiniz.

b.    Tahliye Tarihi Belirtilmiş Olmalıdır

Tahliye taahhüdünde düzenleme tarihinin bulunması zorunlu değildir. Ancak; tahliye tarihinin belirtilmesi gerekmektedir. Nitekim, Borçlar Kanunu m.352/1 hükmü açıkça “..kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı..” ibaresine yer vermiştir. Örneğin; 01.06.2024 tarihinde ya da “sözleşme tarihinden 12 ay sonra” veya “ 2024 yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında” tahliyenin gerçekleşeceğinin taahhüt edilmesi yeterlidir. Bu şekilde tarih belirlenebilir şekilde kiracı tahliye taahhütnamesi vermişse kiracının tahliyesi sağlanabilecektir.

Şunu da belirtelim ki; tahliye tarihinin bizzat kiracı tarafından el yazısı ile yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Buradan hareketle; tahliye tarihinin kiraya veren tarafından daha yazılmış olması esasen tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini etkilememektedir.

Bu hususta aşağıda “Tahliye Taahhüdü Örneği” başlığı altında paylaştığımız tahliye taahhüdü örneğini incelemenizi tavsiye ederiz.

c.     Tahliye Taahhütnamesi Kiralananın Teslim Edilmesinden Sonra Düzenlenmiş Olmalı

Kiracı tahliye taahhütnamesinin Türk Borçlar Kanunu m.352/1 hükmü gereğince geçerli olabilmesi için kiralananın kiracıya teslim edilmiş olması gereklidir.

Kira sözleşmesinden önce kiracı tahliye taahhütnamesi verirse ya da kira sözleşmesi düzenlenirken tahliye taahhüdü verilirse bunlar bir hüküm ifade etmeyecektir. Bu tür tahliye taahhütleri geçersizdir. Bu şekilde kiracı tahliye taahhütnamesi verirse bu taahhütnameye dayanarak kiracının tahliyesi gerçekleştirilemeyecektir.

d.    Tahliye Taahhütnamesi Kiracı Veya Temsilcisi Tarafından Verilmiş Olmalı

Tahliye taahhütnamesinin kiracı dışında bir şahıs, eşi veya akrabalarından birisi tarafından imzalanması halinde bu tahliye taahhüdü geçersiz sayılacaktır. Yani kiracı tahliye taahhütnamesi vermelidir. Bu tür bir tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi talebine bulunulduğunda bu talebin tahliye taahhütnamesinin geçersiz olması sebebiyle reddi gerekecektir.

Bununla beraber bazı kira sözleşmelerinde birden fazla kiracının olması muhtemeldir. Kiracının birden fazla olduğu kira sözleşmelerinde tahliye taahhütnamesi kiracıların tamamı tarafından verildiği takdirde geçerli olacaktır. Böyle bir tahliye taahhüdünü her bir kiracı ayrı ayrı verebileceği gibi, her biri tek tek de verebilirler. Kısaca her ne şekilde olursa olsun kira sözleşmesinde adı geçen her bir kiracı tahliye taahhütnamesi vermelidir. Bunun tek bir taahhütname ile ya da ayrı ayrı taahhütnamelerle verilmesi fark etmemektedir. Tahliye taahhütnamesi bu şartları sağladığı takdirde kiracının tahliyesi mümkün olacaktır.

Tahliye taahhütnamesi kiracı dışında yetkili temsilci tarafından imzalanması halinde bu tahliye taahhütnamesi geçerli sayılmaktadır. Yargıtay son yıllarda vermiş olduğu kararlarında yetkili temsilci tarafından verilen tahliye taahhütnamelerinin geçerli olabilmesi için özel yetki gerektiği yönündedir.

e.     Tahliye Taahhütnamesinin Özgür İrade İle Verilmiş Olması

Kiracı tahliye taahhütnamesini özgür iradesi ile vermelidir. Zira; kiracı tahliye taahhütnamesini düzenlerken özgür irade ile hareket etmeli, baskı ve tehdit altında tahliye taahhüdünde bulunmamalıdır.

Kiracının konut veya işyeri ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde, konutu veya işyerini kiralama şansını kaybetme korkusu ve baskısı altında iken kiracının tahliye taahhütnamesi vermesi onun özgür iradesinin yansıması değildir.

Baskı, tehdit veya korku altında kiracı tahliye taahhütnamesi vermişse ve bu durum tespit edilmişse kiracının tahliyesi mümkün olmayacaktır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE KİRACININ TAHLİYESİNİN GERÇEKLEŞMESİ

Kiracı tahliye taahhütnamesi ile belli bir tarihte kiralananı boşaltmayı üstlendiği durumlarda, bu tarihten itibaren kiraya verenin icraya başvurarak veya dava açarak kiracının tahliyesini sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla; elinde yazılı bir tahliye taahhüdü olan bir kiraya veren, kiracının tahliyesi için tahliye taahhüdünde belirtilen tahliye tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde icra takibine geçme veya dava açma suretiyle harekete geçmelidir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi ile taahhüt ettiği tarihte kiralananı tahliye etmediği durumda kiracının tahliyesine ilişkin harekete geçilmelidir. Tahliye taahhüdünde belirtilen tahliye tarihinden önce icraya başvurma veya dava açılması halinde kiracının tahliyesine ilişkin talep reddedilecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kiracı tahliye taahhütnamesi ile taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmazsa;

 • İcra takibi ile kiracının tahliyesi talep edilebilir.
 • Dava yolu ile kiracının tahliyesi talep edilebilir.

İCRA TAKİBİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m.272’ye göre; “Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretile taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.”

Kiraya veren, dava açmak yerine elinde bulunan yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak, taahhütte gösterilen tarihten itibaren bir ay içinde, yazılı tahliye taahhüdünü ve kira sözleşmesini icra dairesine vererek, ilamsız tahliye takibi yapabilir. Bunun üzerine icra dairesi kiracıya bir tahliye emri gönderir. Kiracıya gönderilen tahliye emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilmesi halinde tahliye takibi duracaktır.

Kiracının itirazı ile duran tahliye takibi karşısında kiraya veren; icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliyesini isteyebilecektir. Bunun için kira sözleşmesi ya noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış bir kira sözleşmesi ile yazılı tahliye taahhüdü bulunmalı ya da kira sözleşmesindeki ve yazılı tahliye taahhüdündeki tarih ve imza kiracı tarafından inkar edilmemiş olmalıdır.

Eğer kiracı itirazında kira sözleşmesindeki veya tahliye taahhütnamesinde imzayı ve tarihi açıkça inkar etmişse icra mahkemesinden itirazın kaldırılması talep edilemeyecektir. Bu durumda sulh hukuk mahkemesi nezdinde tahliye talebiyle birlikte itirazın iptali davası açılması gerekmektedir.

Öte yandan; kiracı tarafından süresi içerisinde tahliye emrine itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesi karşısında itirazın kaldırılması halinde kiralanan zorla tahliye edilir ve kiraya verene teslim edilir. (İcra ve İflas Kanunu m.273)

DAVA İLE KİRACININ TAHLİYESİ

Kiracı tahliye taahhütnamesi ile taahhüt ettiği tarihte taşınmazı boşaltmazsa taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde kiracı aleyhine sulh hukuk mahkemesi nezdinde kiracının tahliyesi istemli tahliye davası açılabilir. Yargıtay içtihatlarına göre; böyle bir durumda, kira sözleşmesinin sona erdirildiği tarihe kadar geçen sürede işleyen kira bedellerinden de kiracının sorumluluğu söz konusudur. Örneğin kiralanan anahtarların tevdi mahallinde olduğu kiraya verene bildirilene kadar geçen süredeki kira bedelinden de kiracı sorumludur.

a.     Zorunlu Arabuluculuk

7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37. Maddesi ile kira tespit ve tahliye davaları için zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Böylece; 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılacak kira tespit ve tahliye davalarında öncelikle arabuluculuk başvurusu yapılması gerekmektedir. Kiracının tahliyesi talebinde bulunan kiraya veren bu sebeple öncelikle arabuluculuk başvurusu yapmalıdır.

b.     Davanın/İcranın Tarafları

İcra yolu ile tahliyede de dava yolu ile tahliyede de kiracının tahliyesini talep etme hakkı kiraya verene aittir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi verdikten sonra kiralananın devredilmesi halinde eski malik döneminde verilen yazılı tahliye taahhüdü; kira sözleşmesinin kanun gereğince tarafı haline gelen yeni malik tarafından da kullanılabilmektedir.

İcra yolu ile tahliyede de dava yolu ile tahliyede husumet kiracı kimse ona karşı yöneltilmelidir. Kiracıya yöneltilen tahliye talebi ile kiralananda oturan eş, çocuk, ortak gibi kimselerde tahliye edilecektir. Ayrıca kiralananda bir alt kiracı var ise kiracıya yöneltilen tahliye talebi ile alt kiracının tahliyesi de gerçekleştirilebilecektir.

Kiracının kira sözleşmesini devrettiği durumlar da bazen görülebilmektedir. Böyle bir durumda da eski kiracının verdiği tahliye taahhüdü geçerliliğini korumakta ve yeni kiracıya karşı ileri sürülebilmektedir.

c.     Süre

Yazılı tahliye taahhüdüne dayanarak icraya başvurulması veya dava açılması halinde sürede bir farklılık bulunmamaktadır. Her iki durumda da taahhüt tarihinden itibaren bir aylık süre öngörülmüştür ve bu süre hak düşürücü süredir.

Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.353 hükmüne göre; kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. Yani yukarıda belirtilen bir aylık süre içerisinde kiraya veren tarafından kiracıya yazılı bir bildirimle dava yoluna veya icra yoluna başvurulacağı bildirilmiş ve bu yazılı bildirim kiracıya ulaşmışsa dava açma süresi bir kira yılı için uzamış olacaktır. Dolayısıyla böyle bir durumda kiraya veren bir aylık süre geçmiş olsa dahi bir kira yılı içerisinde tahliye davasını açabilecektir. Ancak tekrar belirtelim ki; buradaki yazılı bildirim taahhüt tarihinden itibaren başlayan bir aylık süre içerisinde yapılmalıdır. Taahhüt tarihinden önce yapılan bildirim böyle bir etki doğurmayacaktır.

AİLE KONUTUNA İLİŞKİN TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiralanan eğer aile konutu olarak kullanılıyorsa kiracı olan eş diğer eşin rızası olmaksızın kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip değildir. Tahliye taahhütnamesi de bir fesih iradesi taşıdığı için; kiralanan aile konutu niteliğinde ise, kiracı eşin vereceği yazılı tahliye taahhüdüne diğer eşin açık rızası olmalıdır. Tahliye davası sırasında, açık rızanın varlığını ispat yükü kiraya verene aittir.

BOŞ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Boş tahliye taahhütnamesi uygulamada en çok karşımıza çıkan durumdur. Boş tahliye taahhütnamesi verilmesi halinde boş tahliye taahhütnamesinin geçerliliği, uygulanabilirliği kiracılar tarafından en çok merak edilen konular arasında gelmektedir.

Boş tahliye taahhütnamesi; kiracının boş bir belge altına imza attığı ve taahhüdün düzenlenme gününün ve tahliyenin yerine getirileceği tarihin belirtilmediği bir belgedir. Bu tür belge uygulamada sıkça kullanılmaktadır.

Boş tahliye taahhütnamesi verilmesi ve bunun daha sonra kiraya veren tarafından doldurulması halinde beyaza imza söz konusu olmaktadır. Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre; tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden önce boş tahliye taahhütnamesi olarak beyaza imza şekilde imzalatıldığı durumunun ispat yükü kiracıdadır. Boş tahliye taahhütnamesine imza attığını kiracı ispatlamalıdır. Boş tahliye taahhütnamesine imza atıldığının ispatı da ancak senetle ispatlanabilmektedir.

Hatta tahliye taahhütnamesinde düzenleme ve tahliye tarihlerinin yazılırken farklı kalemler kullanılmış olması da tahliye taahhüdünün geçerliliğine etki etmeyecektir.

Günümüzde sıklıkla kiraya verenler tarafından kiracılardan beyaza imza atılmış biçimde boş tahliye taahhütnamesi talep edilmekte ve bu boş tahliye taahhütnamesi karşı tarafça daha sonra doldurulmaktadır. Kiracı bu belgenin sonradan kiraya veren tarafından tamamlanacağını bilmekte ya da en azından kiracılar bu belgenin ne anlama geldiğini öngörmektedirler. Bu sebeple boş tahliye taahhütnamesinin gerçek iradesine aykırı doldurulduğunu iddia eden kiracının yanılma (hata) sebebiyle iptal beyanında bulunsa da boş tahliye taahhütnamesinin iradesine aykırı biçimde doldurulduğunu kanıtlayamazsa beyaza atmış olduğu imzasının sonuçlarına katlanmak durumunda olacaktır. Bu cümlemizden de anlaşıldığı üzere boş tahliye taahhütnamesinin gerçek iradesine aykırı doldurulduğunu ispat yükü kiracı üzerindedir.

Ayrıca şunu da belirtelim ki boş tahliye taahhütnamesinin irade bozukluğuna dayalı olarak iptali isteminde bulunan kiracının bu hakkını bir yıl içinde kullanması gerekmektedir. Aksi durumda boş tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir.

Aşağıda “tahliye taahhütnamesi örneği” başlığı altında paylaşacağımız tahliye taahhüdü örneği incelendiğinde tahliye taahhütnamesinin unsurları, boş tahliye taahhütnamesi gibi hususlar daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin; 1 no’lu tahliye taahhüdü örneğini incelediğinizde altında taahhüt eden kiracının imzasını atacağı bölüm görülecektir. İşte tahliye taahhüdü örneğimizdeki tüm kısımlar daha sonra doldurulmak üzere boş bırakılıp sadece altta yer alan imza kısmı kiracı tarafından imzalandığında bu boş tahliye taahhütnamesine bir örnek oluşturacaktır. Hatta tahliye taahhütnamesi örneğinde yer alan adres, ad-soyadı, mecur adresi gibi kısımları doldurup sadece tahliye tarihi ve düzenleme tarihi kısımlarını boş bırakarak altta yer alan imza kısmı kiracı tarafından imzalandığında da bu tahliye taahhütnamesi örneği bir boş tahliye taahhütnamesine örnek teşkil edecektir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

Özellikle kiraya verenler tarafından tahliye taahhütnamesi örneği çokça aranmakta ve usulen bir hataya düşmemek için bir tahliye taahhüdü örneğini dikkate alarak tahliye taahhütnamesi almak yönelimdedirler. Bu sebeple faydalı olacağı kanaatiyle tahliye taahhüdü örneği paylaşıyoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tahliye taahhüdü örneği olarak paylaştığımız taslaklar ilgili kısımları boş bırakılıp kiracı tarafından imza altına alındığı takdirde tahliye taahhüdü örneği bir boş tahliye taahhütnamesine örnek teşkil edecektir.

Ayrıca; kiracı tahliye taahhütnamesini adi yazılı şekilde düzenleyebileceğini yukarıda belirtmiştik. İşte paylaştığımız tahliye taahhütnamesi örneği bu adi yazılı şekilde düzenlenen tahliye taahhütnamesine örnektir. Bununla beraber kiracı tahliye taahhütnamesini noterde düzenleme veya onaylama şeklinde de verebilir. Kiracı tahliye taahhütnamesini noter huzurda verdiği tahliye taahhütnamesi örneğini de bilgi edinmeniz açısından “Tahliye Taahhüdü Örneği -5-” altında paylaşmaktayız.

__________________________________________________________

            TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ -1-

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye edilecek taşınmazın

Adresi             :…..

Mülk Sahibi    :…..

Tahliye Tarihi : .. / .. / ….

Halen kiracısı olarak oturmakta olduğum yukarıda açık adresi ve mülk sahibinin adı soyadı yazılı bulunan taşınmazı, herhangi bir ihtar ve ihbara ve hüküm almaya hacet kalmaksızın, yukarıda yazılı bulunan tarihte tahliye ederek boş olarak mülk sahibine veya onun yerine geçecek sonraki mal sahibine teslim edeceği, aksi takdirde mülk sahibinin bu yeri bana icra yolu ile cebren tahliye ettireceğini bu husus ile ilgili olarak sarf edeceği, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, keza herhangi bir tazyik altında kalmadan ve müzayaka halinde olmadan işbu taahhütnameyi imzalamış olduğumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim. .. / .. / ….

Taahhüt Eden : …..

İmza : …..

__________________________________________________________

TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ -2-

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Taahhüt Eden (Kiracı)

Adı Soyadı      : …..

Mal Sahibi Kiraya Veren

Adı Soyadı      : …..

Tahliye Edilecek

Mecurun Adresi: …..

Tahliye Tarihi : .. / .. / ….

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi bulunan mecurdan hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan serbest iradem ve muvafakatim ile kayıtsız ve şartsız olarak demirbaşlar ile birlikte temiz, sağlam ve tam bir şekilde yukarıda belirtilen tarihte mülk sahibine veya onun yerine geçecek olan sonraki malikine teslim edeceğim.

Yukarıda belirtilen tarihte kiralanan gayrimenkulü demirbaş eşyaları ile birlikte tahliye etmemem durumunda mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi kesin olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Taahhüt Tarihi : .. / .. / ….

Taahhüt Eden : …..

__________________________________________________________

TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ -3-

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI (UNVANI)     :

MAL SAHİBİ (KİRAYA VEREN)

ADI SOYADI             :

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ:

TAHLİYE TARİHİ    :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi bulunan mecurdan hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan serbest iradem ve muvafakatim ile kayıtsız ve şartsız olarak demirbaşlar ile birlikte temiz, sağlam ve tam bir şekilde yukarıda belirtilen tarihte mülk sahibine veya onun yerine geçecek olan sonraki malikine teslim edeceğim.

Yukarıda belirtilen tarihte kiralanan gayrimenkulü demirbaş eşyaları ile birlikte tahliye etmemem durumunda mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi kesin olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ :

TAAHHÜT EDEN :

__________________________________________________________

TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ -4-

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRACI                      :

(Taaahhüt Eden)

TC KİMLİK NO         :

KİRAYA VEREN      :

(Mal Sahibi)

TC KİMLİK NO         :

MECURUN ADRESİ:

TAAHHÜT TARİHİ  :

TAHLİYE TARİHİ    :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. … / … / …..

Kiracı (Taahhüt Eden)

İmza

__________________________________________________________

TAHLİYE TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ -5-

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Bu tahliye taahhüdü örneği noterde düzenleme veya onaylama şeklinde düzenlenen bir örnektir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE KİRACININ TAHLİYESİNE İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI

 • Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 08.06.2010 tarihli ve 2010/2871 E., 2010/6900 K. sayılı kararı

“İcra takibinde dayanılan ve hükme esas alınan 28.7.2008 düzenleme tarihli tahliye taahhütnamesinde “kiracısı bulunduğum” ifadesinden taahhütnamenin kira ilişkisi devam ederken verildiği anlaşılmaktadır. Kiracı tahliye taahhütnamesindeki düzenleme tarihinin sonradan doldurulduğunu, gerçekte kira sözleşmesi ile birlikte verildiğini savunmuş ise de buna itibar edilemez. Boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması gerekir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulaması bu yönde olduğu gibi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.1990 gün ve 1990/6 Esas 1990/628 Karar sayılı kararı ile 1.7.1992 gün ve 357 Esas 422 Karar sayılı kararı ve 17.1.1999 gün ve 1999/6-28/10 sayılı kararları da bu doğrultudadır.

Davalı Borçlar Kanunu’nun 31. maddesinde öngörülen yasal hakkını kullanmayıp taahhütnamenin iptali yönünden bir talepte bulunmadığına göre düzenleme tarihi olmadan imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunun kabulü gerekir. Diğer yandan teklif edilen yemini eda eden davacı, davalıyı tanımadığını, tahliye taahhütnamesinin daha sonra eline geldiğini, ne zaman imzalandığını bilmediğini, tahliye taahhütnamesinin yanında imzalanmadığını, baskı altında imzalatılmasının da söz konusu olmadığını belirtmiştir. Bu yemin davacı aleyhine sonuç doğuramayacağı gibi davalı düzenleme tarihi olmayan taahhütnameyi imzalamakla davacıya istediği şekilde doldurma yetkisini de vermiş sayılır.

Mahkemenin davacının yemin eda etmesinden sonra kendiliğinden davalıya da yemin yöneltmesi hukuki sonuç doğurmaz. Başlatılan takipte ve açılan davada bir usulsüzlük bulunmadığına göre geçerli tahliye taahhütnamesi nedeniyle davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.”

 • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 06.12.2017 tarihli ve 2017/7122 E., 2017/17145 K. sayılı kararı

“Taraflar arasında düzenlenen 20/10/2010 başlangıç tarihli, beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesindeki imzaya davalı karşı koymamıştır. Davalı taahhütnamedeki imzayı inkar ettiğine göre, imza incelemesi yapılırken mahkemece davalının eli ürünü olan imzalarının alınması var ise taahhütnamenin yapıldığı tarihteki imza örneklerinin de toplanarak bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle taahhütnamedeki imzanın davalıya ait olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Davada tahliye taahhütnamesine dayanan davacı olup, bu taahhütnamedeki imzanın davalının eli ürünü olduğuna ilişkin ispat yüküde davacı kiraya verene ait iken, ispat yükü ters çevrilip davalı tarafa yükletilerek yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.”

 • Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 22.01.2015 tarihli ve 2014/14065 E., 2015/655 K. sayılı kararı

“6098 sayılı TBK.’nun 352. maddesine göre; taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.

Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir (1) ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur. Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.

Olayımıza gelince; Davacı 06.11.2013 tarihinde açtığı dava ile adi yazılı nitelikteki 31/10/2013 tahliye tarihli tahliye taahhüdüne dayanılarak kiralananın tahliyesini istemiştir. Dava, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 aylık süre içinde açılmıştır. Bu durumda 06/11/2013 tarihinde açılan dava süresinde olup mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.”

 • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 22.02.2018 tarihli ve 2017/8734 E., 2018/1505 K. sayılı kararı

“6098 sayılı TBK’ nun “Dava süresinin uzaması” başlıklı 353. maddesinde tahliye nedenleri bakımından bir sınırlama ve tahdit getirilmemiş olup TBK’ nun 350. maddesinde düzenlenen ihtiyaç nedenine, TBK’ nun 352/1 maddesinde düzenlenen taahhüde, TBK’ nun 352/2. maddesinde düzenlenen iki haklı ihtara dayalı tahliye davalarına, TBK’ nun 352/3. maddesinde düzenlenen kiracının aynı şehirde başka konutu olması nedenlerine dayalı tahliye davalarına ilişkin dava süresinin uzamasına dair genel düzenleme yapıldığı ve yapılan düzenleme ile TBK’ nun 352/1. maddelerinde düzenlenen taahhüde dayalı tahliye davaları için ayrık tutulmadığı bu defaki incelemeden anlaşılmıştır.

Somut olayda; taraflar arasında imzalanan 01.01.2012 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı kiracı; 24.04.2012 tanzim tarihli taahhütname ile taşınmazı 31.12.2014 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Davacı, 19.11.2014 tarihli ihtarname ile kiralananın taahhüt edilen tarihte tahliye edilmesini istemiş, ihtar davalıya 21.11.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun 353. maddesi uyarınca kiraya veren 01.01.2014-01.01.2015 dönemi sona ermeden 21.11.2014 tebliğ tarihli ihtarname ile dava açacağını davalıya bildirdiğine göre, bildirimi takip eden uzayan kira yılı sonu olan 01.01.2016 tarihine kadar dava açılabilir. Bu durumda 10.04.2015 tarihinde açılan dava süresinde olup, mahkemece davanın esastan incelenmesi gerekirken süresinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.”

 • Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 27.03.2007 tarihli ve 2007/2461 E., 2007/3391 K. sayılı kararı

“Davacı kiralayan, davalı kiracı tarafından Üsküdar 2. Noterliği’nce düzenlenen 19.2.2004 düzenleme ve 31.7.2006 tahliye tarihli tahliye taahhütnamesine dayanarak 3.8.2006 tarihinde Üsküdar 1. İcra Müdürlüğü’nün 2006/9987 sayılı dosyası ile icra takibi yapmış davalı kiracının süresinde yukarıda sözü edilen itirazı üzerine davacı kiralayan icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi isteminde bulunmuştur. Davalı kiracının tahliye taahhütnamesine bir itirazı olmamakla birlikte davacı kiralayanın icra takibinde dayandığı ve yargılama sırasında dosyaya sunduğu 1.1.2004 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli adi yazılı kira sözleşmesinin başlangıç tarihine itiraz etmektedir.

Kira sözleşmesi adi yazılı şekilde yapılmış ise kiralayanın noterlikten düzenlenmiş veya onaylanmış tahliye taahhütnamesine dayanarak icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilmesi için, kiracının adi yazılı kira sözleşmesindeki tarihi inkar etmemesi veya inkar edilmesi halinde tahliye taahhüdünden ya da başka bir belgeden veya kiracının ikrarından kiracının adi yazılı kira sözleşmesi gereğince kiralananda oturmakta iken yazılı tahliye taahhüdünde bulunduğunun açıkça anlaşılması gerekir. Davalı kiracı 19.2.2004 tarihinde noterden tahliye taahhüdü verirken ” mülkiyeti davacı kiralayana ait kiralananda kiracı olarak bulunduğunu” belirtmiştir. Bu durumda davalı kiracının tahliye taahhütnamesinin kiralananda kiracı olarak otururken verdiğinin ve tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğunun kabulü gerekir.

Mahkemece geçerli tahliye taahhüdüne dayanılarak açılan davada istemin kabulüyle itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerektiği bu defaki incelemeden anlaşılmakla davacı kiralayanın karar düzeltme isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.”

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VE KİRA DAVALARINDA ANKARA KİRA AVUKATI

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ VE ANKARA KİRA HUKUKU AVUKATI

 • Kiracı olup kira artışlarında, tahliye konusunda ya da diğer hususlarda sorun yaşıyorsanız
 • Ev sahibi olup kiracı ile farklı problemler ortaya çıkmışsa
 • Ev sahibi olup devlet kurumlarıyla problemler söz konusu olmuşsa
 • Kira Uyuşmazlıklarında yaşanan diğer sorunlarla ilgili olarak

Ankara kira hukuku avukatı olarak yaşadığını bütün sorunlarda İletişim Bilgilerimiz‘den bize ulaşabilirsiniz. Hiç ofise gelmeden zoom, whatsapp ya da seçeceğiniz başka bir yöntemle kira sorunlarınızda ilgili olarak Online Randevu Sistemi’nden randevu alabilirsiniz.

 

KAYNAKÇA

 • Delipınar, Yusuf. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi. On İki Levha Yayıncılık, 2016.
 • Sağlam, İpek. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yazılı Tahliye Taahhüdü ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz 2013.
 • Akçaal, Mehmet. Yargıtay Uygulaması Işığında Yazılı Tahliye Taahhüdü ve Çözüm Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 2, 2022.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap