Türkiye’de Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde belirli kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşir. Uzman erbaşların sağlık durumları, görevlerini yapmalarını engelleyecek düzeye geldiğinde, Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi için bir gerekçe olabilir.

UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK NEDENİYLE FESHEDİLMESİ

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi dört haklı gerekçe bulunmaktadır. Bu gerekçeler, Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 13. maddesiyle birlikte ele alındığında daha net anlaşılabilir. İşte bu gerekçeler:

Görevini Devam Ettiremeyecek Sağlık Sorunları

Uzman erbaşın, görevini devam ettiremeyecek derecede sağlık sorunlarına sahip olması durumunda Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi gerçekleşebilir. Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi, askeri hastaneler veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından tespit edilip raporlandığında geçerlilik kazanır. Sağlık kurulunca verilen “Göreve Devam Edemez” raporu bu süreci başlatır.

Sık Sık Hastalanma ve Uzun Süreli Tedavi Gerektirme

Uzman erbaşın sık sık hastalanması ve bu hastalıklar nedeniyle uzun süreli tedavi görmesi, görevini aksatması durumunda Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi gerçekleşebilir. Bu tür durumlar, erbaşın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ciddi anlamda engelleyebilir.

Askerlik Görevini Yapamayacak Derecede Sakatlık veya Hastalık

Uzman erbaşın askerlik görevini yapamayacak derecede sakatlık veya hastalığa maruz kalması durumunda Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi gerçekleşebilir. Bu tür sağlık sorunları, askeri hizmetin gereklerini yerine getirememesine sebep olabilir.

Göreve Engel Teşkil Eden Ruh Sağlığı Problemleri

Uzman erbaşın ruh sağlığı problemleri nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelmesi durumunda Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi gerçekleşebilir. Bu tür durumlar, uzman erbaşın kendisine ve çevresine zarar verebilecek riskler taşıyabilir.

Yasal Dayanaklar

 • 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu: Bu kanun, uzman erbaşların görev ve yetkilerini, hak ve yükümlülüklerini, sözleşmelerin yenilenmesi ve feshini düzenler.
 • Uzman Erbaş Yönetmeliği: Yönetmelik, kanunun uygulanmasını sağlayan detaylı düzenlemeler içerir ve uzman erbaşların sağlık nedenleriyle sözleşmelerinin feshedilmesini de kapsar.

Süreç ve İşlemler

 • Sağlık Kurulu Raporu: Uzman erbaşın sağlık durumu sağlık kurulu tarafından değerlendirilir ve raporlanır.
 • Fesih İşlemleri: Sağlık kurulu raporu doğrultusunda ilgili birim, sözleşmenin feshi için gerekli işlemleri başlatır.
 • Haklar ve Tazminatlar: Sözleşmesi sağlık nedeniyle feshedilen uzman erbaşlar, belirli hak ve tazminatlardan yararlanabilirler.
 • İtiraz Hakkı: Uzman erbaş, sağlık kurulu raporuna ve fesih kararına karşı itiraz edebilir.

Bu yasal çerçeve Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi gerçekleşmesi durumunda, hem bireysel haklarının korunmasını hem de askeri hizmetin aksamadan devam etmesini sağlamayı amaçlar.

SON BİR YIL İÇERİSİNDE ÜÇ AYDAN FAZLA İSTİRAHAT VE HAVA DEĞİŞİMİ RAPORU ALINMASI

Mevzuata göre, uzman erbaşların son bir yıl içinde aldıkları hava değişimi ve istirahat raporlarının toplam süresi üç aydan fazla ise sözleşmeleri yenilenmez. Bu üç aylık süre, yatarak veya ayakta tedavi gerektiren hastalıkların dışında, tedavi süreci sayılmayan durumları kapsamaktadır. Hastalığın tedavi süresi bu üç aylık süreye dahil edilmez.

Bunun yanı sıra, görev sırasında veya dışında, barış zamanında ya da savaşta görevlerinden ötürü saldırıya uğrayan, kazaya maruz kalan veya meslek hastalığına yakalanan personelin, iyileşene kadar ilişiği kesilmez ve izinli sayılır. Sıhhi izin sonunda halen sağlık sorunu devam eden ve görevine devam edemeyeceği anlaşılan personel hakkında, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

İdarenin bu hususları dikkate almadan yaptığı fesih işlemleri hukuka aykırıdır. Emsal Danıştay kararlarına göre, personelin yatarak veya ayakta tedavi süresince aldığı istirahat raporlarının üç aylık süreye dahil edilmemesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bu gerekçeyle sözleşmesi feshedilen personelin açtığı davalar genellikle olumlu sonuçlanmıştır.

Ayrıca, görev sırasında veya dışında, barışta ya da savaşta görevlerinden ötürü bir saldırıya uğrayan, kazaya maruz kalan veya meslek hastalığına yakalanan personelin iyileşene kadar ilişiği kesilmez ve izinli sayılır. Sıhhi izin sonunda da sağlık sorunu devam eden ve görevine devam edemeyeceği anlaşılan personel hakkında 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

GÖREV YAPAMAZ SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMASI

Uzman erbaşların sözleşmelerinin uzatılabilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun olarak “uzman erbaşlığa devam eder” şeklinde olumlu bir sağlık kurulu raporu almaları şarttır. Eğer muayene ve sağlık raporunda “Sınıfında uzman erbaş olamaz.” ifadesi yer alıyorsa, personelin sözleşmesi, sözleşme bitim tarihinde sona erdirilir.

Sağlık Raporlarındaki Yanlışlar ve Usulsüz Fesihler

“Sınıfında uzman erbaş olamaz” ifadesi dışındaki başka tespitler ve ifadelerle sözleşmenin yenilenmemesi (feshi) usul ve yasalara aykırıdır. 2017 yılından itibaren sağlık raporlarının askeri hastaneler yerine sivil hastanelerden alınmasıyla bu konuda birçok hata meydana gelmiştir. Başka heyet raporlarıyla sözleşmesi feshedilen personelin, iptal davası açması yarar sağlayabilir.

İtiraz ve Hukuki Haklar

 • “Sınıfında uzman erbaş olamaz” İfadesi ile Fesih: Bu ifade ile sözleşmesi sona erdirilen personelin, sağlık kurulu raporunun doğruluğunu ve tespitin geçerliliğini sorgulama ve iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.
 • Diğer İbarelerle Fesih: “Sınıfında uzman erbaş olamaz” ifadesi dışındaki tespitlerle yapılan fesihler, usulsüz ve yasaya aykırıdır. Bu durumda personel, fesih işlemine karşı iptal davası açabilir.

Uzman erbaşların sözleşmelerinin yenilenmesinde sağlık raporlarının doğru ve geçerli olması büyük önem taşır. Sağlık raporlarındaki hatalar veya usulsüz ifadelerle yapılan fesihler, personelin hukuki haklarını kullanarak itiraz ve iptal davası açmasına neden olabilir. Bu süreçte, uzman erbaşların haklarını korumak amacıyla hukuki danışmanlık alması önerilir.

UZUN TEDAVİ GEREKTİREN CİDDİ HASTALIĞA YAKALANMASI

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklara yakalanan personel, sağlık kurulu raporunda belirtilen gerekçe üzerine, toplamda ve fiilen üç yılı aşmamak şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bu süreçte ilişikleri kesilmez.

Bu süreler boyunca tedavi edilen personelin hastalığı devam eder ve görevine devam edemeyeceği anlaşılırsa, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Personelin tedavisi devam ederken, bu kurallara aykırı olarak yapılan fesihler hukuka aykırı sayılır ve bu nedenle açılan davalar sonucunda iptal edilir.

İSTİHDAM EDİLDİĞİ KADRONUN SAĞLIK NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ

Uzman erbaşlar, görev yaptıkları kadronun sağlık gerekliliklerini kaybettiklerinde ve birlikleri tarafından artık görevlerini yerine getiremedikleri gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sağlık durumları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne tabidir.

Bu yönetmelik, sözleşme yenileme muayeneleri sırasında Hastalıklar Listesi’nin (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip uzman erbaşların sınıf veya branş görevlerine devam edeceklerini açıkça düzenlemiştir. Sadece Hastalıklar Listesi’nin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip uzman erbaşlar için “Görev Yapamaz” kararı verilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi işleminin hangi durumlarda yapılacağı açıktır. “Komando olamaz” gibi ibarelerle yapılan Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi işleminin işlemleri hukuka uygun değildir. Görev yaptıkları kadronun sağlık niteliklerini kaybettikleri gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar, fesih işleminin iptali için hukuki haklarını kullanmalı ve idari dava açmalıdır.

CİDDİ HASTALIĞA YAKALANAN UZMAN ERBAŞLARIN DURUMU

Ciddi hastalıklara yakalanan uzman erbaşların sözleşmelerinin durumu, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Bu durumdaki uzman erbaşlar için geçerli olan yasal düzenlemeler ve uygulamalar şu şekildedir:

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ve ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklara yakalanan personel, sağlık kurulu raporunda belirtilen gerekçe üzerine, toplamda ve fiilen üç yılı aşmamak kaydıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir. Bu süreçte, personelin ilişiği kesilmez.

Tedavi Süreci ve İlişik Kesilme

Belirtilen süreler boyunca tedavi edilen personelin hastalığı devam eder ve görevine devam edemeyeceği anlaşılırsa, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Bu usullere aykırı şekilde yapılan fesihler hukuka aykırı sayılır ve bu nedenle açılan davalar sonucunda iptal edilmektedir.

Sağlık Muayenesi ve Sözleşme Yenileme

Uzman erbaşların sözleşmelerinin yenilenmesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun olarak “uzman erbaşlığa devam eder” şeklinde olumlu bir sağlık kurulu raporu almaları gereklidir. Eğer muayene ve sağlık raporunda “Sınıfında uzman erbaş olamaz.” ifadesi yer alıyorsa, personelin sözleşmesi, sözleşme bitim tarihinde sona erdirilir. “Sınıfında uzman erbaş olamaz” ifadesi dışında başka tespitlerle yapılan fesihler ise usul ve yasalara aykırıdır.

Hukuki Haklar ve İtiraz

Uzman erbaşların sağlık raporlarındaki hatalar veya usulsüz ifadelerle yapılan fesihler karşısında hukuki haklarını kullanarak itiraz ve iptal davası açma hakları bulunmaktadır. Sözleşme fesihlerine karşı idari dava açarak, haklarını savunabilirler.

Ciddi hastalıklara yakalanan uzman erbaşlar, belirtilen mevzuat çerçevesinde tedavi ve istirahat haklarına sahiptir. Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi işleminin, ilgili yönetmelik ve kanun hükümlerine uygun olmalıdır. Bu hususlara aykırı Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda, işleminin hukuka aykırı sayılır ve bu durumdaki uzman erbaşlar, hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilirler.

UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK NEDENİYLE FESHEDİLMESİ SONUCUNDA HAKLARI

Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi gerçekleşmesi durumunda hakları aşağıdaki şekildedir:

 • İtiraz Hakkı: Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesine karşı itiraz hakkına sahiptir. Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesine karşı itiraz, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde yapılmalıdır. Bu süre genellikle idari işlemlerde 60 gün olarak belirlenmiştir.
 • İdari Yargı Yolu: Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi işleminin hukuka aykırı gerçekleştiğini düşünüyorsa, idari yargı yoluna başvurabilir. İdari yargıda dava açarak, Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi işleminin iptalini veya geçersizliğini talep edebilir.
 • Sağlık Kurulu Raporunu İnceleme: Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesinden önce sağlık kurulu raporunun doğruluğunu ve geçerliliğini inceleme hakkına sahiptir. Raporunun hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsa, bu konuda itiraz edebilir ve düzeltilmesini talep edebilir.
 • Hak Arama Özgürlüğü: Türkiye’deki mevzuata göre, herkes hukuki haklarını arama özgürlüğüne sahiptir. Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda Uzman erbaşlar da hukuki yollarla haklarını savunabilir, danışmanlık alabilir ve gerektiğinde hukuki destekten faydalanabilirler.
 • Emeklilik ve Sosyal Haklar: Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda ve tedavisi devam ediyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na göre emeklilik ve sosyal güvence haklarından yararlanabilir. Bu durumda, emeklilik süreci ve haklarının korunması için gerekli adımları atabilir.
 • Adil İşlem Hakkı: Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda, işleminin adil bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etme hakkı vardır. Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda, işleminin gerekçesi, süreci ve kullanılan delillerin yasalara uygunluğu konusunda şeffaf olunmalıdır.

Bu haklar, Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda korunması gereken temel haklardır. Her durumda, uzman erbaşların haklarını korumak ve savunmak için hukuki süreçleri doğru şekilde takip etmeleri önemlidir.

UZMAN ERBAŞLARIN VAZİFE MALULLÜĞÜ ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman erbaşların vazife malullüğü statüsüne sahip olabilmeleri için belirli şartlar bulunmaktadır. Genel olarak Türkiye’deki mevzuata göre uzman erbaşların vazife malullüğü şartları şu şekildedir;

 • Görev Nedeniyle Yaralanma veya Hastalık: Uzman erbaşın görevi sırasında veya görev dolayısıyla geçirdiği bir kaza sonucu yaralanması veya meslek hastalığına yakalanması gerekmektedir.
 • Kalıcı İş Görme Yeteneğinin Kaybı: Yaralanma veya hastalık sonucunda uzman erbaşın kalıcı olarak iş görme yeteneğinin en az %40 oranında azaldığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması gerekmektedir.
 • Sağlık Kurulu Raporu: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre uzman erbaşın vazife malullüğü için sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. Bu rapor, uzman erbaşın sağlık durumunu ve iş görme yeteneğindeki kalıcı azalma oranını tespit eder.
 • Vazife Malullüğü Maaşı: Uzman erbaş, vazife malullüğü statüsüne geçtiğinde, maluliyet derecesine bağlı olarak belirlenen vazife malullüğü maaşı almaya hak kazanır.
 • Süreç ve Başvuru: Uzman erbaşlar, vazife malullüğü statüsü için başvurularını ilgili askeri sağlık kuruluşlarına yaparlar. Sağlık kurulu raporu sonrasında ilgili merciler tarafından işlem süreci başlatılır.

Bu şartlar Türkiye’deki düzenlemelere dayanarak uzman erbaşların vazife malullüğü statüsüne geçebilmesi için gereken kriterleri özetlemektedir. Her durumda, ilgili mevzuatın güncel hükümleri ve uygulama detayları doğrultusunda işlem yapılması önemlidir.

UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK NEDENİYLE FESHEDİLMESİ İPTALİ DAVASI

Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda açılacak iptal davası, personelin görev yaptığı idare mahkemesinde görülür. Yargılama süresince göreve devam etme talebinde bulunulması halinde, Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi durumunda açılacak davanın yürütmenin durdurulması talebiyle açılması önem taşır.

Yürütmenin durdurulması kararı (YD Kararı), idari işlemin yürütülmesini (icra edilmesini) durduran ve dava konusu idari işlemin tüm hukuki sonuçlarını askıya alan geçici bir tedbir mahiyetindedir. Bu karar, iptal davası açılması koşuluyla alınabilir ve bağımsız bir dava olarak talep edilemez.

İdare mahkemesinde dava açarken hedef, idari işlemin iptali ile hukuksuz bir şekilde yapılan işlemin geri alınmasını sağlamaktır. Ancak iptal kararının çıkması zaman alabilir ve bazı durumlarda bu süre zarfında işlemin uygulanması telafisi imkânsız zararlar doğurabilir. Bu nedenle, idari yargıda yürütmenin durdurulması kararı önemli bir mekanizma olarak devreye girmektedir.

 • İptal Davası Açılması: Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için öncelikle idari işlem aleyhine iptal davası açılmış olması gereklidir (İYUK 27). Yürütmenin durdurulması talebi, bağımsız bir dava olarak açılamaz.
 • Hukuka Aykırılık ve Telafisi Güç Zararlar: Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için idari işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğacağını değerlendirmelidir.
 • Adil Yargılanma Hakkını Temin Etmek: Yürütmenin durdurulması kararı, hukuka aykırı olduğu açık olan idari işlemin yaratabileceği muhtemel zararları önleyerek adil yargılanma hakkını korur.
 • Zararların Önlenmesi: Yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemin icrasını dava sonuna kadar durdurarak, davanın sonucunu beklemeden işlemin uygulanmasını önler ve kişilerin uğrayabileceği zararları engeller.
 • İdari İşlemin Durması: Yürütmenin durdurulması kararı ile idari işlem geçici olarak uygulanamaz hale gelir.
 • İdarenin Uyma Zorunluluğu: İdare, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına uymak zorundadır. Uymadığı takdirde hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir.

Dava sürecinde göreve devam talebi reddedilen personel, davanın lehine sonuçlanması durumunda geçirdiği süreler için tüm maaş ve özlük haklarına hak kazanır. Bu süreçte başka bir meslekte sigorta kaydı bulunmaması, parasal ve özlük hakları açısından önemlidir.

Sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların dava açma hakkı, fesih tarihinden itibaren 60 günle sınırlıdır. Bu süre içinde dava açılmazsa, sözleşmesi feshedilen personel fesih kararının iptalini ve göreve devam etme talebini kaybeder.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA KİMDİR?

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk ve idari yargılama uzmanlık alanlarına odaklanan Ankara avukatları tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. İdari dava avukatı Ankara, bireylerin veya kurumların idari eylem veya işlemlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarını ele alır ve müvekkillerini idari yargı sürecinde temsil ederler.

Hukuk sistemimizde avukatlar belirli bir uzmanlık alanında resmi bir sertifikasyon almak zorunda değillerdir. Ancak, bir avukatın belirli bir alanda deneyim ve bilgi biriktirmesi ve bu alanda özellikle etkili bir şekilde hizmet vermesi oldukça yaygındır. İdari dava avukatı Ankara da idari hukuk alanında uzmanlaşan Ankara avukatlarıdır.

İdari dava avukatı Ankara, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmeden kaynaklanan davalar gibi idari hukuk konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerini idari hukuk konularında bilgilendirir, haklarını savunur ve idari davalarda temsil ederler.

İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konularında uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış Ankara avukatlarıdır. Bu uzmanlık, müvekkillerine hukuki sorunlarında yardımcı olmalarına olanak tanır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN VERDİĞİ HİZMETLER

İdari dava avukatı Ankara, idari dava ve idari yargılama ile ilgili ortaya çıkan hukuki konulara odaklanan uzman avukatlardır. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine idari hukuk ve idari yargılama alanlarında geniş bir yelpazede hizmet sunar.

İdari dava avukatlarının verdiği hizmetler arasında şunlar bulunabilir:

 • Danışmanlık Hizmetleri: İdari dava avukatları, müvekkillerine idari işlemlerle ilgili danışmanlık sağlar. Başvurularını nasıl düzenleyecekleri, hangi yasal adımları atmaları gerektiği konusunda bilgi verirler.
 • İdari Başvuru Hazırlığı: İdari işlemlere karşı başvuruların hazırlanması sürecinde müvekkillerine yardımcı olurlar. Gerekli belgelerin toplanması, başvuru dilekçelerinin yazılması gibi işlemlerde rehberlik ederler.
 • İdari İşlemlere İtiraz: İdari bir karara karşı itiraz sürecinde müvekkillerini temsil ederler. İtiraz dilekçelerini hazırlar, gerekirse mülakatları organize eder ve müvekkillerini savunur
 • İdari Davaların Açılması: İdari dava avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve idari eylemlere karşı hukuki mücadelede bulunmak için idari mahkemelerde dava açarlar.
 • Mahkeme Temsil ve Savunma: İdari dava sürecinde müvekkillerini mahkemelerde temsil ederler. Savunma stratejileri geliştirir, delilleri toplar ve müvekkillerini en iyi şekilde savunurlar.
 • Temyiz Süreci: Mahkeme kararlarına karşı temyiz başvurularını yönetir ve müvekkillerini yüksek yargı organlarında temsil eder.
 • Anlaşmazlık Çözümü: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idari uyuşmazlıklarını anlaşmazlık çözüm yöntemleri aracılığıyla çözmeye çalışır. Uzlaşma veya arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarını değerlendirirler.
 • Hukuki Araştırma ve Analiz: İdari hukuk alanındaki değişiklikleri takip eder, mevcut yasal durumu analiz eder ve müvekkillerine en güncel ve etkili hukuki stratejileri sunarlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN BAKTIĞI DAVALAR

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve idari hukuk davalarına bakabilirler. İdari dava avukatı Ankara’nın ilgilendiği başlıca davalar ise;

İdari dava avukatları, genellikle idare hukuku ve idari yargılama alanındaki davalara odaklanırlar. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen türde davaları ele alabilirler:

 • İdari İşlemlerin İptali Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, bir kamu kurumunun veya idarenin aldığı bir işlemin hukuka uygunluğunu sorguladığı durumlar. Bu davalar, idari mahkemelerde çözümlenir.
 • Tam Yargı Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin, idare tarafından yapılan bir işlemin neden olduğu maddi veya manevi zararların tazmin edilmesini talep ettiği davalar.
 • Vergi Davaları: Vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, vergi cezalarına itirazlar, vergi borçlarına ilişkin davalara ilişkin hizmetler.
 • İdari Yaptırım ve Cezalarına Karşı İtirazlar: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin idare tarafından uygulanan bir yaptırım veya ceza ile ilgili olarak itirazda bulunma hakkını kullanmalarına yardımcı olma.
 • Kamulaştırma Davaları: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin mülkiyet haklarına etki eden kamulaştırma işlemlerine karşı davalara müdahil olma.
 • İdari İşlem ve İşleyişe İlişkin Danışmanlık: İdari işlemler ve işleyişle ilgili müvekkillerine danışmanlık sağlama, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirme.

Bu davalar idari mahkemelerde görülür. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin hukuki haklarını korumak, idareye karşı etkili bir hukuki mücadele yürütmek ve idari yargı süreçlerini yönetmek konularında uzmanlaşmış Ankara avukatlarıdır.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA’NIN FAYDALARI

İdari dava avukatı Ankara idari hukuk konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir ve müvekkillerine bir dizi fayda sağlayabilirler. İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerine çeşitli avantajlar sağlayarak, idari hukuk alanındaki uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olurlar. İşte bir idari dava avukatı Ankara’nın sağlayabileceği faydalardan bazıları ise:

 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: İdari dava avukatı Ankara, idari hukuk konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu alandaki mevzuatı ve yargı pratiklerini yakından takip ederler. Bu sayede müvekkillerine güçlü bir hukuki temsil sunabilirler.
 • Dava Stratejisi Geliştirme İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin durumunu değerlendirir ve en etkili dava stratejisini belirler. Hukuki riskleri değerlendirir ve müvekkillerini olası sonuçlar konusunda bilgilendirir.
 • İdari Mahkemelerde Tecrübe: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri, kuralları ve beklentileri bilmektedir. Bu tecrübe, müvekkillerinin davalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Belge Toplama ve Delil Hazırlama: İdari dava avukatı Ankara, dava sürecinde gerekli olan belgeleri toplar, delilleri değerlendirir ve idari işlemlere karşı güçlü bir savunma oluşturur.
 • Müzakerelerde Yardımcı Olma: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin lehine sonuçlar alabilmek için idare ile müzakerelerde bulunabilir. Anlaşmazlık çözümüne yönelik olarak müvekkillerini temsil ederler.
 • Hukuki Güvence Sağlama: İdari dava avukatı Ankara, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki güvence sağlarlar. İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirir ve müvekkillerini hukuki açıdan en iyi şekilde temsil ederler.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: İdari dava avukatı Ankara, idari mahkemelerdeki prosedürleri ve süreçleri iyi bilir, bu da davaların daha hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlar.
 • Yasal Değişikliklere ve Güncellemelere Hâkim Olma: İdari dava avukatı Ankara’nın idari hukuk alanındaki yasal değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederler. Bu, müvekkillerine en güncel ve doğru hukuki bilgileri sunmalarını sağlar.

İDARİ DAVA AVUKATI ANKARA ÜCRETİ 2024

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi vekalet ücretini düzenler. Bu maddeye göre vekalet ücreti, avukatlık sözleşmesi ile belirlenir. Ancak bu belirleme süreci Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile bağlıdır.

İdari dava avukatı Ankara ücreti davanın niteliğine göre İdari dava avukatı Ankara ve iş sahibi tarafından belirlenir. Ancak İdari dava avukatı Ankara isterlerse Ankara Barosu En Az Ücret Tarifesine uyabilirler.

Ankara Barosu’nun bu tavsiye niteliği taşıyan asgari ücret tarifeleri, meslektaşlarımız ve kıymetli müvekkillerimizin adil bir hizmet sunma ve alımı için bir yol haritası sunar. Bu tarifelerin Adalet Bakanlığı’nın onayına tabi olması, güvenilirliği ve şeffaflığı artırır ve avukat-müvekkil ilişkileri açısından da gerçekleştirilecek hukuki işlemler için daha güvenilir bir çerçeve sunar.

Netice itibariyle, idari hukuk davalarında İdari dava avukatı Ankara ücretleri mali açıdan ciddi bir yük olarak görülse de Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi konusunda uzman bir Anlara avukatına danışmamak daha fazla gider yapılmasına yol açmaktadır. Ancak doğru bir Ankara avukatıyla ve Akademik Hukuk & Danışmanlık gibi doğru bir hukuk bürosuyla iş birliği yaparak adil bir sonuca ulaşmak mümkündür. Bu noktada da en makul tercihi yapabilmek açısından Ankara avukatları için belirlenen asgari ücret tarifeleri önemli anlamda yol gösterici olabilmektedir.

Akademik Hukuk İletişimUzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi konusunda uzman bir Ankara tam yargı davası avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Uzman Erbaşların sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi konusunda uzman İdari dava avukatı Ankara ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap