Türkiye girmek isteyen yabancılarla ilgili deport, tahdit kodları, oturma ve çalışma izinleri gibi konularda hukuki destek sunuyoruz. Gümrük kapılarında verilen tahdit kodları ile deport olaylarında hukuki danışmanlık önemlidir

Yabancılar hukuku genel itibariyle ülkelerin, dış ülkelerden gelen yabancılar hakkında yürüttüğü sistemi ifade eden hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku, yabancıların çalışma, evlenme, vatandaşlık alma, ikamet edinme, mülk alma, miras sözleşmesi ilişkileri vb. bazı hak ve işlemler bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır. Yabancılar hukuku, Türkiye’de 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”, 6735 sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu”, 2644 sayılı “Tapu Kanunu” ve diğer bazı özel kanunlar tarafından belirlenmektedir.

Randevu Alın

Yabancılar hukuku genel itibariyle ülkelerin, dış ülkelerden gelen yabancılar hakkında yürüttüğü sistemi ifade eden hukuk dalıdır. Türkiye girmek isteyen yabancılarla ilgili deport, tahdit kodları, oturma ve çalışma izinleri gibi konularda hukuki destek sunuyoruz.

YABANCILAR HUKUKU NEDİR?

Yabancılar hukuku, bir ülkenin vatandaşı olmayan bireylerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Genellikle bir ülkenin kendi vatandaşlarına uygulanan hukuk kurallarından farklılık gösterebilir ve uluslararası hukukun etkisi altında olabilir. Yabancılar hukuku, yabancıların bir ülkeye girişi, oturumu, çalışması, mülkiyeti ve ayrıca sınır ötesi ticaret gibi konuları kapsar. Her ülkenin kendi yabancılar hukuku mevzuatı bulunur ve bu mevzuat genellikle uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara dayanır. Bu hukuk dalı, hem yabancıların haklarını korumayı hem de ülkenin güvenliğini sağlamayı amaçlar.

Yabancılar hukuku, yabancıların çalışma, evlenme, vatandaşlık alma, ikamet edinme, mülk alma, miras sözleşmesi ilişkileri vb. bazı hak ve işlemler bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır. Yabancılar hukuku, Türkiye’de 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”, 6735 sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu”, 2644 sayılı “Tapu Kanunu” ve diğer bazı özel kanunlar tarafından belirlenmektedir.

Yabancılar hukuku alanında bazı çalışma alanları şunlar olabilir:

 • Göç Hukuku Danışmanlığı: Yabancıların Türkiye’ye giriş, kalış ve çıkış işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlama.
 • İş ve Çalışma Hukuku: Yabancıların Türkiye’de çalışma izni alması, çalışma hakları, iş sözleşmeleri ve işçi hakları gibi konularda hukuki destek sağlama.
 • Gayrimenkul Hukuku: Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, tapu işlemleri, kira sözleşmeleri ve mülkiyet hakları konularında hukuki danışmanlık.
 • Aile Hukuku: Yabancıların Türkiye’de evlat edinme, evlenme, boşanma, miras ve nafaka gibi aile hukuku konularında hukuki danışmanlık ve temsil.
 • Vatandaşlık Hukuku: Yabancıların Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapması, vatandaşlık kazanması veya kaybetmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık ve temsil.
 • Sığınma ve Uluslararası Koruma Hukuku: Yabancıların Türkiye’de uluslararası koruma talepleri, mülteci statüleri, koruma başvuruları ve yasal süreçler konusunda hukuki danışmanlık.
 • Yatırım Hukuku: Yabancıların Türkiye’de doğrudan yatırım yapması, yatırım teşvikleri, şirket kuruluşu ve yatırımın hukuki yönleri konusunda danışmanlık.
 • Vergi Hukuku ve Sosyal Güvenlik: Yabancıların Türkiye’deki vergi, harç, sigorta ve sosyal güvenlik yükümlülükleri konusunda danışmanlık ve temsil.
 • Apostil ve Resmi Belge İşlemleri: Yabancılar için apostil işlemleri, resmi belge onayları ve benzeri hukuki prosedürlerde yardımcı olma.
 • Özel Programlara Başvuru: Yabancıların Türkiye’deki özel programlara (örneğin, Mavi Kart ve Turkuaz Kart gibi) başvuruları ve ilgili yasal süreçlerde danışmanlık.

Bu alanlar, yabancılar hukukuyla ilgili çalışan avukatlar, danışmanlar, göçmenlik uzmanları ve diğer profesyonellerin faaliyet gösterdiği genel başlıklardır. Her bir konu genellikle kendine özgü yasal ve idari prosedürlere sahiptir ve uzmanlık gerektirebilir.

YABANCILAR HUKUKU MEVZUATI

Yabancılar hukuku mevzuatı, her ülkenin kendi yasaları ve düzenlemeleri çerçevesinde şekillenir. Bir ülkenin yabancılar hukuku, genellikle yabancıların ülkeye girişi, oturumu, çalışması, mülkiyeti, seyahat hakları, vatandaşlık başvuruları ve benzeri konuları düzenleyen bir dizi kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer hukuki belgelerden oluşur. Bu belgeler ulusal yasama organları tarafından oluşturulur ve güncellenir.

Yabancılar hukukunun mevzuatı aşağıdaki normatif düzenlemelerden oluşmaktadır:

 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
 • 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
 • 5543 Sayılı İskân Kanunu
 • 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu
 • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

YABANCILAR HUKUKUNUN KAPSAMI NEDİR?

Yabancılar hukukunun kapsamı genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 • Yabancıların Girişi ve Çıkışı: Bir ülkeye giriş ve çıkış prosedürleri, vize politikaları, sınır kontrolleri ve benzeri konular yabancılar hukukunun önemli bir parçasıdır.
 • Oturum İzni ve İkamet Hakkı: Bir ülkede uzun süreli olarak kalmak isteyen yabancıların oturum izinleri, ikamet kartları veya benzeri belgeleri alması gerekebilir. Bu süreçler ve şartlar yabancılar hukuku kapsamında düzenlenir.
 • Çalışma Hakları ve İstihdam: Yabancıların bir ülkede çalışma izinleri, çalışma koşulları, çalışma hakları ve benzeri konular yabancılar hukukunun bir parçasını oluşturur.
 • Vatandaşlık ve Göçmenlik: Bazı yabancılar, bir ülkeye vatandaşlık başvurusunda bulunarak veya göçmenlik süreçlerini tamamlayarak kalıcı olarak o ülkeye yerleşebilirler. Bu süreçlerin yasal çerçevesi yabancılar hukuku tarafından belirlenir.
 • Sığınma ve Mültecilik: Savaş, zulüm veya doğal afet gibi nedenlerle ülkelerini terk eden ve başka bir ülkede sığınma veya mülteci statüsü talep eden yabancıların hakları ve korunması da yabancılar hukuku kapsamındadır.
 • Uluslararası İlişkiler: Yabancılar hukuku, bir ülkenin diğer ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini, uluslararası anlaşmaları ve yabancılarla ilgili uluslararası iş birliğini de içerebilir.

Bu konuların yanı sıra, yabancılar hukuku genellikle yabancıların sosyal hakları, eğitim hakları, sağlık hizmetlerine erişim hakları, mülkiyet hakları ve diğer çeşitli alanlardaki hak ve yükümlülüklerini de düzenler.

YABANCILAR HUKUKUNDA GÖREVLİ MAHKEME

. Türkiye’de yabancılar hukukuyla ilgili uyuşmazlıkların çözümü için yetkili mahkemeler aşağıdaki gibidir:

 • İdare Mahkemeleri: Yabancıların Türkiye’ye girişi, oturumu, çalışma izni başvuruları gibi idari işlemlere karşı yapılan dava ve itirazlar, idare mahkemelerinde görülebilir. Örneğin, yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararlarına karşı idare mahkemelerine başvurulabilir.
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri: Gayrimenkul edinme, tapu işlemleri, kira sözleşmeleri gibi yabancıların Türkiye’deki mülkiyet haklarıyla ilgili uyuşmazlıklar genellikle asliye hukuk mahkemelerinde çözülür.
 • Aile Mahkemeleri: Yabancıların Türkiye’de evlilik, boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukuku konularında yaşadığı uyuşmazlıklar genellikle aile mahkemelerinde görülür.
 • İdari Mahkemeler: Yabancıların Türkiye’de kamu hizmetlerinden yararlanma, sosyal güvenlik hakları gibi konularda yaşadığı uyuşmazlıklar idari mahkemelerde çözülebilir.
 • Ceza Mahkemeleri: Yabancıların Türkiye’de işlediği suçlarla ilgili ceza davaları, ilgili ceza mahkemelerinde görülür.
 • Yargıtay ve Danıştay: Kararın temyizi veya idari işlemlere karşı dava açılması durumunda, Yargıtay veya Danıştay gibi temyiz mahkemelerine başvurulabilir.

Yabancılar hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için yetkili mahkeme, uyuşmazlığın türüne, konusuna ve yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, her durumda uygun mahkemeye başvurmak önemlidir.

YABANCILARIN HAKLARI NELERDİR?

Türkiye’deki yabancıların hakları, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, yabancıların Türkiye’ye giriş, çıkış, vize, ikamet, çalışma, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Yabancıların hakları, ayrıca uluslararası insan hakları belgeleri ile de korunmaktadır. Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi önemli insan hakları belgelerine taraf olmuştur. Bu belgelerde yer alan haklar, yabancılara da tanınmaktadır.

Türkiye’deki yabancıların hakları şu şekilde sıralanabilir:

 • Giriş ve çıkış hakkı: Yabancılar, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapmak için geçerli bir pasaport veya seyahat belgesi ve vize sahibi olmalıdır. Vize almak için gerekli şartlar ve süreler ülkelere göre değişmektedir. Bazı ülke vatandaşlarına vize muafiyeti veya elektronik vize uygulanmaktadır.
 • İkamet hakkı: Yabancılar, Türkiye’de kalmak için ikamet izni almalıdır. İkamet izni türleri şunlardır: kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve geçici koruma statüsü. İkamet izni almak için gerekli şartlar ve süreler ikamet izni türlerine göre değişmektedir.
 • Çalışma hakkı: Yabancılar, Türkiye’de çalışmak için çalışma izni almalıdır. Çalışma izni türleri şunlardır: belirli süreli çalışma izni, belirsiz süreli çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve istisnai çalışma izni. Çalışma izni almak için gerekli şartlar ve süreler çalışma izni türlerine göre değişmektedir. Bazı yabancılara çalışma izni muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Eğitim hakkı: Yabancılar, Türkiye’de eğitim alabilirler. Yabancılara eğitim veren kurumlar şunlardır: resmi veya özel okullar, üniversiteler, meslek kursları, dil kursları vb. Yabancılara eğitim veren kurumların kayıt şartları kurumlara göre değişmektedir.
 • Sağlık hakkı: Yabancılar, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Yabancılara sağlık hizmeti veren kurumlar şunlardır: resmi veya özel hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri vb. Yabancılara sağlık hizmeti veren kurumların ücretleri kurumlara göre değişmektedir. Bazı yabancılara sağlık sigortası zorunluluğu veya muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Sosyal güvenlik hakkı: Yabancılar, Türkiye’de sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilirler. Yabancılara sosyal güvenlik hizmeti veren kurumlar şunlardır: Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb. Yabancılara sosyal güvenlik hizmeti veren kurumların şartları kurumlara göre değişmektedir. Bazı yabancılara sosyal güvenlik anlaşması veya muafiyeti uygulanmaktadır.
 • Diğer haklar: Yabancılar, Türkiye’de diğer hak ve özgürlüklerden de yararlanabilirler. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: mülkiyet hakkı, evlenme hakkı, boşanma hakkı, velayet hakkı, miras hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü vb. Bu hak ve özgürlüklerin kullanımı için gerekli şartlar ve sınırlamalar kanunlarla belirlenmiştir.

TÜRK HUKUKUNDA SONRADAN VATANDAŞLIK KAZANILMASI

Türk hukukunda sonradan vatandaşlık kazanılması, Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) tarafından düzenlenir. TVK, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanma ve kaybetme süreçlerini belirler.

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanılması için TVK’da belirtilen bazı koşullar şunlardır:

 • Yetkili Makam Kararı: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, TVK’da belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.
 • Belirli Koşulların Karşılanması: TVK, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar için belirli koşullar öngörür. Bu koşullar arasında Türkiye’de belirli bir süre ikamet etme, Türkçe dilini bilme, Türkiye’de yatırım yapma gibi şartlar bulunabilir. Ancak, her başvuru durumu farklı olabilir ve koşullar başvuru sahibinin durumuna göre değişebilir.
 • Uluslararası Koruma ve Evlat Edinme: Bazı durumlarda, uluslararası koruma kapsamında bulunanlar veya Türk vatandaşları tarafından evlat edinilenler Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Bu durumda da belirli şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.
 • Türk Vatandaşı ile Evlilik: Yabancı bir kişi, Türk vatandaşı biriyle evlendikten sonra belirli koşulları sağlaması durumunda Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, evlilik sonrası Türk vatandaşlığını kazanma süreci de TVK’da belirtilen şartlara tabidir.

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanılması süreci karmaşık olabilir ve başvuru sahibinin durumuna göre değişir. Bu nedenle, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilen koşulları dikkatlice incelemek ve gerektiğinde uzman bir yabancılar hukuku avukatından destek almak önemlidir.

ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de yabancıların çalışma izni alması belirli koşullara bağlıdır. Başvurular, yabancıların bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapılır. Konsolosluklar, bu başvuruları Türkiye’deki ilgili makamlara ileterek işlemlerin başlatılmasını sağlarlar.

Başvurular, Türkiye’deki ilgili merciler tarafından, çalışma izni verilmesine ilişkin uygunluk kriterlerine göre değerlendirilir. Başvuruların usulüne uygun olması, gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması önemlidir.

Yabancılar, konsolosluklardan aldıkları çalışma izni belgesinde belirtilen süre boyunca Türkiye’de çalışabilirler. Ayrıca, Türkiye’de mevcut ikamet izni bulunan yabancılar veya bu yabancıların işverenleri, çalışma izni başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

Başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu süreçte başvuru sahibi ve işveren, gerekli bilgilendirme ve takibi yaparak işlemlerin hızlı ve düzgün bir şekilde tamamlanmasını sağlamalıdır.

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ

Türkiye’de çalışma izni başvurularının reddedilebileceği durumları ve bu reddin itiraz edilebileceği süreci açıklar.

Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi, belirli koşulların sağlanmadığı durumlarda reddedilebilir. Bu koşullar arasında iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmelerin çalışma izni verilmesine uygun olmaması, başvurulan iş için ülke içinde aynı nitelikteki bir kişinin bulunması, İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi veya yabancının çalışmasının milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık için tehdit oluşturması gibi durumlar bulunmaktadır.

Başvuru reddedildiğinde, başvuru sahibine kararın tebliği ile itiraz etme hakkı tanınır. İtiraz hakkı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılabilir. Başvuru sahibi, itirazını Bakanlığa iletebilir ve Bakanlık tarafından yapılan itirazın incelenmesi sonucunda bir karar verilir. Zımni bir reddedilme durumunda, yani Bakanlık belirli bir süre içinde bir cevap vermezse, bu da itiraz edilebilir.

Eğer itiraz sonrasında başvuru reddedilmeye devam edilirse veya zımni bir reddedilme durumu söz konusuysa, başvuru sahibi İdare Hukuku hükümleri doğrultusunda belirlenen süre içinde idari yargıda dava açma hakkına sahiptir. Bu dava, mahkeme tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve mahkeme kararı kesin olur. Bu süreç, başvuru sahibine hukuki bir çözüm yolu sağlar ve başvurunun reddedilmesi durumunda haklarını savunma imkanı sunar.

 ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ NELERDİR?

Türkiye’de çalışma izni almak istiyorsanız, öncelikle hangi türde bir çalışma izni başvurusu yapacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Çalışma izni türleri şunlardır:

 • Belirli süreli çalışma izni: En fazla bir yıl süreyle verilen ve belirli bir işveren ve meslek için geçerli olan çalışma iznidir. Bu tür çalışma izni, yabancının Türkiye’de geçirdiği süreye göre uzatılabilir.
 • Belirsiz süreli çalışma izni: Süresiz olarak verilen ve herhangi bir işveren ve meslek için geçerli olan çalışma iznidir. Bu tür çalışma izni, Türkiye’de en az sekiz yıl süreyle belirli süreli çalışma izni almış veya uzun dönem ikamet izni sahibi olan yabancılara verilebilir.
 • Bağımsız çalışma izni: Yabancının herhangi bir işverene bağlı olmadan kendi adına çalışmasına imkân tanıyan çalışma iznidir. Bu tür çalışma izni, Türkiye’de en az beş yıl süreyle belirli süreli çalışma izni almış veya uzun dönem ikamet izni sahibi olan yabancılara verilebilir.
 • İstisnai çalışma izni: Kanunla belirlenen bazı özel durumlarda verilen çalışma iznidir. Örneğin, Türk vatandaşı ile evli olan, Türkiye’de doğmuş veya küçük yaşta gelmiş olan, uluslararası koruma veya geçici koruma statüsüne sahip olan yabancılar istisnai çalışma izni

DEPORT (SINIR DIŞI) NEDİR?

“Deport” veya “sınır dışı etmek” terimi, bir ülke vatandaşının kendi ülkesi dışında başka bir ülkede bulunurken o ülkenin yasalarını ihlal etmesi veya geçerli bir nedenle o ülkenin yasalarına uymaması durumunda, o ülkeden çıkarılmasını ifade eder. Bu durum, kişinin kendi isteğiyle veya isteği dışında gerçekleşebilir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) Türkiye’de yaşayan yabancıların hakları ve durumlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içerir. Kanun, yabancıların Türkiye’de bulunma, çalışma, seyahat etme ve sınır dışı edilme gibi durumlarını düzenler. Özellikle kanunlara yabancı olunduğunda deport konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatının danışmanlığı faydalı olacaktır.

Yasaya göre, yabancılar belirli şartlara uymadıkları takdirde haklarında idari gözetim kararı verilebilir ve sınır dışı edilme süreci başlatılabilir. Bu süreçte, sınır dışı etme kararı almak için Valilikler ve İl Göç İdareleri yetkilidir. Deport kararı, yabancının durumunu değerlendiren ve belirli prosedürleri takip eden bu makamlar tarafından verilir.

Sınır dışı etme süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir ve bu süreçte yabancıların hakları da korunur. Bu süreç en fazla 48 saat sürebilir. Ancak her durum ve vaka farklı olabilir, bu nedenle deport konusunda uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

HAKKINDA DEPORT KARARI VERİLEBİLEN KİŞİLER KİMLERDİR?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesinde hakkında deport kararı verilebilecek kişiler açıklanmıştır. İlgili kanuna göre “ (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

f) İkamet izinleri iptal edilenler

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar.

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.” Belirtilen kişiler hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir. Bu konuda uzman bir Ankara sınır dışı itiraz avukatından, Ankara deport kaldırma avukatından yardım almanız faydalı olacaktır.

KİMLER HAKKINDA DEPORT KARARI VERİLEMEZ?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55. Maddesinde bu konu açıklanmıştır. İlgili kanuna göre “(1) 54’üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.” Belirtilen kişiler hakkında deport kararı verilemez.

İDARİ GÖZETİM KARARI

İdari gözetim kararı, göç yasalarına uymayan veya belirli bir süre içinde ülkeden ayrılması gereken yabancılar için alınan bir tür tedbirdir. Bu karar, yabancıların belirli şartlara uymadığı veya ülkenin göç yasalarını ihlal ettiği durumlarda, sınır dışı edilme süreci tamamlanana kadar uygulanabilir. İdari gözetim kararı konusunda alanında uzman bir Ankara yabancılar hukuku avukatına faydalı olacaktır.

İdari gözetim kararı, yabancıların belirli bir süre boyunca belirli yerlerde (genellikle geri gönderme merkezlerinde) tutulmasını içerebilir. Bu kararın amacı, yabancının ülkeyi terk etmesi için verilen süre içinde durumunun izlenmesi ve gerektiğinde sınır dışı etme sürecinin tamamlanmasıdır.

Bu süreçte, yabancıya verilen haklar ve süreçler, ülkenin göç yasalarına ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. İdari gözetim kararı alan yabancılar, kararın gerekçesi, süresi ve kendilerine tanınan haklar konusunda bilgilendirilmelidirler. Ayrıca, bu kararlara karşı yasal yollarla itiraz etme hakkına da sahip olabilirler.

İdari gözetim kararı, bir ülkenin göç yasalarını ihlal eden veya belirli şartlara uymayan yabancılara karşı alınan bir tedbirdir. Bu karar, belirli koşulları sağlamayan veya ülke yasalarını ihlal eden yabancılar için geçerlidir. Bu durumlar şunları içerebilir:

 • Kaçma veya kaybolma riski bulunan yabancılar.
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış sırasında kuralları ihlal eden yabancılar.
 • Sahte veya asılsız belgeler kullanan yabancılar.
 • Kamu güvenliğini veya kamu sağlığını tehdit eden yabancılar.
 • Ülkeden ayrılmaları gereken sürede belirli bir mazereti olmadan ayrılmayan yabancılar.

İdari gözetim kararı, valilik tarafından alınır ve bu kararın ardından yabancılar Geri Gönderme Merkezleri’nde tutulurlar. Ancak bu süreç, belirli bir zaman dilimini geçemez. İlk aşamada altı aydan fazla olmamak üzere bu süreç yabancılar için belirlenir. Fakat yabancılar doğru bilgi veya belge sağlamadıkları veya iş birliği yapmadıkları takdirde bu süre, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Yabancılar, bu süreç boyunca düzenli aralıklarla değerlendirilir ve idari gözetim kararının devam edip etmeyeceği değerlendirilir. Bu değerlendirmelerde Ankara avukatları veya yasal temsilcileri bilgilendirilir ve kararın gerekçeleri paylaşılır. Bu süreçte yabancıların hakları ve yasal süreçler, ülkenin göç yasalarına uygun olarak takip edilmelidir.

İdari gözetim kararı ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde gözetimin devamına zaruret görülmezse bu durum Bakanlığa bildirilmektedir. Bakanlık da uygun bulursa idari gözetim kararının kaldırılmasına karar verilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı kişiler yargı yoluna başvurabilir.

Yabancı kişinin bir avukatı yoksa bu durumda kendisine ya da yasal temsilcisine bildirim yapılır ve süreçte neler yapması gerektiği hakkında da bilgilendirme gerçekleştirilir. Yabancı kişinin kendisi ya da temsilcisi, karara itiraz etmek istediğinde mahkemeye başvuru yapması gerekir. Bu durumda ise Sulh Ceza Hakimliği yetkilidir. Sulh Ceza Hakimliği’nin karar verme süresi ise 5 gündür. Sulh Ceza Hakimi’nin vereceği karar kesin kabul edilir.

ANKARA İDARİ GÖZETİM KARARI KALDIRMA AVUKATI

İdari gözetim kararı kaldırma davaları karmaşık ve spesifik konulardan oluştuğu için bir Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı, taraflara hukuki rehberlik sağlamak, idari gözetim kararı kaldırma dava sürecini yönetmek ve müvekkil haklarını korumak için önemli bir rol oynar. Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı, yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu tür davalarla ilgili deneyime sahip olan profesyonellerdir.

Eğer bir kişiye idari gözetim kararı uygulanmış ve bu idari gözetim kararının kaldırılması için hukuki bir süreç başlatılması gerekiyorsa, kişinin bir Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatının yardımını alması faydalı olacaktır. Hakkında idari gözetim kararı verilen kişi, idari gözetim kararına itiraz etmek veya idari gözetim kararını kaldırmak için idari gözetim kararı kaldırma konusunda uzmanlaşmış bir Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatının yardımını isteyebilir.

Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı yardımıyla yapılacak işlemlerden bazıları ise,

 • İdari Gözetim Kararına İtiraz: Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı, idari gözetim kararına karşı itiraz sürecini başlatmak için gerekli hukuki adımları atar.
 • Mahkeme Başvurusu: Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı, idari gözetim kararına itiraz edildikten sonra, mahkemeye başvuru yapılabilir ve mahkeme süreci başlatır.
 • Delil Toplama ve Savunma: Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı, müvekkilinin savunmasını güçlendirmek için gerekli delilleri toplar ve hukuki argümanları hazırlar.
 • Hukuki Sürecin Yönetimi: Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı, müvekkilinin hukuki haklarını korumak ve idari gözetim kararının kaldırılması için gereken adımları yönetir.

İdari gözetim kararlarının hukuki süreçleri karmaşık olabilir, bu nedenle uzman bir Ankara idari gözetim kararı kaldırma avukatı rehberliği önemlidir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI

Ankara yabancılar hukuku avukatı, deport, idari gözetim kararı davalarında müvekkillerini temsil eden Ankara avukatıdır. Ankara yabancılar hukuku avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak, savunma stratejilerini oluşturmak, delilleri incelemek ve mahkeme süreçlerinde onları temsil etmekle görevlidirler. Yabancılar hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim sahibi olan Ankara yabancılar hukuku avukatı, müvekkillerinin savunma süreçlerinde yardımcı olurlar ve müvekkillerinin adaletli bir şekilde yargılanmasını sağlamak için çalışırlar.

Ankara yabancılar hukuku avukatı, yabancıların sınır dışı işlemleriyle ilgili yasal süreçleri anlamak, onları temsil etmek ve haklarını korumak için özel bir uzmanlık ve deneyime sahip Ankara avukatıdır. Ankara yabancılar hukuku avukatları müvekkillerine yardımcı olabilir ve gerektiğinde hukuki yollara başvurarak onları temsil edebilir.

ANKARA YABANCILAR HUKUKU AVUKATI AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

Yabancılar hukuku konusunda uzman bir Ankara Yabancılar Hukuku Avukatından destek almak, doğru ve hukuki açıdan sağlam bir konumda olmanıza yardımcı olabilir. Yabancılar hukuku konusunda Uzman Ankara avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık Sistemimizden randevu alabilirsiniz.