DenklikYÖK Denklik Davaları ve İtirazları

YÖK denklik davaları olarak tabir ettiğimiz hukuki süreçler YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği çerçevesinde yapılan diploma denklik incelemeleri anlamına gelmektedir.

Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ya da tesis edilen işlemler denklik başvuru sahipleri tarafından uygun bulunmadığında yök denklik itirazına ya da yök denklik davasına konu edilebilmektedir. Yurt dışı diploma denklik davaları adı geçen yönetmelikte yer alan ret kararı, sınav kararı, staj kararı ya da buna benzer bir veya birden fazla olarak alınan kararlara karşı açılmaktadır.

Mahiyeti itibariyle Yükseköğretim Hukuku kapsamında değerlendirilen yök denklik davaları idare hukukunda spesifik bir yere sahiptir. Bu bakımdan öncesinde hem yök denklik itiraz süreçlerine hem de YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı uygulamalarına hakim bir diploma denklik avukatından yardım alınması önem arzetmektedir.

DİPLOMA DENKLİK AVUKATINA AKLINIZA TAKILANLARI SORABİLİRSİNİZ  ➽ HEMEN AVUKATA SOR 

DİPLOMA DENKLİK NEDİR?

Diploma denklik kavramı yurt dışından alınan diplomaların Türkiye’de kullanılabilmesi için yetkilendirilmesi anlamına gelir. Bu yetkilendirme konusunda ise YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı görevlendirilmiştir. Adı geçen daire Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği çerçevesinde diplomayı ve aslında alınan eğitimi Türkiye’de verilen eğitim ile karşılaştırarak incelemektedir.

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede yönetmelikte düzenlenen ve adaylardan istenilen belgelerin tam olup olmadığı, gerçekten yurt dışında eğitim alınıp alınmadığı(teyit işlemi), eğitim alınan yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı, eğitim alınan yükseköğretim kurumunun diploma vermeye yetkili olup olmadığı ve nihayetinde alınan teorik ve pratik derslerin Türkiye’de aynı bilim alanında verilen derslere veya eğitime denk olup olmadığı araştırılır.

Sayılan hususları ve benzer konularda yapılan incelemeler neticesinde hukuka aykırı olduğu düşünülen bir sonu varsa bu durum yök denklik itirazına konu edilmektedir. YÖK denklik itirazı kabul edilmezse sonrasında yök denklik davası açılmaktadır. Yurt dışı diploma denklik davaları için mevzuatımız öncesinde bir üst makama itiraz öngörmemiştir. Farklı bir anlatımla yök denklik davası öncesi yök denklik itirazı yapmak zorunlu değildir.

DİPLOMA DENKLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yök denklik itirazı ve yök denklik davasına konu olan iş ve işlemleri iyi tahlil edilerek hukuki süreçlerin başlatılması gerektiğinden diploma denklik başvurusunun da nasıl yapıldığının, denklik başvurusu için gerekli evrakların neler olduğunun ve diploma denklik sürecinin nasıl işlediğinin bilinmesi önem arzetmektedir.

Zira diploma denklik başvurusu süreçlerini ve belgelerini bilmeyen birinin yök denklik dava ve yök denklik itiraz süreçlerini gereği gibi yürütmesinin imkanı yoktur.

yök denklik dava yök diploma denklik başvurusuBu bakımdan başvuru işlemlerini 5 aşamaya ayırabiliriz:

1) BAŞVURU İŞLEMLERİ
a) Ön Başvuru: Başvuru sahibi, e-Devlet veya YÖK-Denklik web sayfası üzerinden denklik ön başvurusunda bulunur.

b) Başvuru ve Evrak Kontrolü: Yapılan ön başvurunun ardından başvuru sahibinin kendisi veya resmî vekâletnameye sahip vekili tarafından hazırlanan başvuru evrakı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına getirilir, evrak sistem üzerinden birebir kontrol edilerek başvuru tamamlanır. Kontrolü tamamlanarak “Görüldü” kaşesi vurulmak suretiyle belge asılları başvuru sahiplerine veya resmi vekaletnameye sahip vekiline verilir.

c) DBYS Kaydı: Başvuru sahibinin, denklik başvurusuna ilişkin her işlemi görebilmesi için dosya, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydedilir.

2) ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ
a) Diploma Teyit İşlemleri: Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumundaki öğrenimin doğruluğunu teyit etmek için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumlarla diploma teyit yazışması yapılır ve teyit bilgisinin gelmesi beklenir.

b) Yurt Dışı Kalış Süresinin Hesaplanması: Yurtdışında öğrenim gördüğü ülkede öğrenim süresince yurt dışındaki kalış süresi, Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen veriler esas alınarak hesaplanır.

3) İNCELEME İŞLEMLERİ
Başvuru dosyası, içerik açısından şekli olarak incelenir (öğrenime dair kredi/saat sayısı, eş değer alan/bölüm vs.).
a) Bilim Alanı Danışma Komisyonu İncelemesi: Dosya, Bilim Alanı Danışma Komisyonuna sevk edilerek akademik yönden incelemesi yapılır.

b) Üniversite Görüşü: Gerektiği takdirde ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumundan akademik görüş talep edilebilir.
Ek Evrak Talebi: İnceleme aşamasında eksikliği tespit edilen evrakla ilgili olarak başvuru sahibine bildirimde bulunulup söz konusu eksik evrakın tamamlanması beklenebilir.

4) KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER
a) Komisyon Raporunun Hazırlanması: İnceleme sonucunda, başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin Daire Başkanlığınca oluşturulan rapor Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunulur.

b) Tanıma ve Denklik Komisyonu: Hazırlanan rapor ve başvuru dosyası Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna nihaî görüş bildirilir.

5) KURUL İŞLEMLERİ
a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu: Başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin nihaî karar veren kuruldur.
1) Kabul,
2) Ret,
3) Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS).
yönünde karar verir.

DİPLOMA DENKLİK BAŞVURUSU SONRASI VERİLEN KARARLAR NELERDİR?

YÖK denklik davalarına konu olarak kararların çok az kısmı inceleme aşamasından önceki işlemlere ilişkindir. Asıl işlemler Komisyon ve Bilim Alanı Danışma(BAD) Komisyonu incelemeleri kısmında yapıldığı için yök denklik itirazlarına ve yök denklik davalarına konu işlemler bu komisyonların oluşturduğu gerekçelerden ibarettir. Farklı bir anlatımla yök denklik davasının açıldığı işlem aslen BAD komisyonunun raporunun icrai hale getirildiği işlemdir.

BAD komisyonu bir ya da birden fazla yakın alandan profesör ünvanlı akademisyenlerin oluşturduğu komisyonlar olup Denklik Komisyonuna göndermeden önce gerekçelerin yazıldığı aşamada görevlidir. YÖK denklik davaları diploma denklik sürecinin mutfağı diyebileceğimiz bu komisyonun raporuna istinaden alınan kararların iptali için açılmaktadır.

Yurt dışı diploma denklik davalarına konu olan bu BAD komisyonu işlemlerinin dayanağı ise Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliğidir. YÖK denklik itirazlarına ve yök denklik davalarına konu kararlar mezkur yönetmeliğin 7. Maddesine istinaden verilmektedir. Bu bakımdan yönetmeliğin en önemli maddesinin 7. Madde olduğu söylenebilir. Ancak belirtmekte fayda var ki farklı maddelere binaen de kararlar verilebilmektedir.

Bu itibarla yönetmelikte yer alan ve yök denklik davalarına konu olan işlemleri kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz:

MEZUN OLUNAN OKULUN TANINMAMASINDAN KAYNAKLI YÖK DENKLİK DAVALARI

Denklik başvuru sahibinin eğitim aldığı üniversite ya da yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmaması yök denklik işlemleri için büyük öneme sahiptir. Zira tanınmayan üniversiteden alınan diplomanın denklik başvurusu dahi yapılmaması gerekmektedir. Denklik inceleme sürecinin başlayabilmesi için diploması sunulan üniversitenin tanınması gerekmektedir.

Bir üniversitenin tanınıp tanınmadığı hususu ise YÖK Denklik Dairesinde dilekçe verilerek alınan Okul Tanıma Belgesi ile öğrenilmektedir. Okul Tanıma Belgesi Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiğini gösteren resmi yazıdır. Okul tanıma belgesi bizzat YÖK’ten veya e-devletten alınabilmektedir.

yök denklik dava, yurt dışı diploma denklik davası ve Okul Tanıma Dilekçesi örneği

Okul Tanima Dilekce Örnegi İndir

Bir yükseköğretim kurumunun tanınması ve o kurumdan gelen belgelerin incelemeye uygun olduğunun kabulüne dair düzenleme söz konusu denklik yönetmeliğinin “Yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınması” başlıklı 5.maddesinde düzenlenmiştir. Maddede yer alan şartları taşıyan kurumların tanındığının kabulü gerekmektedir.

Bu husustaki uyuşmazlıklar ve yök denklik itirazına ve yök denklik davalarına konu edilen durumlar ise mezun olunan üniversitelerin sonradan YÖK tarafından tanınırlığının kaldırılması yada belirli bir tarihten itibaren tanınmadığı yönünde yapılan işlemlerdir. Maalesef ki yök tanınırlık konusunda özellikle idari işlemleri belirliliği ve düzenlemelerin geriye yürümezliği ilkelerini hiçe sayarak hareket edebildiğinden yurt dışı diploma denklik davalarının muhatabı olmaktadır.

Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları, öğreniminin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde incelemeye tabi tutulur.

SYBS UYGULANMAKSIZIN İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİNE DAİR YÖK DENKLİK DAVALARI

Hangi durumlarda SYBS uygulanmayacağına dair olan düzenleme şu şekildedir:
• (a)Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimdeki üniversitelerden alınan diplomalara,

• (b)Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara,

• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl ilgili yükseköğretim kurumunun aynı programına kayıt yaptıranların diplomalarına,

• Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi/yatay geçiş yoluyla geçerek öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında tamamlayanların diplomalarına,

• Yükseköğrenime başladıkları ilk eğitim öğretim döneminde ÖSYM’nin yükseköğretime geçiş için aradığı asgari şartları karşılamış olan ve (c) bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi/yatay geçiş yoluyla geçip öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında tamamlayanların diplomalarına.

Ancak burada yök denklik itirazı yapanların ya da yurt dışı diploma denklik davası açanların kaçırdıkları bir nokta mevcuttur. Bu nokta ise YÖK’ün kendisine bir çıkış yolu bıraktığı ve takdir yetkisine göre hareket kabiliyeti sağladığı ön koşuldur. Bu ön koşul ise şu şekildedir:

“Mezun olunan kurumun eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması durumunda Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu”

Bu ön koşul yök denklik davalarının en çok dikkat edilmesi gereken kısımlarıdır. Bu düzenlemeye göre şu 2 husus öne çıkmaktadır;
1. “eğitim-öğretiminin niteliğinde tereddüt oluşması”
2. “5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu”

Görüleceği üzere her ne kadar yukarıda 5 madde halinde tahdidi ve belirli olarak sınav, staj, uygulama vb işlemler yapılmadan doğrudan denklik alınacağı iddia edilse de verilen 2 ön koşula istinaden şartları sağlayan birçok kişiye doğrudan denklik belgesi verilmemektedir. Denklik başvuru sahiplerinin önce bu iki koşulu sağlaması yada yök uygulamasını bilerek sağladığını varsayması sonrasında yök denklik itirazı veya yök denklik davası açması hususları mühimdir.

SYBS İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN YURT DIŞI DİPLOMA DENKLİK DAVALARI

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliğinin tanımlar kısmında SYBS tanımlanmıştır. Buna göre yurt dışı diploma denklik davalarında sıkça gördüğümüz SYB kavramının anlamı şudur;

“Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS): Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda, söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütününü,”

YÖK’ün kendi bünyesinde uygulamaları ve BAD komisyonu kararlarına bakıldığında hukuk, mimarlık gibi bölüm mezunlarına ders tamamlama, sağlık ve mühendislik gibi alandan mezun olanlara sınav, staj, klinik pratik sınavlar, eğitim mezunlarına kpss puanı, dil ile ilgili bölümlere dil puanı gibi şartlar getirdiği görülmektedir. Bu koşulların biri ya da birkaçı aynı adaya uygulanabilmektedir.

Ancak yök denklik itirazları ve yurt dışı diploma denklik davaları kapsamında yine bu uygulamaların ülkelere, tarihe, bad komisyonunun alanına, mezun olunan okula, mezun olunan bölüme ve siyasi konjunktüre göre değiştiği görülmektedir. Bu farklılık ise denklik başvurusu yapanları SYBS işlemlerine karşı açılan yurt dışı diploma denklik davaları açmaya sevk etmektedir.

DENKLİK BAŞVURUSUNUN REDDİ SEBEBİYLE AÇILAN YÖK DENKLİK DAVALARI

Diploma denklik başvurusunun reddi birçok sebebe dayanabilir. Yukarıda da açıklandığı üzere denklik incelemesi sonucu verilen kararlar m.7’ye göre verilmektedir. Denklik başvurusunun iptali de m.7’ye istinaden tesis edilen işlemle yapılmaktadır. Bu bakımdan yukarıda bahsedilen sebepler haricinde yurt dışı diploma denklik davasına konu olan diploma denklik ret sebepleri şunlardır:
1. Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim ve dışarıdan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim türünden mezun olmaları ret sebebidir. Ancak bu programlarda alınan derslerin en az % 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları incelemeye tabi tutulur.

2. Denklik başvurusu yapılan yükseköğretim programının,(üniversite ya da yükseköğretim kurumunun değil direkt programının) eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi ret nedendir.

3. Ortaokulu Türkiye’de tamamlayan ve Türkiye’de başarı sıralaması aranan bir bölümü yurt dışında bitiren kişiler başladıkları yıl sınava girmemişlerse ya da girmişler ve sıralama dışı kalmışlarsa ret nedendir.

4. Yurt dışında kalış süresi yetersiz olanların denklik başvuruları reddedilir. YÖK denklik itirazlarının ve yurt dışı diploma denklik davalarının önemli bir bölümü yurt dışı kalış süresi yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak Türkiye’de ön lisans tamamlayıp ders transferi yapan çok kişi olduğu bilindiğinden başta bu kişiler yök denklik davası açmaktadır.

5. Derecesi ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine eşdeğer olmayan üniversitelerden alınan diplomaların denklikleri reddedilir. Genellikle meslek eğitimini içeren ve alınmış olduğu ülkede bir üst öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye’deki akademik derecelere karşılık gelmeyen ara derecelere ilişkin başvurular reddedilir. Üniversitenin tanınması ret verilmemesi için yetmez.

6. Yeni getirilen düzenleme kapsamında yabancı dil belgesi istenmektedir. İstenen ve sunulacak yabancı dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde başvuru reddedilir. Öğrenim görülen programın dilinde daha önce Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir

Genel olarak yurt dışı diploma denklik davalarına konu olan ret sebepleri bunlar olmakla birlikte denklik için gereken evrakın verilmemesi, işlemlerde hata, tanınma ve süre hesabı gibi konularda da ret işlemi yapılmaktadır. Bu bakımdan yök denklik davası açmadan önce sebeplerin iyi irdelenerek ona göre itiraz ve dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı diploma denklik davalarında eğitim alınan ülkeler çerçevesinde de uygulamaların ne yönde olduğunun bilinmesi sürecin menfaatinedir. Bununla birlikte “eğitim düzeyi ve içeriğinin yetersizliği” gibi genel, soyut ve belirsiz konularda verilen denklik ret kararlarının yargı kanalı ile tartışmaya açılması ve yök denklik davalarının bu genel ifadeler üzerinden yürütülmesi gerekir.

YÖK DENKLİK İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı diploma denklik davalarından önce yök denklik itirazı yapılması zorunlu değildir. Yök denklik itirazı yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile bizzat ya da posta yoluyla yapılabilir. Yapılan itirazlar için konusunda göre 2023 yılı için 50-150 TL gibi bir inceleme ücreti yatırılması gerekmektedir. Verilen yök denklik itiraz dilekçesinin konu kısmına “YENİDEN İNCELEME” yazılması ve 150 TL yatırıldığına dair dekont ekte sunulması önemlidir.

YÖK Denklik İtiraz İbanı

Denklik başvurularının takibi sınırlı olarak e-devlet üzerinden yapılıyor olsa da verilen bu dilekçelerin takibinin yapılacağı bir sistem bulunmamaktadır. Takip için yök denklik itiraz dilekçesinin bizzat ya da vekaletname üzerinden biri aracılığı ile verilmesi ve verildiğine dair sayı tarih alınması önemlidir. Bu tarih ve sayı üzerinden dilekçenin akıbeti sorulabilir. Posta yoluyla yapıldığında sayı ve tarih alınmadığı için takip zorlaşmakta ve yurt dışı diploma denklik davası açılacağı zaman süre hesabı zorlaşmaktadır.

YÖK DENKLİK DAVALARI NELERDİR?

Yurt dışı diploma denklik davaları idare hukuku kapsamında açılan iptal davalarıdır. Bununla birlikte diploma denklik belgesinin geç verilmesi, yanlış verilmesi veya farklı maddi manevi kayıpların olması durumlarında tam yargı davası da açılabilmektedir.

Bilindiği üzere tam yargı davası ile yök denklik davasına konu işlemin iptali davası birlikte açılabilmektedir. Ancak Yurt dışı diploma denklik davalarında Akademik Hukuk & Danışmanlık olarak birlikte açılmamasını tavsiye etmekteyiz. Zira mahkemelerin uygulamaları parasal konularda lehe kararların daha az verildiğini göstermektedir. Bu bakımdan önce yök denklik davasını iptal davası olarak açmak ve dava lehe sonuçlandığında tam yargı davası açmak daha doğru olacaktır.

YÖK DENKLİK DAVALARINDA SÜRE

Yurt dışı diploma denklik davalarında süre yök denklik davasına konu denklik başvurusunun reddi işleminin denklik başvurucusuna tebliğinden itibaren 60 gündür. YÖK denklik itirazı yapılması durumunda ise işlemeye başlayan söz konusu 60 günlük süre durur ve yök denklik itiraz sonucu tebliğini müteakip kaldığı yerden işlemeye devam eder.

Yapılan denklik başvurusunun geç sonuçlanması ya da haber alınamaması durumunda başvurunun zımnen reddedildiği düşünülerek dava açılabilir. Zımnen ret davalarının dosyayı hızlandırıldığı bilinmekle birlikte dosyanın esasını etkilediğini söyleyemeyiz.

YÖK DENKLİK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Yurt dışı diploma denklik davalarında görevli mahkeme İdare Mahkemeleridir. İşlemi yapan kurum YÖK olduğundan ve yapılan işlem idari işlem mahiyetinde olduğundan İdare Mahkemesi görevli olmaktadır. Farklı görevi haiz mahkemelerde açılan davalar ise reddedilecektir.

YÖK DENKLİK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

Yurt dışı diploma denklik davalarında yetkili mahkeme Ankara mahkemeleridir. Dolayısıyla genel olarak Ankara İdare Mahkemeleri yök denklik davalarına bakmakta görev ve yetki sahibidir. Farklı bir şehirden de Ankara İdare Mahkemelerine gönderilecek şekilde dava açılabilir. Ancak farklı şehirdeki idare mahkemesine doğrudan dava açılamaz.

YURT DIŞI DİPLOMA DENKLİK DAVA AVUKATI DESTEĞİ

Akademik Hukuk & Danışmanlık olarak asıl uzmanlık alanlarımız doçentlik, akademik kadro ve akademik disiplin soruşturmaları ile birlikte yurt dışı diploma denklik davaları ile yök denklik itirazlarıdır. YÖK denklik davaları konusunda ulusal ve yerel medyada yer alan haberlerimiz, YUDUMDER başkan ve yöneticileri için yürüttüğümüz yök denklik itiraz ve yurt dışı diploma denklik davaları neticelerinde alınan sonuçlar herkesçe bilinmektedir.

Yurt dışı diploma denklik davaları kapsamındaki hukuki süreçlerde tarafımızca yapılan işlemlerden ziyade denklik sürecinin başında ve yök denklik dava süreçlerinde bildiğimiz hususları realist bir şekilde müvekkillerimize anlatmamız ve olmayacak işe olmaz diyebilmemiz hususları bizi tanımlamaktadır.

Sıkça söylediğimiz üzere yök denklik itirazlarının lehe olacağını söyleyen kişilerden, yurt dışı diploma denklik davalarının olumlu sonuçlanacağını söyleyen kişilerden uzak durmak gerektiğini bize ulaşan müvekkillerimize aktarmaktayız.

Yurt dışı diploma denklik dava avukatı olarak Akademik Hukuk & Danışmanlık bünyesindeki avukatlar yaklaşık 9 yıldır yök denklik davaları ve yök denklik itirazları süreçlerini yönetmektedir. Bu kapsamda müvekkillerimize vereceğimiz garanti güncel mevzuat, son gelişmeler ve yök uygulamaları çerçevesinde yök denklik davasının sürecini en iyi şekilde yönetmektir.

Yurt dışı diploma denklik dava sürecinin ayrı yök denklik davası lehe geldikten sonraki sürecin ayrı zor olduğunu biliyoruz. YÖK’ün yargı kararlarını farklı yorumladığını, BAD komisyonunda yeni kararlar alarak zorladığını ve nihayet külliyen sürecin zorluğunu biliyor ve müvekkillerimize aktarıyoruz.
Bu itibarla yök denklik itirazları ya da yök denklik davaları ile ilgili uzman yurt dışı diploma denklik dava avukatı ile görüşmek için İLETİŞİM BİLGİLERİMİZE ulaşabilirsiniz. Diploma denklik davaları ile ilgili diğer yazılarımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte farklı görüşme kanalları ile görüntülü ya da farklı şekilde görüşmek için ONLİNE DANIŞMA SİSTEMİmizden randevu oluşturabilirsiniz.

Yurt Dışı Diploma Denklik Davaları hakkında FOX TV’ye verdiğimiz röportaj:

Akademik Hukuk İletişim YÖK Denklik Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap