Yabancılar HukukuMAVİ KART NEDİR NASIL ALINIR?

Türk vatandaşlığından çıkan kişilere verilen kimlik mahiyetindeki belgeye Mavi Kart denmektedir. Tarihsel süreç içerisinde sosyoekonomik , kültürel ve başkaca birçok nedenlerden ötürü yabancı ülkede yaşayıp vatandaşı olmadıkları ülkede yaşamak zorunda kalan kişiler halen birçok ülkede olmayan çifte/çok vatandaşlık durumlarından dolayı yaşadıkları ülkelerin birtakım haklarından faydalanamamakta, kişinin Türk vatandaşlığından çıkması zaruri bir hal almaktadır.  Bu durumun beraberinde getirdiği sorunların ortadan kaldırılması maksadıyla Türk vatandaşlığı kaybının sonuçları bakımından değişikliğe gidilmiş ve vatandaşlığın kaybının genel sonucu olan yabancı statüsünden farklı bir statü Mavi Kart statüsü getirilmiştir. Bu yazımızda bu yeni getirilen statü ve içeriği hakkında bilgi verilecektir.

MAVİ KART NEDİR? NASIL ALINIR?

MAVİ KART NEDİR? NASIL ALINIR?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.( https://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa)

Mavi karta sahip olmak için aşağıdaki şartlar sağlanmak zorundadır:

  • Başvuru sahibi Türkiye’de doğmalı ya da anne veya babasından birinin Türk vatandaşı olması gerekir
  • Gerekli başvurular yapılarak İçişleri Bakanlığınca verilen izin ile Türk vatandaşlığından çıkılmış olmalıdır.

Mavi Kart sahiplerinin güncel bilgileri elektronik ortamda “Mavi Kartlılar Kütüğünde” tutulmaktadır.  Söz konusu kütüğe yalnızca doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler kaydedilir. Bu kişilere vatandaşlık numarasına benzer bir numara verilir ve T.C. Kimlik numarası istenilen yerlerde bu kimlik numarası kullanılır. Böylece ilgili kurum ve kuruluşlarda Türk vatandaşı gibi işlem yapılma imkânı sağlanmaktadır.

MAVİ KARTIN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

MAVİ KARTIN SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

Doğumla kazandığı Türk vatandaşlığından çıkmak suretiyle yabancı statüsüne kavuşan kişilerin Türkiye’de yararlanabilecekleri hakların kapsamı oldukça geniştir. Eğitim, ikamet ve seyahat, çalışma, taşınmaz edinme, miras gibi zikredilebilecek birçok hak Mavi Kart almaya hakkı bulunanlar tarafından kullanılabilir. Bu hakları kullanmak hususunda Mavi Kartı ibraz etmek yalnızca kolaylaştırıcı bir ispat vasıtası olarak değerlendirilir. Mavi Kartın varlığı kurucu unsur teşkil etmez.

ÇIKMA İZNİ NEDİR?

ÇIKMA İZNİ NEDİR?

Çıkma, kişinin iradesine bağlı olan vatandaşlığın kaybı hallerinden biridir. Kişi vatandaşlığını seçmede ve değiştirmede serbesttir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 15. maddesinde “Her kişinin bir vatandaşlık hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından ve vatandaşlığını değiştirmek hakkından mahrum edilemez” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Bakanlığın bu işlemde taktir yetkisinin bulunmasından dolayı da ÇIKMA İZNİ denilmektedir.

Kanuna göre, bireyin Türk vatandaşlığından çıkabilmesi için gerekli olan şartlar: “Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanması veya kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunması, herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmaması, hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmaması” gerekmektedir

KİMLER MAVİ KART ALABİLİR?

KİMLER MAVİ KART ALABİLİR?

TVK’de mavi kartlı yabancılar statüsünden yararlanacak kişiler tahdidi olarak sayılmıştır. Bu maddeye göre mavi kartlı yabancılar statüsünden yararlanacak kişiler “Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları”dır.

Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere, bu statüden yararlanabilecek iki grup vardır. Birincisi, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılanlar; ikincisi ise, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin üçüncü dereceye kadar olan altsoylarıdır. Ancak yasada istisna bir kural öngörülmüştür. Buna göre, milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin gerekçelere bağlı olarak kısıtlamaya gidilebilecektir. Yasanın öngördüğü haklardan yararlanıp yararlanmama hususu ise kişilerin isteğine bağlıdır. Kişiler, yabancı işlemine tabi tutulmayı tercih ederlerse mavi kart statüsüne başvurmayıp bu haklardan yararlanmayabilirler.

MAVİ KARTLILARININ TÜRKİYE’DE MÜLKİYET HAKKI

MAVİ KARTLILARININ TÜRKİYE’DE MÜLKİYET HAKKI

Doğumla Türk vatandaşı olup izin alarak Türk vatandaşlığından çıkanlar, yabancıların taşınmaz edinmelerinde istisnai olarak hak sahibidirler. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi, önceki düzenlemelerinde de söz konusu kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinme hakkından Türk vatandaşları gibi yararlanacakları hükmüne yer veriyordu. Kanun maddesinin mevcut düzenlemesinde hangi haklardan yararlanılacağına dair bir ifadeye yer verilmese de Uygulama Yönetmeliğinin 53. maddesinde taşınmaz edinme hakkının zikredildiği görülmektedir. Tapu Kanunu’nun 36. Maddesinde;

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.

hükmü düzenlenmiştir. Ayrıca, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik’te:

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ortak oldukları şirketlerde veya iştiraklerde sahip oldukları hisseler, şirketteki yabancı yatırımcıların ortaklık oranının belirlenmesinde dikkate alınmaz. Bu şirketlerde veya iştiraklerde, yabancı ortak olmaması halinde söz konusu şirketler, Türk vatandaşlarının tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinebilir ve bunları kullanabilir.

Hükmünü içermektedir.

YABANCI VATANDAŞLARIN TÜRKİYE’DE MİRAS HAKKI

YABANCI VATANDAŞLARIN TÜRKİYE’DE MİRAS HAKKI

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesine göre doğumla Türk vatandaşlığını kazanıp çıkma izni almak suretiyle kaybedenler, kazandıkları yeni vatandaşlıkları sebebiyle yabancı olmaları hasebiyle bir takım sınırlamalara tabi olsalar da; istisnai konumları sebebiyle Türkiye’deki taşınmaz mallar üzerinde Türk vatandaşları gibi miras edinebilirler.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinde miras hakkı düzenlenmese de bu statüde olan yabancılar ile bunların kanuni mirasçıları, miras hakkı bakımından, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenlik ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, Türk vatandaşları ile aynı statü içinde değerlendirileceklerdir. Dolayısıyla kanuni kısıtlamalara tabi tutulmayacaklardır. Miras hakkından Türk vatandaşları ile aynı şekilde yararlanma hakkı, çıkma izni alan bu kişilerin 3. dereceye kadar altsoyları için de mümkündür.

Mavi Kart Yazısı Dışında Şu Yazılarımızda faydalı olabilir.

EN İYİ YABANCILAR HUKUKU AVUKATI NASIL BULUNUR?

Mavi kart ile ilgili hususlar, Sınır dışı – deport kararına itiraz ve davalar, idari gözetim kararına itiraz ve geri gönderme merkezlerinde yapılacak işlemler Yabancılar Hukuku kapsamına girmektedir. Bu tür itiraz ve davaları dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren davalar olup bu davalarda vekillik yapacak avukatın tüm mevzuata hâkim alanında yetkin olması gerekmektedir.

Bir avukat seçerken yapılacak ön görüşmelerde dikkat edilecek husus avukatın kesin kazanırız gibi yorumlarda bulunup bulunmadığıdır.

Başarılı ve Tecrübeli bir avukat bu kelimeleri kullanmaktan kaçınır. Önemli olan ön görüşmede avukatın dava konusu iş ve işlemler hakkında gerekli bilgilendirmeyi tam ve eksiksiz yapmış olmasıdır. Dava öncesinde ve sırasında mahkemeye ne kadar bu haklılığı kabul ettirecek somut delil, belge ve tanıkları sunabildiğinizdir.

Doğru avukatı bulma yolunda sizin de hukuki sorununuza bakıp hiçbir zaman bu davayı kesin kazanırız, kazanmalıyız duygusundan arınmanız olacaktır. Bu dava aşamasında müvekkillerin hata yapmasına veya avukatı yanlış yönlendirmesine sebep olabilir.

Avukatın Uzmanlığını Anlama: Her avukat ve hukuk büroları, aynı eğitimleri alsa da kendini uzmanlaştırdığı bir alana doğru yönelmiştir. Ofisimizde idari gözetim kararına itiraz, sınır dışı kararına itiraz, deport ve geri gönderme gibi konulara Avukat Abdullah Enes Baltacı bakmaktadır.

Akademik Hukuk Avukatları özellikle Yabancılar ve Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki problem ve sorunlarını çözmede Öncü bir hukuk bürosudur. Nitekim kendisi de Alman vatandaşı olan hukuk büromuz yönetici avukatı Av. Abdullah Enes BALTACI’nın Mr. Alexander Rush imzalı ULUSLARARASI BUSİNESS AKADEMİ ÖDÜLÜ‘ne layık görülmesi de icra edilen iş dalında uzman olduğumuzu kanıtlamıştır.

Akademik Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Yabancılar Hukuku kapsamında mavi kartlı kişilerin sorunları, deport uyuşmazlıkları ve idari gözetim kararı konularında uzman Av. Abdullah Enes Baltacı 65081 Sicil Numarası ile Köln Barosuna ve 29422 Sicil Numarası ile Ankara Barosuna kayıtlıdır. Özellikle Almanya’da bulunan ve Türkiye’deki hukuki sorunlarını çözmede sorun yaşayan gurbetçi vatandaşların işlerini ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak takip etmek üzere Almanya’da da faaliyet yürüten hukuk büromuza ait sitenin linkine  buradan ulaşabilirsiniz.

İDARİ GÖZETİM KARARINA İTİRAZ AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ ve RANDEVU

Online randevu alarak hukuki durumunuzu netleştirebilirsiniz. Randevu için tıklayınız.

Mavi Kart İle İlgili Konularda Avukat Numarası: +90 507 906 87 33

YABANCILAR HUKUKU avukatı iletişim

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap