Fatih sağlık hukuku avukatı, malpraktis davalarına konu tıbbi müdahaleler sonucu oluşan olumsuz sonuçlarda maddi gerçeğe ulaşmak için durumu tahlil ederek tarafların haklarını en iyi şekilde almasını sağlamaktadır. Fatih sağlık hukuku avukatı olarak malpraktis sonucunda oluşan hukuki durumun değerlendirilmesi, sorumlulukların belirlenmesi ve hakların tazmini için hizmet veriyoruz.

SAĞLIK HUKUKU KONUSUNDA SORULARINIZ MI VAR?   HEMEN AVUKATA SOR 

SAĞLIK HUKUKU NEDİR?

Sağlık Hukuku, bir ülkede yer alan sağlık kuruluşlarının ve bu sağlık kuruluşlarında yer alan doktor, hemşire, ebe gibi sağlık personellerinin uymakla yükümlü olduğu kurallar bütünüdür. Sağlık Hukuku, sağlık personellerinin ve hastaların hak ve sorumluluklarını sağlık hukuku mevzuatına göre belirleyen bir hukuk dalıdır. Fatih sağlık hukuku avukatı ile yalnızca hastaların hakları korumamakta, aynı zamanda doktor ve diğer sağlık personellerinin de menfaatleri gözetmektedir.

FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Son zamanlarda sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlık sayısında yüksek artış yaşanmaya başlamıştır. Bu durum Fatih sağlık hukuku avukatını daha önemli hale getirmiştir. Özel bir alan olan sağlık hukuku alanı farklı uzmanlık konularına hakim olmayı gerektirmektedir. Özellikle malpraktis davaları, tıbbi kötü uygulama sonucu uğranılan zarar sebebiyle tazminat davaları gibi bir çok alanda açılan dava sayısında artış yaşanmaktadır. Fatih sağlık hukuku avukatı özellikle bu tip davaları takip etmeyi tercih eden avukatlara denilmektedir. Fatih sağlık hukuku avukatı olarak doktor, sağlık personeli ya da hastaların haklarının eksik ya da fazla alınması için değil gerçek sonuçların ortaya çıkması ve mağduriyetin giderilmesi için çalışıyoruz.

FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Sağlık hukukundan kaynaklanan davalar hukuk davaları veya ceza davaları olarak karşımıza çıkabilir. Bunlardan en sık karşılaşılan Malpraktis Davasıdır. Bunun dışında sebebi somut olayın içeriğine göre değişen maddi ve manevi tazminat davaları yine sağlık hukuku alanında açılan hukuk davalarındandır.

Hukuk davalarının dışında TCK kapsamında hekimler ve diğer sağlık personellerinin fiillerinden dolayı kasten veya taksirle   yaralama, kasten veya taksirle adam öldürme, sır saklama yükümlülüğünü ihlal gibi suç teşkil eden davaları da bulunmaktadır.

Bahse konu bu ve buna benzer bütün Sağlık Hukuku Davalarında uzman Fatih Sağlık Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

Malpraktis, hekimin tecrübesizlik ya da bilgisizlik gibi sebeplerden dolayı hata yapması ve hastanın da bundan zarar görmesini ifade eden kavramdır. Fatih Sağlık Hukuku Avukatı, Malpraktis davasında da hasta veya hasta yakını, hatalı hekim uygulamasından doğan zararın tazmini istemektedir.

Hekim hatası sonrasında meydana gelen netice, hekim tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte ise hatalı tıbbi müdahale söz konusu olur. Bununla birlikte hekimin söz konusu neticeyi öngörmesine karşılık netice önlenemez nitelikte ise hekim hatasından söz edemeyiz ve sorumluluk meydana gelmez. Yine söz konusu netice hem öngörülebilir hem de önlenebilir nitelikte değilse evleviyetle hatalı tıbbi müdahale meydana gelmez ve dolayısıyla hekimin sorumluluğu doğmaz.

Malpraktis Davalarında konu hekim hataları genellikle şunlardan oluşmaktadır:

 • Teşhis Hatası
 • Tedavi ve Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali
 • Sağlık Kurumunun ve Tedavi Hizmetinin Organizasyonuna İlişkin Hatalar
 • Hekimin Tedaviden Kaçınması
 • Hekimin Tedaviyi Geciktirmesi

MALPRAKTİS DAVALARI HANGİ MAHKEMEDE GÖRÜLÜR?

Sağlık hukukundan kaynaklanan ceza davalarında, suçun niteliğine ve suç neticesinde öngörülen cezanın miktarına göre Asliye Ceza Mahkemesi ya da Ağır Ceza Mahkemesidir.

Sağlık hukukundan kaynaklanan hukuk davalarında ise görevli mahkeme, söz konusu sağlık hizmetini veren kuruluşun resmi veya özel olmasına göre değişiklik göstermektedir. Bu itibarla;

Sağlık hizmeti veren kuruluşun resmi bir kuruluş olması halinde söz konusu dava için görevli mahkeme, İdare Mahkemeleridir.

Sağlık hizmeti veren kuruluşun özel bir kuruluş olması halinde söz konusu dava için görevli mahkeme, tüketici işlemi olmasından dolayı Tüketici Mahkemeleridir. Bununla birlikte bulunduğu yerde Tüketici Mahkemesinin bulunmaması halinde dava, Asliye Hukuk Mahkemesine “Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla” açılır.

MALPRAKTİS AVUKATI NASIL ÇALIŞIR?

Teşhis hatası, tedavi ve tedavi sonrası yükümlülüklerin ihlali, sağlık kurumunun ve tedavi hizmetinin organizasyonuna ilişkin hatalar, hekimin tedaviden kaçınması, hekimin tedaviyi geciktirmesi gibi durumlar hatalı tıbbi müdahaleden kaynaklı davaların konusunu teşkil eder. Malpraktis avukatı ise hekimlere karşı açılan tıbbi müdahaleden kaynaklı tazminat ve ceza davlarının her aşaması bakımından tecrübeli ve süreci en iyi şekilde takip eden avukat Malpraktis Davalarına Bakan Avukat olarak nitelendirilebilir.

HATALI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN SORUMLULUĞU

Hatalı tıbbi müdahaleler, yani tıbbi malpraktisler açısından hukuk boyutunda sorumluluk farklı alanlarda incelenebilir. Sözgelimi hekimin hatalı tıbbi müdahalesinden dolayı hem özel hukuktaki zararın tazmin sorumluluğu doğabilir hem de idarenin sorumluluğu doğabilir. Dolayısıyla her birine farklı açılardan yaklaşmak gerekmektedir.

Fatih Sağlık Hukuku Avukatı dosyaya birçok yönden hkim olmalıdır. Tıbbi malpraktisin oluşması için belli şartlar gerekir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

 • İlgilinin rızasının bulunduğu veya müdahalenin yapılmasının ivedi olmasından dolayı rızasının alınmasına gerek olmayan bir durum olmalıdır.
 • Müdahalede bulunan kişi hekim olmalıdır. Zira hekim dışında müdahalede bulunan kişi açısından zaten rıza geçersiz olacağından işin ceza hukuku boyutu devreye girer ve ortada tartışılması gereken bir hatalı tıbbi müdahale söz konusu olmaz.
 • Söz konusu müdahale hekimin dikkat ve özen yükümlülüklerine uymamasından kaynaklı olarak hatalı gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Bu hata sonucunda da ilgili “hasta” maddi veya manevi düzeyde bir zarara uğramış olmalıdır.

HATALI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Hatalı tıbbi müdahalelerde, yani malpraktis durumunda, hekim tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilmediğinde mağdur tarafta ortaya çıkacak zararlarının karşılanması için açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının yanı sıra, söz konusu hata, hekimin cezai sorumluluğunu da doğuracaktır. Dolayısıyla mağdur hasta tarafından söz konusu hatalı tıbbi müdahale sebebiyle hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açılabilirken, bir yandan da malpraktise sebep olan hekim ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda da bulunulabilir. Çünkü hekim ve diğer ilgililer tarafından yapılan ve malpraktise sebep olan eylem, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “taksirle yaralama”, “taksirle ölüme sebebiyet verme”, “görevi kötüye kullanma” suçlarını oluşturabilir.

Gerçekten de, doktor tarafından gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği zaman ortaya çıkacak sonuca göre suçun türü değişebilecektir. Doktorun hatalı müdahalesi, yani doktor tarafından malpraktise sebebiyet verilmesi durumunda, bu sebeple hastada meydana gelen zarar hatalı tıbbi müdahale nedeniyle yaralama boyutunda kaldığında “malpraktis sebebiyle taksirle yaralama suçunu”, malpraktis nedeniyle yani doktorun hatalı müdahalesinin ölümle sonuçlanması durumunda “malpraktis sebebiyle taksirle adam öldürme suçu” vücut bulacaktır. Ayrıca gerekli dikkat ve özen gösterildiğinde dahi aynı sonuç meydana gelecekti ise “malpraktis sebebiyle ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu” işlenmiş olabilecektir.

DOKTOR HATALARINDA SUÇ DUYURUSU NASIL YAPILIR?

Doktor hataları durumunda, doktorun malpraktis sebebiyle cezai sorumluluğu bakımından, hasta ve yakınları tarafından malpraktis sebebiyle suç duyurusunda bulunulacak, bu suç duyurusu hasta ve yakınları tarafından yerleşim yeri veya malpraktisin meydana geldiği yere en yakın Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.

Malpraktis sebebiyle doktor hakkında yapılacak olan suç duyurusuna istinaden savcılık tarafından doktor hakkında soruşturma başlatılacak ve yapılacak tahkikatın sonucunda savcı tarafından doktor hakkında taksirle yaralama suçundan, hatalı tıbbi müdahale nedeniyle taksirle ölüm sebebiyet verme suçundan, yanlış ve hatalı tıbbi müdahale nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan dava açılabilecektir. Malpraktis sebebiyle açılacak ceza davaları Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecektir.

Böylelikle mağdur tarafından hatalı tıbbi müdahale sebebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde veya Tüketici Mahkemelerinde açılacak maddi ve manevi tazminat davası ile hekim ve diğer ilgililer hakkında açılacak hatalı tıbbi müdahale sebebiyle ceza soruşturması ve kovuşturması birlikte yürüyecektir. Yani hekim hakkında malpraktis sebebiyle suç duyurusunda bulunmak, hekim hakkında malpraktis nedeniyle yürütülen maddi ve manevi tazminat davasına engel olmayacaktır.

Önemle belirtmek gerekir ki, bu davalar arasında öncelik-sonralık ilişkisi bulunmamaktadır. Önce hekim hakkında hatalı tıbbi müdahale ya da yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilecekken, bu dava açılmadan hatalı tıbbi müdahale nedeniyle hekim hakkında suç duyurusunda da bulunulabilir. Ancak malpraktis avukatı olarak bizlerin görüşü, bu durumlarda derhal hekim hakkında malpraktis nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açmak ve hemen ardından da hekim hakkında suç duyurusunda bulunmak, bu iki yasal sürecin birlikte yürütülmesini sağlamak yönündedir.

HATALI ESTETİK AMELİYAT SONUCUNDA FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATININ AÇABİLECEĞİ DAVALAR NELERDİR?

Hatalı burun estetiği ameliyatı sonrası maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

 • Maddi Tazminat Davası:Hatalı burun estetiği ameliyatı sonrası maddi tazminat davası açılabilir. Bu davada istenebilecek maddi tazminat kalemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 • Hatalı tıbbi operasyon nedeniyle uğranılan kazanç kaybı,
 • Ekonomik olarak bu süreçte kazanabilecekken kazanamadığı maddi kayıplar,
 • İlave tedavi ve hastane masrafları,
 • Aynı zamanda görülen zarar sebebiyle estetik operasyon geçiren kişinin yakınları da destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilirler.
 • Manevi Tazminat Davası: Hatalı tıbbi estetik operasyon sebebiyle  kişinin uğradığı manevi elem ve duyduğu azap sebebiyle manevi tazminat isteyebilir.

SAĞLIK PERSONELLERİ KİMLERDİR?

Sağlık personelleri denilince akla her ne kadar ilk olarak doktorlar gelse de başkaca çalışanlar da sağlık personeli sınıfına girmekte ve dolayısıyla sağlık hukukunun kapsamı içinde yer almaktadır. Fatih sağlık hukuku avukatı sağlık personellerinin kadro ve ünvanlarını iyi tahlil ederek sorumluluk belirleme yoluna gitmektedir. Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge’ye göre sağlık çalışanları şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Sağlık Hizmetleri Sınıfı:
 • Sağlık Grup Başkanı
 • Başhekim
 • Hekim
 • Diş Hekimi
 • Eczacı
 • Tıbbi Teknolog
 • Sosyal Çalışmacı
 • Psikolog
 • Diyetisyen
 • Kimya/Gıda Mühendisi
 • Toplum Sağlık Memuru
 • Çevre Sağlık Memuru
 • Laboratuvar Sağlık Memuru
 • Röntgen Teknisyeni
 • Ebe
 • Hemşire
 • Diş ve Protez Teknisyeni
 • Genel İdari Hizmetler Sınıfı
 • Şef
 • Veznedar
 • Ayniyat Saymanı
 • Ambar Memuru
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
 • Daktilograf
 • Şoför
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı:
 • Hizmetli
 • Kaloriferci

Saymış olduğumuz tüm bu personeller, sağlık hukuku kapsamında “Sağlık Çalışanı” olarak değerlendirilmektedir.

SAĞLIK HUKUKUNDA HEKİMLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Hekimler, yaptıkları iş dolayısıyla hastaların yaşamsal faaliyetlerini ciddi ölçüde etkilemektedirler. Bu bakımdan hastaları korumak adına hekimlere birtakım sorumluluklar yüklenmiştir. Fatih Sağlık Hukuku Avukatı özellikler hekimlerin sorumluluğunun belirlenmesi ve maddi gerçeğe ulaşma bakımından hekimlerin görevleri çerçevesinde hareket etmektedir. Bunlar:

 • İnsan Yaşamını Koruma Yükümü
 • Hekimlik Meslek Kurallarına Uygun Davranma Yükümü
 • Hasta Haklarına Özen Gösterme Yükümü
 • Teşhis Koyma Yükümü
 • En Uygun Tedaviyi Seçme Yükümü
 • Malpraktis’ten Kaçınma Yükümü (Doktor Hatasından Kaçınma Yükümü)
 • Dikkat ve Özen Gösterme Yükümü
 • Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü
 • Hekimin, Varsa Suçu İhbar Yükümü
 • Hekimin Dosya Tutma Yükümü

SAĞLIK HUKUKUNDA HEKİMLERİN HAKLARI NELERDİR?

Hekim Hakları, hekimlerin sağlık görevleri nedeniyle sahip oldukları haklardır. Fatih Sağlık Hukuku Avukatı hekimlerin de avukatı ve müdafii olacağından hekim haklarına da hakim olmalıdır. Hekim hakları genel olarak şöyle sıralanabilir:

 • Hekimin Temiz, Çağdaş Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışma Hakkı
 • Hekimin Yeterli Eğitim Alma ve Bilimsel Gelişmeleri Takip Edebilme Hakkı
 • Hekimin Mesliğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı
 • Hekimin Mesleğini Baskı Altında Olmadan, Özgürce Uygulama Hakkı
 • Hekimin Bilgi Alma Hakkı
 • Hekimin Tedaviyi Seçme Hakkı
 • Hekimin Tedaviyi Üstlenmeme, Hastayı Reddetme ve Tedaviyi Yarıda Bırakma Hakkı
 • Hekimin Hastasından Saygılı Davranmasını ve Güvenmesini Bekleme Hakkı
 • Hekimin Hastasına Yeterli Zaman Ayırma Hakkı
 • Hekimin Yeterli Ücret Talep Etme Hakkı
 • Hekimin Meslek Dayanışması ve Yardımlaşma Talep Etme Hakkı
 • Hekimin Yönetimsel Kararlara Katılma Hakkı
 • Hekimin Tıbbi Etik İlkelerine Bağlı Olunmasını İsteme Hakkı
 • Hekimin Sağlığını Koruma ve Mesleki Risklerden Sakınma Hakkı
 • Hekimin Tanıklıktan Çekinme Hakkı
 • Hekimin Tavsiye ve Tedavisine Uyum Sağlanmasını İsteme Hakkı
 • Hekimin Hastaya İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı
 • Hekimin Cezalandırma Eyleminde Bulunmayı Reddetme Hakkı
 • Hekimin Acil Durumlarda Rıza Dışı Tedavide Bulunma Hakkı

SAĞLIK HUKUKUNDA HASTA HAKLARI NEDİR?

Hasta Hakları, hasta için güvence niteliğinde olan Hasta Hakları Yönetmeliğinde sayılmıştır. Fatih Sağlık Hukuku Avukatının başlıca dayanak mevzuatı Hasta Hakları Yönetmeliğidir. Söz konusu yönetmeliğe göre hasta hakları:

 • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı

“Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.”

 • Bilgi İsteme Hakkı
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
 • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

“Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.”

 • Ötenazi Yasağı
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı
 • Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı
 • Refakatçi Bulundurma Hakkı
 • Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

SAĞLIK HUKUKUNDA İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık hizmetlerinden dolayı idarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bunlar, fiil, zarar, kusur ve illiyet bağıdır. Fatih sağlık hukuku avukatı olarak meydana gelen olaylarda bu tarafımızca önce hususların varlığının tepiti yapılmaktadır.

Fiil

İdarenin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan bir sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, bir fi il yani bir işlem veya eylem bulunmalıdır. Bir fiilin yapılması gerektiği durumlarda hareketsiz kalınması halinde de yine pasif de olsa bir fi il bulunmaktadır. Fiil kapsamı çok geniştir ve tüm idari işlem ve eylemleri kapsar. Fiilin hukuka aykırı olması her zaman zorunlu değildir.

Zarar

İdarenin sorumluluğunun bir şartı da zararın varlığıdır. Zarar, bir kimsenin malvarlığında ve şahıs varlığında rızası dışında meydana gelen eksilmedir. Zarar maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Maddi zararlar para ile ölçülebilen zararlardır. Bu zararlar belirlenebilir ve belgelendirilebilir olmalıdır. Zarar ayrıca güncel ve gerçek olmalıdır. Bununla birlikte henüz doğmasa bile, ileride doğacağı muhakkak olan zararların da tazmini istenebilir. Bu anlamda mahrum kalınan kar ya da kazancın da tazmininin istenebilmesi gerekir.

Danıştay, bir kararında “gazlı tamponun unutulması nedeniyle olayda idarenin kusurlu olmasına rağmen davacının bu sebeple uğradığı kesin bir zarardan söz etmeye olanak bulunmadığı, diğer yandan davacının özel doktor muayenelerinin gazlı tampon unutulması nedeniyle yapılan tedaviye ilişkin olup olmadığının saptanamadığı” gerekçesiyle maddi tazminata hükmetmemiştir.Manevi zararın kapsamına estetik zararlar, fi ziksel ve manevi acılar dahildir. Danıştay’ın, anüste ve gluteal bölgede yanık oluşmasından dolayı açılan davada “geçirdiği yanığa bağlı her iki gluteus üzerinde minimal yanık lekesi kaldığı” gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine karar vermesi manevi zarar kurumunun özüyle bağdaşmamıştır.

Kusur

Sağlık hizmetinin yürütülmesinde idareye veya kamu görevlisine atfedilebilir bir kusur bulunmalıdır. Yukarıda açıklandığı üzere hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi, kötü işlemesi kusur sayılmaktadır. Kusur şartı sadece kusur sorumluluğunda gereklidir, kusursuz sorumluluk hallerinde kusur bulunmasa da idarenin sorumluluğu bulunmaktadır.

İlliyet Bağı

İdarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için fi il ile zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yani zarar, idarenin fi ili sonucu ortaya çıkmış olmalıdır. İlk bakışta kolay görünen bu ilişki gerçekte uzmanlık ve yoğun çalışma gerektiren bir süreç sonucunda ortaya konabilmektedir. Bu da mahkemelerin bilirkişilere başvurmasını zorunlu kılmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin ve Hekimlerin Sorumluluğu konusunda ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATI VE MAKPRAKTİS AVUKATI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Fatih sağlık hukuku avukatı ve malpraktis avukatı ekseriyetle sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıklara bakan ve bu hususta uzmanlaşmış avukatlara müvekkil çevresinde verilen bir nitelemedir. Özellikle hekim hataları sebebiyle açılan malpraktis davaları sağlık hukukunda önemli yer tutmaktadır. Hususan karşılaştığımız ve davasını takip ettiğimiz uyuşmazlıklar bu yöndedir bunların dışında yine sağlık hukuku kapsamında takip ettiğimiz ve karşılaştığımız davalarda verdiğimiz hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Malpraktis davalarına ilişkin yargılamanın başlatılmasından sonuna dek bütün süreçlerin takibi ve sürdürülmesi,
 • Hastane ve hasta arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik haksız fiillere karşı talep ve tazminatlar,
 • Hastaya yönelik tedavi sürecinde TCK’da suç tipine uyan eylemlere karşı ceza yargılamalarının takibi ve tazminat istemleri,
 • Hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik cebir ve şiddet eylemlerinde ceza soruşturma ve kovuşturmalarının takibi,
 • Hasta haklarının ihlali neticesinde hak arama taleplerinin takibi

ve bu saydıklarımızdan başka sağlık hukukunu ilgilendiren her türlü konuda deneyimli ve profesyonel ekibimizle Fatih Sağlık Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

SAĞLIK HUKUKU DAVALARINA HANGİ MAHKEME BAKAR

 • Malpraktis Çerçevesinde Maddi ve Manevi Tazminat Davalarına; Tüketici Mahkemeleri ve bu mahkemelerin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi,
 • İdare Aleyhine Açılan Tam Yargı Davalarına; İdare Mahkemesi,
 • Sağlık Çalışanının İhmali veya Diğer Suç Teşkil Eden Eylemlerine Karşı Açılacak Davalara; Asliye-Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Hasta ve Hasta Yakınlarının Suç Teşkil Eden Söz ve Eylemlerine Karşı Açılacak Davalara; Asliye-Ağır Ceza Mahkemesi.

FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATININ ÜCRETİ

Fatih sağlık hukuku avukatının dava ve takipler için belirli bir ücreti bulunmamaktadır. Ücret iki şekilde belirlenmektedir. Birincisi en başta belirli bir ücret için anlaşılarak çalışmaya başlanabilir. İkinci olarak Fatih sağlık hukuku avukatı ile dava değerinin belirli bir yüzdesi üzerine anlaşılabilir. Bu ücretler belirlenen tarifelere ve avukatlık mevzuatına aykırı olmayacaktır.

FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATINDAN RANDEVU

Online randevu alarak hukuki durumunuzu netleştirebilirsiniz. Randevu için tıklayınız.

FATİH SAĞLIK HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sağlık hukuku kapsamında yararlanabileceğiniz diğer makalelere buraya tıklayarak ulaşabilir ya da Fatih sağlık hukuku avukatına ulaşmak için aşağıdaki iletişim adresinden bizi arayabilirsiniz.

Sağlık Hukuku ile ilgili şu makalelerimiz de dava ve diğer süreçlerinizde size yardımcı olabilir:

Kaynak:

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yap